ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/52, 4. jaanuar 2023, millega lubatakse uuendtoiduna turule lasta Escherichia coli BL21(DE3) tuletatud tüve abil saadud 3-fukosüüllaktoos ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470
Euroopa Komisjon 04.01.2023 määrus number 52; jõustumiskuupäev 25.01.2023

redaktsioon

5.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 3/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/52,

4. jaanuar 2023,

millega lubatakse uuendtoiduna turule lasta Escherichia coli BL21(DE3) tuletatud tüve abil saadud 3-fukosüüllaktoos ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001, (1) eriti selle artiklit 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2015/2283 on sätestatud, et liidus võib turule lasta ainult loa saanud ja liidu uuendtoitude loetellu kantud uuendtoitu.

(2)

Määruse (EL) 2015/2283 artikli 8 kohaselt vastu võetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/2470 (2) kehtestati liidu uuendtoitude loetelu.

(3)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/2029 (3) lubati määruse (EL) 2015/2283 kohase uuendtoiduna liidu turule lasta 3-fukosüüllaktoosi, mis saadakse mikroobse kääritamise teel Escherichia coli (E. coli) geneetiliselt muundatud tüve K12 MG1655 abil.

(4)

17. märtsil 2020 esitas ettevõtja Chr. Hansen A/S (edaspidi „taotleja“) komisjonile vastavalt määruse (EL) 2015/2283 artikli 10 lõikele 1 taotluse lasta liidu turule uuendtoiduna 3-fukosüüllaktoos, mis on saadud mikroobse kääritamise teel E. coli geneetiliselt muundatud tüvega BL21(DE3). Taotleja taotles luba kasutada 3-fukosüüllaktoosi imiku piimasegus ja jätkupiimasegus, nagu need on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 609/2013, (4) imikutele ja väikelastele ettenähtud teraviljapõhises töödeldud toidus ning imikutoidus, nagu need on määratletud määruses (EL) nr 609/2013, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud imiku- ja väikelastetoidus, nagu see on määratletud määruses (EL) nr 609/2013, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidus, nagu see on määratletud määruses (EL) nr 609/2013 (v.a imiku- ja väikelastetoit), väikelastele ettenähtud piimapõhistes jookides ja sarnastes toodetes ning üldelanikkonnale ettenähtud toidulisandites, nagu need on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/46/EÜ (5). Hiljem, 17. juunil 2022 muutis taotleja esialgset kavatsust kasutada 3-fukosüüllaktoosi toidulisandites, jättes välja imikutele ja väikelastele ettenähtud toidulisandid. Samuti tegi taotleja ettepaneku, et 3-fukosüüllaktoosi sisaldavaid toidulisandeid ei tohiks kasutada, kui samal päeval tarbitakse muud lisatud 3-fukosüüllaktoosi sisaldavat toitu.

(5)

17. märtsil 2020 esitas taotleja komisjonile ka taotluse kaitsta järgmisi taotluse toetuseks esitatud konfidentsiaalseid teadusuuringuid ja nendest saadud andmeid: massispektromeetrilise (MS) meetodi, tuumamagnetresonantsspektromeetrilise (TMR) meetodi ja kõrgjõudlusega anioonvahetuskromatograafilise (koos amperomeetrilise impulsidetektoriga; HPAEC-PAD) meetodi valideerimine ning uuendtoidus sisalduvate 3fukosüüllaktoosi ja süsivesikutest kõrvalsaaduste identifitseerimise tulemused, (6) 3-fukosüüllaktoosi tootva geneetiliselt muundatud tüve kirjeldus, (7) 3-fukosüüllaktoosi tootva geneetiliselt muundatud tüve hoiustamistunnistus, (8) 3-fukosüüllaktoosi tootva geneetiliselt muundatud tüve analüüsiks kasutatava reaalaja ehk kvantitatiivse polümeraasi ahelreaktsiooni süsteemi ja meetodi valideerimise aruanded, (9) 3-fukosüüllaktoosiga tehtud bakterite pöördmutatsioonikatse, (10) 3-fukosüüllaktoosiga tehtud imetajarakkude mikrotuumade tekke in vitro uuring, (11) rottidega läbi viidud 7-päevane suukaudse toksilisuse uuring 3-fukosüüllaktoosi annusevahemiku leidmiseks (12) ja rottidega läbi viidud 90-päevane suukaudse toksilisuse uuring 3-fukosüüllaktoosiga (13).

