ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2295, 23. november 2022, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid
Euroopa Komisjon 23.11.2022 määrus number 2295; jõustumiskuupäev 25.11.2022

redaktsioon

24.11.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/53


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/2295,

23. november 2022,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 474/2006 (2) on kehtestatud nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2111/2005 artikli 4 lõike 3 kohaselt on teatavad liikmesriigid ja Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (edaspidi „amet“) edastanud komisjonile teavet, mis on kõnealuse nimekirja ajakohastamise seisukohast oluline. Asjakohast teavet on esitanud ka kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid. Kõnealust nimekirja tuleks esitatud teabe põhjal ajakohastada.

(3)

Komisjon teavitas kõiki asjaomaseid lennuettevõtjaid kas otse või nende regulatiivse järelevalve eest vastutavate ametiasutuste kaudu olulistest üksikasjadest ja kaalutlustest, mille alusel otsustatakse kehtestada nende suhtes tegevuskeeld liidus või muudetakse määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisa või B lisa nimekirja kantud lennuettevõtja suhtes kehtestatud tegevuskeelu tingimusi.

(4)

Komisjon andis asjaomastele lennuettevõtjatele võimaluse tutvuda kõikide asjaomaste dokumentidega, esitada kirjalikke märkusi ning teha komisjonile ja määruse (EÜ) nr 2111/2005 artikli 15 alusel loodud komiteele (edaspidi „ELi lennuohutuskomitee“) suuline ettekanne.

(5)

Komisjon on teavitanud ELi lennuohutuskomiteed käimasolevatest ühiskonsultatsioonidest, mida peetakse määruse (EÜ) nr 2111/2005 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 473/2006 (3) raames Armeenia, Kasahstani, Nepali, Nigeeria ja Pakistani pädevate asutuste ning lennuettevõtjatega. Komisjon teavitas ELi lennuohutuskomiteed ka tsiviillennunduse olukorrast Argentinas, Brazzaville’i Kongos, Ekvatoriaal-Guineas, Iraagis, Madagaskaril, Venemaal ja Lõuna-Sudaanis.

(6)

Amet teavitas komisjoni ja ELi lennuohutuskomiteed tehnilistest hindamistest, mis tehti komisjoni määruse (EL) nr 452/2014 sätete alusel välja antud kolmandate riikide lennuettevõtjate lubade esialgseks hindamiseks ja nendega seotud pidevaks järelevalveks (4).

(7)

Amet teavitas komisjoni ja ELi lennuohutuskomiteed ka välismaiste õhusõidukite ohutuse hindamise programmi (edaspidi „SAFA programm“) raames komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 kohaselt seisuplatsil tehtud kontrollide analüüsi tulemustest (5).

(8)

Amet teavitas komisjoni ja ELi lennuohutuskomiteed ka tehnilise abi projektidest kolmandates riikides, kelle suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 474/2006 kohast tegevuskeeldu. Lisaks andis amet teavet edasise tehnilise abi kavade ja taotluste kohta ning kolmandate riikide tsiviillennundusametite haldus- ja tehnilise võimekuse suurendamiseks tehtava koostöö kohta, eesmärgiga aidata neil kõrvaldada puudujäägid kohaldatavate rahvusvaheliste tsiviillennunduse ohutusstandardite järgimisel. Liikmesriike kutsuti üles reageerima sellistele taotlustele, lähtudes mõlema poole huvidest ning kooskõlastatult komisjoni ja ametiga. Sellega seoses rõhutas komisjon, kui kasulik on anda rahvusvahelise lennundusvaldkonna osalistele eelkõige Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (edaspidi „ICAO“) lennuohutusalase partnerlusabi vahendi (Aviation Safety Implementation Assistance Partnership tool) kaudu teavet sellise tehnilise abi kohta, mida liit ja selle liikmesriigid annavad kolmandatele riikidele, et suurendada lennuohutust kogu maailmas.

(9)

Eurocontrol andis komisjonile ja ELi lennuohutuskomiteele ajakohastatud teavet SAFA programmi ja kolmandate riikide lennuettevõtjate häirefunktsiooni staatuse kohta ning statistika tegevuskeelu saanud lennuettevõtjatega seotud ohuteadete kohta.

