ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu määrus (EL) 2023/155, 23. jaanuar 2023, millega muudetakse määrust (EL) nr 356/2010, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses olukorraga Somaalias
Euroopa Liidu Nõukogu 23.01.2023 määrus number 155; jõustumiskuupäev 25.01.2023

redaktsioon

24.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/6


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2023/155,

23. jaanuar 2023,

millega muudetakse määrust (EL) nr 356/2010, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses olukorraga Somaalias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2010. aasta otsust 2010/231/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2009/138/ÜVJP (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 356/2010 (2) jõustatakse meetmed, mis on sätestatud otsuses 2010/231/ÜVJP.

(2)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu („ÜRO Julgeolekunõukogu“) võttis 17. novembril 2022 vastu resolutsiooni 2662 (2022), millega eelkõige laiendatakse kriteeriume, mille alusel määratakse kindlaks isikud ja üksused, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Nõukogu otsusega (ÜVJP) 2023/160 (3) muudeti otsust 2010/231/ÜVJP, et võtta arvesse muudatusi ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2662 (2022).

(4)

Kõnealused meetmed kuuluvad aluslepingu kohaldamisalasse ja seetõttu on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikides liikmesriikides kohaldatakse nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(5)

Määrust (EL) nr 356/2010 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 356/2010 artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   I lisa koosneb julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud füüsilistest või juriidilistest isikutest, üksustest või asutustest, kes:

a)

osalevad sellises tegevuses või toetavad sellist tegevust, mis ohustab Somaalias rahu, julgeolekut või stabiilsust ning mis võib muu hulgas hõlmata järgmist:

i)

seksuaalsete ja sooliste vägivallategude kavandamine, juhtimine või toimepanemine;

ii)

tegevus, mis ohustab rahu- ja lepitusprotsessi Somaalias;

iii)

tegevus, mis ähvardab Somaalia föderaalvalitsust või Aafrika Liidu üleminekumissiooni Somaalias (ATMIS) jõuga;

b)

rikuvad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2093 (2013) punktis 34 osutatud relvaembargot või seonduva abi pakkumise keeldu või relvade edasimüügi ja üleandmise piiranguid;

c)

takistavad humanitaarabi toimetamist Somaaliasse või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Somaalias;

d)

on poliitilised või sõjaväelised liidrid, kes kohaldatavat rahvusvahelist õigust rikkudes värbavad või kasutavad lapsi relvastatud konfliktides Somaalias;

e)

vastutavad kohaldatava rahvusvahelise õiguse rikkumise eest Somaalias, võttes relvastatud konfliktides sihtmärgiks tsiviilisikuid, kaasa arvatud lapsi ja naisi, sealhulgas tappes, sandistades, seksuaalset ja sool põhinevat vägivalda kasutades, rünnates koole ja haiglaid, inimrööve toime pannes ja sunniviisiliselt ümber asustades;

f)

on seotud Al-Shabaabiga ja selliste tegude ja tegevustega, mis näitavad isiku või üksuse seotust Al-Shabaabiga, sealhulgas:

i)

osalevad Al-Shabaabi tegude või tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või elluviimises koos Al-Shabaabiga, Al-Shabaabi nime all, huvides või toetuseks;

ii)

tarnivad, müüvad või annavad üle relvi ja nendega seotud materjale Al-Shabaabile ning

iii)

värbavad Al-Shabaabile või selle mis tahes rühmitusele, kõrvalrühmitusele, sellest eraldunud või sellest tekkinud rühmitusele liikmeid või toetavad muul viisil nende tegusid või tegevust.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 105, 27.4.2010, lk 17.

(2)  Nõukogu 26. aprilli 2010. aasta määrus (EL) nr 356/2010, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses olukorraga Somaalias (ELT L 105, 27.4.2010, lk 1).

(3)  Nõukogu 23. jaanuar 2023. aasta otsus (ÜVJP) 2023/160, millega muudetakse otsust 2010/231/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 22).


Top