(6)

23. septembril 2020 palus komisjon Euroopa Toiduohutusametilt (edaspidi „toiduohutusamet“) kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikli 10 lõikega 3 hinnata uuendtoitu 3-fukosüüllaktoosi, mis saadakse mikroobsel kääritamisel eellastüvest E. coli BL21(DE3) tuletatud geneetiliselt muundatud tootva tüve abil.

(7)

Kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikliga 11 võttis toiduohutusamet 29. aprillil 2022 vastu teadusliku arvamuse „Safety of 3-fucosyllactose produced by a derivative strain of Escherichia coli BL21 (DE3) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“ (14) (Määruse (EL) 2015/2283 kohase uuendtoidu, Escherichia coli BL21 (DE3) tuletatud tüve abil saadud 3-fukosüüllaktoosi ohutus).

(8)

Oma teaduslikus arvamuses jõudis toiduohutusamet järeldusele, et 3-fukosüüllaktoos on kavandatud kasutustingimuste korral ettenähtud sihtrühmadele ohutu. Seega annab kõnealune teaduslik arvamus piisavalt alust kinnitada, et kui 3’-fukosüüllaktoosi kasutatakse imiku piimasegus ja jätkupiimasegus, nagu need on määratletud määruses (EL) nr 609/2013, imikutele ja väikelastele ettenähtud teraviljapõhises töödeldud toidus ning imikutoidus, nagu need on määratletud määruses (EL) nr 609/2013, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud imiku- ja väikelastetoidus, nagu see on määratletud määruses (EL) nr 609/2013, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidus, nagu see on määratletud määruses (EL) nr 609/2013 (v.a imiku- ja väikelastetoit), väikelastele ettenähtud piimapõhistes jookides ja sarnastes toodetes ning toidulisandites, nagu need on määratletud direktiivis 2002/46/EÜ, vastab see määruse (EL) 2015/2283 artikli 12 lõikes 1 sätestatud loa andmise nõuetele.

(9)

Oma teaduslikus arvamuses leidis toiduohutusamet, et 3-fukosüüllaktoosi ohutuse kohta ei oleks olnud võimalik teha järeldusi ilma järgmiste teadusuuringute ja neist saadud andmeteta: MS, TMR ja HPAEC-PAD meetodi valideerimine ning uuendtoidus sisalduvate 3-fukosüüllaktoosi ja süsivesikutest kõrvalsaaduste identifitseerimise tulemused, 3-fukosüüllaktoosi tootva geneetiliselt muundatud tüve kirjeldus, 3-fukosüüllaktoosi tootva geneetiliselt muundatud tüve hoiustamistunnistus, 3-fukosüüllaktoosi tootva geneetiliselt muundatud tüve analüüsiks kasutatava reaalaja ehk kvantitatiivse polümeraasi ahelreaktsiooni süsteemi ja meetodi valideerimise aruanded, 3-fukosüüllaktoosiga tehtud bakterite pöördmutatsioonikatse, 3-fukosüüllaktoosiga tehtud imetajarakkude mikrotuumade tekke in vitro uuring, rottidega läbi viidud 7-päevane suukaudse toksilisuse uuring 3-fukosüüllaktoosi annusevahemiku leidmiseks ja rottidega läbi viidud 90-päevane suukaudse toksilisuse uuring 3-fukosüüllaktoosiga.

(10)

Komisjon palus taotlejal täiendavalt selgitada põhjendust, mis on esitatud seoses nende teadusuuringute ja -andmete konfidentsiaalsuse kaitsmisega, ning selgitada nende andmete kasutamise ainuõiguse taotlemist kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõike 2 punktiga b.

(11)