Liidu lennuettevõtjad

(10)

Pärast seda, kui amet oli analüüsinud liidu lennuettevõtjate õhusõidukitele seisuplatsil tehtud kontrollide ja ameti korraldatud standardimiskontrollide tulemusi, mida oli täiendatud liikmesriikide lennuametite tehtud konkreetsete kontrollide ja auditite tulemustega, on liikmesriigid ja amet, kes tegutsevad pädevate asutustena, võtnud teatavaid parandus- ja täitemeetmeid ning teavitanud neist meetmetes komisjoni ja ELi lennuohutuskomiteed.

(11)

Liikmesriigid ja amet, kes tegutsevad pädevate asutustena, kinnitasid uuesti, et kui asjaomasest ohutusteabest peaks ilmnema, et asjakohaste ohutusstandardite järgimata jätmine liidu lennuettevõtjate poolt põhjustaks otseseid ohutusriske, on nad valmis võtma vajalikke meetmeid.

Armeenia lennuettevõtjad

(12)

2020. aasta juunis kanti komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/736 määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisasse Armeenias serditud lennuettevõtjad (6).

(13)

Komisjon ja amet külastasid Armeenia tsiviillennunduskomiteed (edaspidi „CAC“) 27.–30. septembril 2022. Kontrollkäigu raames vaatas komisjon läbi edusammud, mida CAC on teinud, et kõrvaldada kindlaks tehtud ohutuspuudujäägid, mille tõttu eespool nimetatud keeld Armeenia lennuettevõtjate suhtes kehtestati. Kontrollkäigu ajal tehtud läbivaatamise ühe osana keskenduti juba võetud ja kavandatud meetmetele, et tegeleda kindlakstehtud ohutusprobleemide algpõhjustega, eelkõige seoses CAC suutlikkusega teostada tõhusat järelevalvet Armeenias serditud lennuettevõtjate üle.

(14)

Sellest tulenevalt vaatas komisjon läbi meetmed, mida CAC on juba võtnud, et täita oma kohustusi seoses riikliku lennuohutuskava, lennuohutust mõjutavatest juhtumitest teatamise süsteemi, kvaliteedijuhtimissüsteemi ja lennuettevõtjate sertifitseerimise protsessi rakendamisega. Lisaks CAC suutlikkusele järgida asjakohaseid ohutuseeskirju ja -standardeid vaadati kontrollkäigu ajal läbi ka CAC suutlikkus avastada serditud lennuettevõtjate puhul mis tahes olulisi ohutusriske ja tegutseda tõhusalt selliste riskide leevendamiseks.

(15)

Kontrollkäik kinnitas, et CAC ei ole teinud suuri edusamme liidu 2020. aasta kohapealse kontrollkäigu raames kindlaks tehtud ohutuspuudujääkide ja tähelepanekute kõrvaldamisel. Kuigi parandusmeetmete kava on kindlaks määratud ja kasutusele võetud, tuleks see siiski uuesti avada, läbi vaadata ja lisada täiendavaid meetmeid, et muuta parandusmeetmete kava otstarbekohaseks. See on põhiline tegevus tehnilise abi projekti raames, mida amet pakub.

(16)

Lisaks teatas CAC komisjonile, et ta on sertinud uue lennuettevõtja Fly Arna (AM AOC No. 075). Kuna CAC ei ole tõendanud, et ta suudab asjakohaseid ohutusstandardeid piisaval määral rakendada ja nende täitmist tagada, ei taga lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmine kõnealusele uuele lennuettevõtjatele, et tema tegevus on piisaval määral kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste ohutusstandarditega.

(17)

Kontrollkäik andis võimaluse juhtida Armeenia pädevate asutuste ja valitsuse esindajate tähelepanu taas kord sellele, et nõuetekohast ja tõhusat ohutusjärelevalvet saab tagada ainult siis, kui CAC tugineb oma töös asjakohastele vahenditele ja oskusteabele, mis eelkõige tähendab piisavat hulka kvalifitseeritud töötajaid, ning tagatakse stabiilsus tippjuhtkonna seas.

(18)

Komisjon on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõudnud järeldusele, et praegu on Armeenia lennuettevõtjate puhul alust muuta nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, et lisada lennuettevõtja Fly Arna määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisasse.

