ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/53, 4. jaanuar 2023, milles käsitletakse Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 preparaadi kasutamise lubamist söödalisandina kõigi loomaliikide puhul
Euroopa Komisjon 04.01.2023 määrus number 53; jõustumiskuupäev 25.01.2023

redaktsioon

5.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 3/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/53,

4. jaanuar 2023,

milles käsitletakse Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 preparaadi kasutamise lubamist söödalisandina kõigi loomaliikide puhul

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatavate söödalisandite taotlemise nõuded ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikega 1 esitati taotlus Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 preparaadi lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 preparaadi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ning funktsionaalrühmadesse „happesuse regulaatorid“ ja „hügieeniseisundit paremaks muutvad ained“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 29. juuni 2022. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 preparaat kahjulikku mõju loomade tervisele, tarbijaohutusele ega keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et see preparaat on hingamiselundite sensibilisaator, kuid see ei ole silmi või nahka ärritav ega nahka sensibiliseeriv. Toiduohutusamet jõudis samuti järeldusele, et preparaat võib vähendada pH taset ja koliformsete bakterite kasvu vedelsöödas. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

(5)

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seega tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks. Komisjon leiab, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevas lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „happesuse regulaator“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

2.   Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „hügieeniseisundit paremaks muutvad ained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. jaanuar 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2022; 20(8): 7424


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Söödalisandi sisaldus kolooniat moodustavates ühikutes 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: happesuse regulaatorid

4d1712

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Söödalisandi koostis

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 preparaat, mis sisaldab vähemalt 1 × 1010 CFUd söödalisandi grammi kohta

Tahkel kujul

Kõik loomaliigid

1 × 109

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused.

2.

Söödalisandit kasutatakse üksnes puderjas segasöödas, mis on ette nähtud vedelsööda valmistamiseks põllumajandusettevõttes, ja/või tahkes söödamaterjalis, mis on ette nähtud vedelsööda valmistamiseks põllumajandusettevõttes.

3.

Võib kasutada söödas, mis sisaldab järgmisi lubatud koktsidiostaatikume: halofuginoon, diklasuriil, dekokvinaat ja nikarbasiin.

4.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas hingamiskaitsevahendit.

24.1.2033

Toimeaine kirjeldus

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 elujõulised rakud

Analüüsimeetod  (1)

Loendamine: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15786)

Identifitseerimine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) või DNA järjendamise meetodid


Söödalisandi identifitseerimisnumber

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Söödalisandi sisaldus CFUdes tooraine kilogrammi kohta

Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: hügieeniseisundit paremaks muutvad ained (koliformsete bakterite kasvu vähendamine)

4d1712

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Söödalisandi koostis

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 preparaat, mis sisaldab vähemalt 1 × 1010 CFUd söödalisandi grammi kohta

Tahkel kujul

Kõik loomaliigid

1 × 109

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused.

2

Söödalisandit kasutatakse üksnes puderjas segasöödas, mis on ette nähtud vedelsööda valmistamiseks põllumajandusettevõttes, ja/või tahkes söödamaterjalis, mis on ette nähtud vedelsööda valmistamiseks põllumajandusettevõttes.

3.

Võib kasutada söödas, mis sisaldab järgmisi lubatud koktsidiostaatikume: halofuginoon, diklasuriil, dekokvinaat ja nikarbasiin.

4.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas hingamiskaitsevahendit.

24.1.2033

Toimeaine kirjeldus

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 elujõulised rakud

Analüüsimeetod  (2)

Loendamine: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15786)

Identifitseerimine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) või DNA järjendamise meetodid


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(2)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


Top