Taotleja teatas, et taotluse esitamise ajal oli tal siseriikliku õiguse alusel MS, TMR ja HPAEC-PAD meetodi valideerimisest ning uuendtoidus sisalduvate 3-fukosüüllaktoosi ja süsivesikutest kõrvalsaaduste identifitseerimise tulemustest, 3-fukosüüllaktoosi tootva geneetiliselt muundatud tüve kirjeldusest, 3-fukosüüllaktoosi tootva geneetiliselt muundatud tüve hoiustamistunnistuselt, 3-fukosüüllaktoosi tootva geneetiliselt muundatud tüve analüüsiks kasutatava reaalaja ehk kvantitatiivse polümeraasi ahelreaktsiooni süsteemi ja meetodi valideerimise aruannetest, 3-fukosüüllaktoosiga tehtud bakterite pöördmutatsioonikatsest, 3-fukosüüllaktoosiga tehtud imetajarakkude mikrotuumade tekke in vitro uuringust, rottidega läbi viidud 7-päevane suukaudse toksilisuse uuringust 3-fukosüüllaktoosi annusevahemiku leidmiseks ja rottidega läbi viidud 90-päevane suukaudse toksilisuse uuringust 3-fukosüüllaktoosiga saadud andmete ja kõnealuste teadusuuringute omandiõigus ning nende kasutamise ainuõigus, mistõttu kolmandad isikud ei tohi kõnealuseid andmeid kasutada ega nendele viidata.

(12)

Komisjon hindas kogu teavet, mille taotleja oli esitanud, ning leidis, et taotleja on piisavalt tõendanud vastavust määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõike 2 nõuetele. Seepärast tuleks MS, TMR ja HPAEC-PAD meetodi valideerimisest ning uuendtoidus sisalduvate 3-fukosüüllaktoosi ja süsivesikutest kõrvalsaaduste identifitseerimise tulemustest, 3-fukosüüllaktoosi tootva geneetiliselt muundatud tüve kirjeldusest, 3-fukosüüllaktoosi tootva geneetiliselt muundatud tüve hoiustamistunnistuselt, 3-fukosüüllaktoosi tootva geneetiliselt muundatud tüve analüüsiks kasutatava reaalaja ehk kvantitatiivse polümeraasi ahelreaktsiooni süsteemi ja meetodi valideerimise aruannetest, 3-fukosüüllaktoosiga tehtud bakterite pöördmutatsioonikatsest, 3-fukosüüllaktoosiga tehtud imetajarakkude mikrotuumade tekke in vitro uuringust, rottidega läbi viidud 7-päevasest suukaudse toksilisuse uuringust 3-fukosüüllaktoosi annusevahemiku leidmiseks ning rottidega läbi viidud 90-päevasest suukaudse toksilisuse uuringust 3-fukosüüllaktoosiga saadud teadusandmeid ja neid uuringuid kaitsta määruse (EL) 2015/2283 artikli 27 lõike 1 kohaselt. Seega tuleks lubada viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest liidu turule E. coli BL21(DE3) tuletatud tüve abil saadud 3-fukosüüllaktoosi lasta ainult taotlejal.

(13)

E. coli BL21(DE3) tuletatud tüve abil saadud 3’fukosüüllaktoosi jaoks antud loa ja taotleja toimikus sisalduvatele teadusuuringutele ja -andmetele viitamise ainuõiguse andmisega üksnes taotlejale ei takistata siiski järgmisi taotlejaid esitamast sama uuendtoidu turule laskmiseks loataotlust, kui nende taotlus põhineb loa andmist toetaval seaduslikult hangitud teabel.

(14)

Kooskõlas taotleja ettepanekuga, mida on hinnanud toiduohutusamet, on 3-fukosüüllaktoosi sisaldavate toidulisandite kasutustingimuste kohta vaja tarbijaid asjakohase märgistusega teavitada, et 3-fukosüüllaktoosi sisaldavaid toidulisandeid ei tohi tarbida imikud ja alla 3-aastased lapsed ning neid ei tohiks tarbida samal päeval, mil on tarbitud muud lisatud 3-fukosüüllaktoosi sisaldavat toitu.

(15)

On asjakohane, et liidu uuendtoitude loetellu kantakse koos E. coli BL21(DE3) tuletatud tüve abil saadud 3-fukosüüllaktoosiga ka määruse (EL) 2015/2283 artikli 9 lõikes 3 osutatud teave.

(16)

E. coli BL21(DE3) tuletatud tüve abil saadud 3-fukosüüllaktoos tuleks kanda rakendusmääruses (EL) 2017/2470 esitatud liidu uuendtoitude loetellu. Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa vastavalt muuta.

(17)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Liidus lubatakse turule lasta E. coli BL21(DE3) tuletatud tüve abil saadud 3-fukosüüllaktoosi.

E. coli BL21(DE3) tuletatud tüve abil saadud 3-fukosüüllaktoos kantakse rakendusmääruses (EL) 2017/2470 esitatud liidu uuendtoitude loetellu.