(19)

Liikmesriigid peaksid jätkuvalt kontrollima, et Armeenias serditud lennuettevõtjad järgiksid tulemuslikult asjakohaseid rahvusvahelisi ohutusstandardeid, seades prioriteediks kõigi Armeenias serditud lennuettevõtjate kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

Kasahstani lennuettevõtjad

(20)

2016. aasta detsembris kustutati Kasahstanis serditud lennuettevõtjad komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/2214 (7) määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisast, välja arvatud lennuettevõtja Air Astana, kes oli 2015. aastal komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/2322 (8) määruse (EÜ) nr 474/2006 B lisast välja jäetud.

(21)

20. oktoobril 2022 korraldasid komisjon, amet, liikmesriigid ning Kasahstani tsiviillennunduskomitee (edaspidi „CAC KZ“) ja Kasahstani Lennuameti aktsiaselts (edaspidi „AAK“) esindajad tehnilise koosoleku.

(22)

Sellel koosolekul tutvustasid CAC KZ ja AAK oma parandusmeetmete kava rakendamisel ja edasiarendamisel tehtud edusamme ning esitasid komisjonile tõendid meetmete kohta, mis on võetud liidu poolt 2021. aastal korraldatud kohapealse kontrollkäigu ajal esitatud tähelepanekute ja soovituste järgimiseks ja/või nende menetlemise lõpuleviimiseks. Kohtumine andis CAC KZile ja AAKile ka võimaluse anda ajakohastatud teavet Kasahstani lennundusalase õigusraamistiku arengusuundumuste kohta, eelkõige seoses esmaste lennundusalaste õigusaktide muudatustega, mis võetakse eeldatavasti vastu 2022. aasta detsembris. AAK teatas ka võetud meetmetest, et töötada välja teisesed lennundusalased õigusaktid, mille saab vastu võtta alles pärast esmaste õigusaktide vastuvõtmist.

(23)

Enne koosolekut esitatud parandusmeetmete kava läbivaatamise ning koosolekul esitatud arutelude ja tõendite põhjal leiti, et liidu 2021. aasta kohapealse kontrollkäigu raames tehtud tähelepanekute ja antud soovituste käsitlemisel on tehtud edusamme. Kõiki tähelepanekuid ja soovitusi on arvestatud ning on võetud mitmeid asjakohaseid meetmeid. Siiski tuleb rakendada täiendavaid meetmeid, et kõiki ülejäänud tähelepanekuid arvesse võtta, ning piisava ohutusjärelevalve tagamiseks tuleks ette näha vajalikud vahendid. Tehti kindlaks mitu täiendavat tähelepanu nõudvat konkreetset küsimust, sealhulgas etteteatamata kontrollide läbiviimise korra väljatöötamine ja rakendamine, eelkõige lennuettevõtja sertifikaadi omanike ja heakskiidetud hooldusorganisatsioonide puhul, ning kvalifitseeritud eksperdi töölevõtmine, et tagada järelevalve määratud kontrollpilootide üle.

(24)

Komisjon on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõudnud järeldusele, et praegu ei ole Kasahstani lennuettevõtjate puhul alust muuta nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu.

(25)

Liikmesriigid peaksid jätkuvalt kontrollima, et Kasahstanis serditud lennuettevõtjad järgiksid tulemuslikult asjakohaseid rahvusvahelisi ohutusstandardeid, seades prioriteediks kõigi Kasahstanis serditud lennuettevõtjate kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

(26)

Kui asjakohasest ohutusteabest ilmnevad asjaomaste rahvusvaheliste ohutusstandardite järgimata jätmise tõttu tekkinud otsesed ohutusriskid, võib komisjonil osutuda vajalikuks võtta määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohased lisameetmed.

Nepali lennuettevõtjad

(27)

2013. aasta detsembris kanti komisjoni rakendusmäärusega (EL) 1264/2013 (9) määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisasse Nepalis serditud lennuettevõtjad.

(28)

Komisjon kohtus oma pideva järelevalvetegevuse raames Nepali tsiviillennundusameti (edaspidi „CAAN“) esindajatega 14. septembril 2022. Sellega seoses esitas CAAN komisjonile teavet ohutusjärelevalve kohta Nepalis ja eelkõige oma läbivaadatud kaalutluste kohta seoses CAANi regulatiivse ja teenuseosutaja rolli funktsionaalse eraldamisega, mis on pikaajaline probleem, mille komisjon tegi kindlaks Nepaliga peetud konsultatsioonide käigus, samuti ICAO üldise ohutusjärelevalve auditiprogrammi (USOAP) kaudu.

