ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Võru valla 2022. aasta II lisaeelarve
Võru Vallavolikogu 16.11.2022 määrus number 20; jõustumiskuupäev 25.11.2022

redaktsioon 25.11.2022 - 31.12.2022 [RT IV, 22.11.2022, 29]

Võru valla 2022. aasta II lisaeelarve

Vastu võetud 16.11.2022 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ning Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 49 "Võru valla finantsjuhtimise kord § 8 lõigete 8 ja 9 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Võru valla 2022. aasta II lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale järgmiselt:
  1) põhitegevuse kulud summas 53 943 eurot;
  2) investeerimistegevuse kulud summas -53 943 eurot.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

Lisa Võru valla 2022. aasta II lisaeelarve