ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Põhja-Pärnumaa valla 2022. a lisaeelarve
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.11.2022 määrus number 13; jõustumiskuupäev 25.11.2022

redaktsioon 25.11.2022 - 31.12.2022 [RT IV, 22.11.2022, 28]

Põhja-Pärnumaa valla 2022. a lisaeelarve

Vastu võetud 16.11.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel, lähtudes Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.02.2020 määrusega nr 10 kehtestatud "Põhja-Pärnumaa valla finantsjuhtimise kord" § 13 lõikest 1 § 14 lõikest 2.

§ 1.   Põhja-Pärnumaa valla 2022. aasta lisaeelarve võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse Lisale 1.

§ 2.   Määrusele lisatakse seletuskiri, mis on lisaeelarve lahutamatu osa (Lisa 2).

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
volikogu esimees

Lisa 1 Põhja-Pärnumaa valla 2022. aasta lisaeelarve
Lisa 2 Põhja-Pärnumaa valla 2022. aasta lisaeelarve seletuskiri