(29)

Selle koosoleku järelmeetmena esitas CAAN 10. novembril 2022 komisjonile teabe ja dokumentaalsed tõendid CAANi käsitleva uue määruse vastuvõtmise kohta, mis CAANi arvates tagab CAANi regulatiivse ja teenuseosutaja rolli funktsionaalse eraldamise, nimelt vältides töötajate üleviimist CAANi regulatiivset rolli täitvatest osakondadest teenuste osutamisega tegelevatesse osakondadesse ja vastupidi. Selle uue määruse rakendamine ja edusammud CAANi ohutusjärelevalve vastavusse viimisel asjakohaste rahvusvaheliste ohutusstandarditega võimaldaksid komisjonil kaaluda, kas 2023. aastal tuleks korraldada liidu kohapealne kontrollkäik Nepali. Sellise kontrollkäigu raames kogutud tõendite põhjal võiks komisjon hinnata, kas Nepalis serditud lennuettevõtjate väljajätmine määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisast on põhjendatud.

(30)

Komisjon on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõudnud järeldusele, et praegu ei ole Nepali lennuettevõtjate puhul alust muuta nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu.

(31)

Liikmesriigid peaksid jätkuvalt kontrollima, et Nepalis serditud lennuettevõtjad järgiksid tulemuslikult asjakohaseid rahvusvahelisi ohutusstandardeid, seades prioriteediks kõigi Nepalis serditud lennuettevõtjate kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

Nigeeria lennuettevõtjad

(32)

2017. aasta mais kanti lennuettevõtja Med-View Airline komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/830 (10) määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisasse.

(33)

Nigeeria tsiviillennundusamet (edaspidi „NCAA“) kinnitas 25. mai 2022. aasta kirjaga, et lennuettevõtja Med-View Airline on tegevuse lõpetanud.

(34)

7. novembril 2022 korraldas komisjon ameti osalusel NCAAga viimase taotlusel kohtumise, et saada ajakohastatud teavet peamiste ohutusjärelevalvega seotud arengusuundumuste kohta Nigeerias aastatel 2019–2022, pidades eelkõige silmas ameti poolt NCAA-le 2019. aastal ohutusjärelevalve tõhustamiseks antud toetust.

(35)

Sellel kohtumisel esitas NCAA põhjaliku ülevaate ohutusjärelevalve täiustustest, eelkõige esmaste lennundusalaste õigusaktide, tehnilise personali kvalifikatsiooni ja järelevalvekohustuste valdkonnas.

(36)

Erilist tähelepanu väärivad Nigeeria tsiviillennundusseaduse muudatused, piirkondlike büroode ümberkorraldamine, jõupingutused saada NCAA jaoks ISO 9001 sertifikaat, NCAA protsesside digitaliseerimise ja automatiseerimise kavade väljatöötamine, personalikoolituse parandamine ning lennuohutust mõjutavatest juhtumitest teatamise süsteemi loomine.

(37)

NCAA rõhutas oma pühendumust pidevale täiustamisele, sealhulgas ohutusjärelevalvele ning komisjoni ja ameti korrapärasele teavitamisele. Komisjon tunnustas seda positiivset arengut ja rõhutas, et NCAA-le tuleks anda ohutusjärelevalve kohustuste täitmiseks kogu vajalik toetus ja vahendid.

(38)

Seepärast on komisjon määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõudnud järeldusele, et nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, tuleks muuta ja jätta lennuettevõtja Med-View Airline määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisast välja.

(39)

Liikmesriigid peaksid jätkuvalt kontrollima, et Nigeerias serditud lennuettevõtjad järgiksid tulemuslikult asjakohaseid rahvusvahelisi ohutusstandardeid, seades prioriteediks kõigi Nigeerias serditud lennuettevõtjate kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

(40)

Kui asjakohasest ohutusteabest ilmnevad asjaomaste rahvusvaheliste ohutusstandardite järgimata jätmise tõttu tekkinud otsesed ohutusriskid, võib komisjonil osutuda vajalikuks võtta määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohased lisameetmed.

