ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riigihalduse ministri 14. aprilli 2022. a määruse nr 17 "Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord" muutmine
Riigihalduse minister 13.01.2023 määrus number 2; jõustumiskuupäev 25.01.2023

redaktsioon 25.01.2023 [RT I, 18.01.2023, 1]

Riigihalduse ministri 14. aprilli 2022. a määruse nr 17 "Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 13.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Riigihalduse ministri 14. aprilli 2022. a määruses nr 17 "Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa "30. novembrini" tekstiosaga "2023. aasta 31. jaanuarini";

2) paragrahvi 2 lõike 3 punktist 8 jäetakse välja sõnad "üks kord";

3) paragrahvi 2 lõike 3 punktis 8 asendatakse arv "33" arvuga "38";

4) paragrahvi 2 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

"(9) Lõike 3 punktis 8 nimetatud kulud kompenseeritakse kohaliku omavalitsuse üksusele tegelikke kulusid arvestamata lähtuvalt piirmäärast ja teenust saanud perede arvust.";

5) paragrahvis 3 asendatakse tekstiosa "16. detsembriks" tekstiosaga "16. detsembriks ning 2023. aasta 15. veebruariks.";

6) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Paragrahvi 2 lõike 11 2022. aasta 15. novembril ning § 2 lõike 3 punkti 8 ja lõike 9 2023. aasta 25. jaanuaril jõustunud redaktsioone rakendatakse tagasiulatuvalt 2022. aasta 24. veebruarist.

(2) Paragrahvi § 2 lõike 3 punkti 8 2023. aasta 26. jaanuaril jõustunud redaktsiooni rakendatakse 2023. aasta 1. jaanuarist.".

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2023. aasta 25. jaanuaril, välja arvatud § 1 punkt 3, mis jõustub 2023. aasta 26. jaanuaril.

Riina Solman
Riigihalduse minister

Merike Saks
Kantsler