2.   Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Viie aasta jooksul alates 25. jaanuarist 2023 on artiklis 1 osutatud uuendtoitu lubatud liidus turule lasta ainult ettevõtjal Chr. Hansen A/S, (15) välja arvatud juhul, kui mõni järgmine taotleja saab kõnealuse uuendtoidu jaoks loa ilma artikli 3 kohaselt kaitstud teadusandmetele osutamata või ettevõtja Chr. Hansen A/S nõusolekul.

Artikkel 3

Taotlustoimikus sisalduvaid teadusandmeid, mis vastavad määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 lõikes 2 sätestatud tingimustele, ei kasutata viie aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast ühegi järgmise taotleja huvides ilma ettevõtja Chr. Hansen A/S nõusolekuta.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. jaanuar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 327, 11.12.2015, lk 1.

(2)  Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2470, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 uuendtoidu kohta kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 72).

(3)  Komisjoni 19. novembri 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/2029, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule 3-fukosüüllaktoosi (3-FL) ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470 ( ELT L 415, 22.11.2021, lk 9).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 609/2013 imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009 (ELT L 181, 29.6.2013, lk 35).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51).

(6)  Chr. Hansen, 2019 ja 2021 (avaldamata).

(7)  Chr. Hansen, 2019 ja 2021 (avaldamata).

(8)  Chr. Hansen, 2020 (avaldamata).

(9)  Chr. Hansen, 2021 (avaldamata).

(10)  Chr. Hansen, 2018 (avaldamata) ning Parschat, K., Oehme, A., Leuschner, J., Jennewein, S. ja Parkot, J., „A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats“, Food and Chemical Toxicology 2020, 136, 111118.

(11)  Chr. Hansen, 2018 (avaldamata) ning Parschat, K., Oehme, A., Leuschner, J., Jennewein, S. ja Parkot, J., „A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats“, Food and Chemical Toxicology 2020, 136, 111118.

(12)  Chr. Hansen, 2018 ja 2021 (avaldamata) ning Parschat, K., Oehme, A., Leuschner, J., Jennewein, S. ja Parkot, J., „A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats“, Food and Chemical Toxicology 2020, 136, 111118.

(13)  Chr. Hansen, 2019 ja 2021 (avaldamata) ning Parschat, K., Oehme, A., Leuschner, J., Jennewein, S. ja Parkot, J., „A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats“, Food and Chemical Toxicology 2020, 136, 111118.

(14)  The EFSA Journal 2022; 20(5):7329.

(15)  Aadress: Bøge Allé 10–12, 2970 Hørsholm, Taani.


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelisse 1 („Lubatud uuendtoidud“) lisatakse (inglise tähestiku järjekorras) järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Uuendtoidu kasutamise tingimused

Täiendavad märgistuse erinõuded

Muud nõuded

Andmekaitse

3-fukosüüllaktoos (3-FL)

(saadud E. coli BL21(DE3) tuletatud tüve abil)

Määratud toidugrupp

Piirnorm

Uuendtoidu nimetus seda sisaldava toiduaine märgistusel on „3-fukosüüllaktoos“.

3-fukosüüllaktoosi sisaldavate toidulisandite märgistusel peab olema märge, et

a)

neid ei tohi tarbida alla 3-aastased lapsed;

b)

neid ei tohi kasutada samal päeval, mil tarbitakse muud toitu, mis sisaldab lisatud 3-fukosüüllaktoosi.

 

Luba antud 25. jaanuaril 2023. Käesolev kanne põhineb määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 kohaselt kaitstud konfidentsiaalsetel teaduslikel tõenditel ja teadusandmetel.

Taotleja: Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10–12, 2970 Hørsholm, Taani. Andmekaitseperioodil võib uuendtoitu 3-fukosüüllaktoosi liidus turule lasta üksnes ettevõtja Chr. Hansen A/S, välja arvatud juhul, kui mõni hilisem taotleja saab kõnealuse uuendtoidu jaoks loa määruse (EL) 2015/2283 artikli 26 kohaselt kaitstud konfidentsiaalseid teaduslikke tõendeid või teadusandmeid kasutamata või ettevõtja Chr. Hansen A/S nõusolekul.