Pakistani lennuettevõtjad

(41)

2007. aasta märtsis kanti lennuettevõtja Pakistan International Airlines komisjoni määrusega (EÜ) nr 235/2007 (11) määruse (EÜ) nr 474/2006 B lisasse ning jäeti sealt välja 2007. aasta novembris komisjoni määrusega (EÜ) nr 1400/2007 (12).

(42)

1. juulil 2020 alustas komisjon määruse (EÜ) nr 473/2006 artikli 3 lõike 2 kohaseid konsultatsioone Pakistani tsiviillennundusametiga (edaspidi „PCAA“), võttes aluseks lennuettevõtja Pakistan International Airlines ja Vision Air kolmanda riigi lennuettevõtja loa peatamised ning Pakistani transpordiministri avalduse Pakistanis pettuse teel omandatud piloodilubade kohta.

(43)

Sellega seoses korraldas komisjon ameti ja liikmesriikide osalusel PCAAga mitu tehnilist ja teabekoosolekut (9. juulil ja 25. septembril 2020, 15. ja 16. märtsil 2021, 15. oktoobril 2021 ja 16. märtsil 2022). Aruteludes keskenduti jõupingutustele, mida PCAA on teinud lahendamaks ohutusjärelevalve probleeme, mille komisjon ja ameti eksperdid olid varem kindlaks teinud, ning mille ICAO tegi kindlaks oma 29. novembrist kuni 10. detsembrini 2021 toimunud USOAP kontrollkäigul.

(44)

Oma pideva järelevalvetegevuse käigus pidasid komisjon, amet, liikmesriigid ja PCAA esindajad 25. oktoobril 2022 tehnilise koosoleku. Sellel koosolekul teavitas PCAA osalejaid juba rakendatud toimingutest ja meetmetest ning meetmetest, mis olid kavandatud selleks, et lahendada kindlakstehtud ohutusjärelevalve probleeme.

(45)

Koosolekul esitatud teave ja andmed näitavad PCAA pühendumust ohutusjärelevalve olukorra lahendamisele Pakistanis ning selleks tehtavaid jõupingutusi, eelkõige võeti 2022. aasta lõpuks vastu tsiviillennundusameti määrus (muudetud) ning sellega seotud teisesed õigusaktid on kavas vastu võtta 2023. aasta esimeses kvartalis. Üldiselt tunduvad koosolekul esitatud kavade ettepanekud olevat otstarbekohased, et täita ja tõhusalt rakendada asjakohaseid ohutusstandardeid. Seda saab aga hinnata alles pärast asjaomaste õigusaktide vastuvõtmist.

(46)

Sellest lähtuvalt ja tunnustades seni võetud meetmeid, jätkab komisjon Pakistani ohutusjärelevalvesüsteemi jälgimist, et teha kindlaks, kas määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaselt on vaja võtta täiendavaid meetmeid. Sellega seoses kavatseb komisjon teha 2023. aastal koos ameti ja liikmesriikidega liidu kohapealse kontrollkäigu Pakistani.

(47)

Komisjon on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõudnud järeldusele, et praegu ei ole Pakistanis serditud lennuettevõtjate puhul alust muuta nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu.

(48)

Liikmesriigid peaksid jätkuvalt kontrollima, et Pakistanis serditud lennuettevõtjad järgiksid tulemuslikult asjakohaseid rahvusvahelisi ohutusstandardeid, seades prioriteediks kõigi Pakistanis serditud lennuettevõtjate kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

(49)

Kui asjakohasest ohutusteabest ilmnevad asjaomaste rahvusvaheliste ohutusstandardite järgimata jätmise tõttu tekkinud otsesed ohutusriskid, võib komisjonil osutuda vajalikuks võtta määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohased lisameetmed.

(50)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 474/2006 vastavalt muuta.

(51)

Määruse (EÜ) nr 2111/2005 artiklites 5 ja 6 on märgitud, et ohutusele avalduvat mõju arvestades on vaja võtta lisade ajakohastamisega seotud otsused vastu kiiresti ja vajaduse korral viivitamata. Seepärast on tundliku teabe ja reisijate kaitsmiseks vaja, et kõik otsused, millega ajakohastatakse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või -piiranguid, avaldatakse ja need jõustuvad kohe pärast vastuvõtmist.

(52)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 2111/2005 artikli 15 kohaselt asutatud ELi lennuohutuskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 474/2006 muudetakse järgmiselt:

1)

A lisa asendatakse käesoleva määruse I lisa tekstiga;

2)

B lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2022

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Adina VĂLEAN


(1)  ELT L 344, 27.12.2005, lk 15.

(2)  Komisjoni 22. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (ELT L 84, 23.3.2006, lk 14).

(3)  Komisjoni 22. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 473/2006, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekirja tarvis, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (ELT L 84, 23.3.2006, lk 8).

(4)  Komisjoni 29. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 452/2014, millega kehtestatakse kolmandate riikide käitajate lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 kohaselt (ELT L 133, 6.5.2014, lk 12).

(5)  Komisjoni 5. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 965/2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 296, 25.10.2012, lk 1).

(6)  Komisjoni 2. juuni 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/736, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid (ELT L 172, 3.6.2020, lk 7).

(7)  Komisjoni 8. detsembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/2214, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu (ELT L 334, 9.12.2016, lk 6).

(8)  Komisjoni 10. detsembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2322, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (ELT L 328, 12.12.2015, lk 67).

(9)  Komisjoni 3. detsembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1264/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (ELT L 326, 6.12.2013, lk 7).

(10)  Komisjoni 15. mai 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/830, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid (ELT L 124, 17.5.2017, lk 3).

(11)  Komisjoni 5. märtsi 2007. aasta määrus (EÜ) nr 235/2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (ELT L 66, 6.3.2007, lk 3).

(12)  Komisjoni 28. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1400/2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse ühenduse nimekiri lennuettevõtjate kohta, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (ELT L 311, 29.11.2007, lk 12).


I LISA

„A LISA

NIMEKIRI LENNUETTEVÕTJATEST, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE LIIDU PIIRES TEGEVUSKEELDU, ERANDITEGA (1)

Lennuettevõtja juriidilise isiku nimi, mis on esitatud lennuettevõtja sertifikaadis (ja ärinimi, kui see on erinev)

Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) või lennutegevusloa number

ICAO kolmetäheline kood

Lennuettevõtja päritoluriik

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iraan

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Iraak

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Afganistani ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistan

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Angola ametiasutused, välja arvatud TAAG Angola Airlines ja Heli Malongo, sealhulgas:

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Teadmata

Angola

AIR JET

AO-006/11–08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Teadmata

Angola

HELIANG

AO 007/11–08/18 YYY

Teadmata

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Teadmata

Angola

SONAIR

AO-002/11–08/17 SOR

SOR

Angola

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Armeenia ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Armeenia

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Armeenia

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Armeenia

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Armeenia

FLY ARNA

AM AOC 075

ACY

Armeenia

FLYONE ARMENIA

AM AOC 074

FIE

Armeenia

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Armeenia

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Armeenia

SKYBALL

AM AOC 073

Ei kohaldata

Armeenia

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Brazzaville’i Kongo ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Kongo-Brazzaville

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Kongo-Brazzaville

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Kongo-Brazzaville

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongo-Brazzaville

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Kongo-Brazzaville

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Teadmata

Kongo-Brazzaville

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kongo Demokraatliku Vabariigi ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

 

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Djibouti ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Teadmata

DAO

Djibouti

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Ekvatoriaal-Guinea ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Ekvatoriaal-Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatoriaal-Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Teadmata

Ekvatoriaal-Guinea

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Eritrea ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC nr 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC nr 005

NAS

Eritrea

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kõrgõzstani ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Kõrgõzstan

AEROSTAN

08

BSC

Kõrgõzstan

AIR COMPANY AIR KG

50

KGC

Kõrgõzstan

AIR MANAS

17

MBB

Kõrgõzstan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kõrgõzstan

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kõrgõzstan

HELI SKY

47

HAC

Kõrgõzstan

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kõrgõzstan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kõrgõzstan

TEZ JET

46

TEZ

Kõrgõzstan

VALOR AIR

07

VAC

Kõrgõzstan

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Libeeria ametiasutused

 

 

Libeeria

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Liibüa ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Liibüa

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Liibüa

AIR LIBYA

004/01

TLR

Liibüa

AL MAHA AVIATION

030/18

Teadmata

Liibüa

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Liibüa

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Liibüa

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Liibüa

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Liibüa

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Liibüa

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Liibüa

PETRO AIR

025/08

PEO

Liibüa

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Nepali ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Teadmata