Andmekaitse aegumise kuupäev: 25. jaanuar 2028.“

Imiku piimasegu, nagu määratletud määruses (EL) nr 609/2013

0,90 g/l kasutusvalmis lõpptootes, mida turustatakse sellisena või mis on tootja juhiste kohaselt valmistatud

Jätkupiimasegu, nagu määratletud määruses (EL) nr 609/2013

1,20 g/l kasutusvalmis lõpptootes, mida turustatakse sellisena või mis on tootja juhiste kohaselt valmistatud

Imikutele ja väikelastele ettenähtud teraviljapõhine töödeldud toit ja imikutoit, nagu määratletud määruses (EL) nr 609/2013

1,20 g/l või 1,20 g/kg kasutusvalmis lõpptootes, mida turustatakse sellisena või mis on tootja juhiste kohaselt valmistatud

Väikelastele ettenähtud piimapõhised joogid ja samalaadsed tooted

1,20 g/l kasutusvalmis lõpptootes, mida turustatakse sellisena või mis on tootja juhiste kohaselt valmistatud

Imikutele ja väikelastele meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit, nagu määratletud määruses (EL) nr 609/2013

Vastavalt nende imikute ja väikelaste toitumuslikele erivajadustele, kellele tooted on ette nähtud, kuid mitte rohkem kui 0,9 g/l või 0,9 g/kg (kui toode on ette nähtud imikutele vanuses 0–6 kuud) ja 1,2 g/l või 1,2 g/kg (kui toode on ette nähtud imikutele vanuses 6–12 kuud ja/või väikelastele) kasutusvalmis lõpptootes, mida turustatakse sellisena või mis on tootja juhiste kohaselt valmistatud

Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit, nagu määratletud määruses (EL) nr 609/2013, välja arvatud imikutele ja väikelastele meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit

Vastavalt nende inimeste toitumuslikele erivajadustele, kellele tooted on ette nähtud

Toidulisandid, nagu määratletud direktiivis 2002/46/EÜ, üldelanikkonnale, v.a imikutele ja väikelastele

3 g päevas

2)

Tabelisse 2 („Spetsifikatsioonid“) lisatakse (inglise tähestiku järjekorras) järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Spetsifikatsioon

3-fukosüüllaktoos (3-FL)

(saadud E. coli BL21(DE3) tuletatud tüve abil)

Kirjeldus

3-fukosüüllaktoos on puhastatud valge või valkjas pulber, mida saadakse mikroobse kääritamise abil ja mis sisaldab piiratud koguses D-laktoosi, L-fukoosi, D-galaktoosi ja D-glükoosi.

Määratlus

Keemiline nimetus: β-D-galaktopüranosüül-(1→4)- [α-L-fukopüranosüül-(1→3)]- D-glükopüranoos

Keemiline valem: C18H32O15

Molekulmass: 488,44 Da

CASi nr: 41312-47–4

Allikas Escherichia coli geneetiliselt muundatud tüvi BL21(DE3)

Omadused/koostis

 

3-fukosüüllaktoos (% kuivainest): ≥ 90,0 massiprotsenti

 

D-laktoos (% kuivainest): ≤ 5,0 massiprotsenti

 

D-glükoos (% kuivainest): ≤ 3,0 massiprotsenti

 

D-galaktoos (% kuivainest): ≤ 3,0 massiprotsenti

 

L-fukoos (% kuivainest): ≤ 3,0 massiprotsenti

 

Muud süsivesikud kokku (% kuivainest) (1): ≤ 5,0 massiprotsenti

 

Niiskus: ≤ 9,0 massiprotsenti

 

Tuhk: ≤ 1,0 massiprotsenti

 

Jääkvalk: ≤ 0,01 massiprotsenti

Raskmetallid ja saasteained

 

Arseen: ≤ 0,2 mg/kg

 

Aflatoksiin M1: ≤ 0,025 μg/kg

Mikrobioloogilised kriteeriumid

 

Bakterite üldarv: ≤ 1 000 CFU (*1)/g

 

Enterobakterid: ≤ 10 CFU/g

 

Salmonella spp.: 25 g ei leidu

 

Pärm- ja hallitusseened: ≤ 100 CFU/g

 

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: 10 g ei leidu

 

Endotoksiinide jäägid: ≤ 10 EU (*2)/mg


(1)  Muud süsivesikud kokku = 100 (massiprotsent kuivainest) – süsivesikud, mille kontsentratsioon on määratud (massiprotsent kuivainest) – tuhk (massiprotsent kuivainest).

(*1)  CFU: kolooniat moodustav ühik.

(*2)  EU: endotoksiiniühik.“


Top