Nepal

ALTITUDE AIR

085/2016

Teadmata

Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Teadmata

Nepal

SUMMIT AIR

064/2010

Teadmata

Nepal

HELI EVEREST

086/2016

Teadmata

Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepal

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Teadmata

Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Teadmata

Nepal

MANANG AIR PVT

082/2014

Teadmata

Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Teadmata

Nepal

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Teadmata

Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Teadmata

Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Teadmata

Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepal

SITA AIR

033/2000

Teadmata

Nepal

TARA AIR

053/2009

Teadmata

Nepal

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepal

Järgmised lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Venemaa ametiasutused:

 

 

Venemaa

AURORA AIRLINES

486

SHU

Venemaa

AVIACOMPANY „AVIASTAR-TU“ CO. LTD

458

TUP

Venemaa

IZHAVIA

479

IZA

Venemaa

JOINT STOCK COMPANY „AIR COMPANY „YAKUTIA““

464

SYL

Venemaa

JOINT STOCK COMPANY „RUSJET“

498

RSJ

Venemaa

JOINT STOCK COMPANY „UVT AERO“

567

UVT

Venemaa

JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES

31

SBI

Venemaa

JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES

466

AUL

Venemaa

JOINT-STOCK COMPANY „IRAERO“ AIRLINES

480

IAE

Venemaa

JOINT-STOCK COMPANY „URAL AIRLINES“

18

SVR

Venemaa

JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY

230

DRU

Venemaa

JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES

452

TYA

Venemaa

JS AVIATION COMPANY „RUSLINE“

225

RLU

Venemaa

JSC YAMAL AIRLINES

142

LLM

Venemaa

LLC „NORD WIND“

516

NWS

Venemaa

LLC „AIRCOMPANY IKAR“

36

KAR

Venemaa

LTD. I FLY

533

RSY

Venemaa

POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY

562

PBD

Venemaa

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY „AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES“

1

AFL

Venemaa

ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY

2

SDM

Venemaa

SKOL AIRLINE LLC

228

CDV

Venemaa

UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY

6

UTA

Venemaa

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad São Tomé ja Príncipe ametiasutused, sealhulgas:

 

 

São Tomé ja Príncipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé ja Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé ja Príncipe

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sierra Leone ametiasutused

 

 

Sierra Leone

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sudaani ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Sudaan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudaan

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudaan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudaan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudaan

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudaan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudaan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudaan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudaan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudaan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudaan

SUN AIR

51

SNR

Sudaan

TARCO AIR

56

TRQ

Sudaan


(1)  A lisas loetletud lennuettevõtjatel võib lubada kasutada liiklusõigusi juhul, kui kasutatakse õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes ei kohaldata tegevuskeeldu, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.


II LISA

„B LISA

NIMEKIRI LENNUETTEVÕTJATEST, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE LIIDU PIIRES TEGEVUSPIIRANGUID (1)

Lennuettevõtja juriidilise isiku nimi, mis on esitatud lennuettevõtja sertifikaadis (ja ärinimi, kui see on erinev)

Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) number

ICAO kolmetäheline kood

Käitaja päritoluriik

Õhusõiduki liik, mille suhtes kohaldatakse piirangut

Piiranguga õhusõiduki registritunnus(ed) ja, kui see/need on kättesaadav(ad), seerianumber/seerianumbrid

Õhusõiduki registreerinud riik

IRAN AIR

FS100

IRA

Iraan

Kõik Fokker F100 ja Boeing B747 tüüpi õhusõidukid.

Fokker F100 tüüpi õhusõidukid, nagu on märgitud lennuettevõtja sertifikaadis; Boeing B747 tüüpi õhusõidukid, nagu on märgitud lennuettevõtja sertifikaadis.

Iraan

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Põhja-Korea

Kõik õhusõidukid, v.a kaks TU-204 tüüpi õhusõidukit.

Kõik õhusõidukid, v.a P-632, P-633.

Põhja-Korea


(1)  B lisas loetletud lennuettevõtjatel võib lubada kasutada liiklusõigusi juhul, kui kasutatakse õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes ei kohaldata tegevuskeeldu, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.”


Top