ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Jõhvi Sport põhimäärus
Jõhvi Vallavolikogu 17.11.2022 määrus number 34; jõustumiskuupäev 25.11.2022

redaktsioon 25.11.2022 [RT IV, 22.11.2022, 13]

Jõhvi Sport põhimäärus

Vastu võetud 17.11.2022 nr 34

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Jõhvi Sport (edaspidi asutus) on Jõhvi Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevusvaldkond on vallavara haldusteenuse osutamine.

  (2) Asutuse asukoht on Jõhvi linnas Hariduse 5/2 Jõhvi.

§ 2.   Asutuse tegevuse eesmärk

  Asutuse põhieesmärgiks on tema valduses olevate spordirajatiste haldamine ja arendamine eesmärgiga tagada aastaringselt Jõhvi valla elanikele ja külalistele võimalused kehalise ja vaimse vormi saavutamiseks, sportliku eluviisi harrastamiseks, sportlikuks eneseteostuseks ning vaatemängulise spordielamuse saavutamiseks.

§ 3.   Asutuse ülesanded

  (1) Asutuse ülesanne on Jõhvi vallale kuuluva vaba aja ja spordi taristu, sh spordi- ning muude rajatiste ja hoonete haldamine.

  (2) Asutuse tegevused on järgmised:
  1) haldamisele antud maa-alade, rajatiste ja hoonete igapäevane korrashoid ja vajalike hooldustööde tegemine;
  2) haldamisele antud maa-alade, rajatiste ja hoonete kasutusse andmine tasuta või tasu eest ning selleks kasutusse andmise või üürilepingute sõlmimine;
  3) tingimuste loomine valla elanikele tasuta vaba aja veetmise ja sportimise võimalusteks vabas õhus;
  4) haldamisele antud rajatiste ja hoonete toimimiseks ning eesmärgipäraseks kasutamiseks vajaliku inventari kavandamine, soetamine ja korrashoidmine;
  5) informatsiooni kogumine ning asutuse tegevuse ja spordisündmuste avalikustamine valla ja asutuse veebilehel.

  (3) Asutuse järjepideva arengu tagamiseks koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks aastaks asutuse arengukava, mille kinnitab Jõhvi Vallavalitsus määrusega.

  (4) Arengukava peab kajastama asutuse tegevus- ja arengusuundi ning olema kooskõlas valla arengukavaga.

§ 4.   Asutuse juht

  (1) Asutuse tööd juhib juhataja. Juhataja kinnitab vallavanema ettepanekul ametisse Jõhvi Vallavalitsus.

  (2) Juhataja:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ning asutuse tulemusliku töö ja arengu;
  2) vastutab asutuse üldseisundi, asutuse raha õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise, asutusele kasutada antud vallavara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
  3) esindab asutust ning teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonda arvestades asutuse ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid;
  4) esitab asutuse osutatavate teenuste hinnad kinnitamiseks valitsusele;
  5) esitab asutuse töötajate koosseisu kinnitamiseks Jõhvi Vallavalitsusele;
  6) kehtestab asutuse töökorralduse reeglid;
  7) tagab asutuses tööohutuse ning töötervishoiu alaste nõuete täitmise;
  8) täidab töötajate suhtes tööandja ülesandeid, sh määrab töötajate tööülesanded;
  9) korraldab asutuse eelarvetaotluse koostamise ja tagab selle esitamise Jõhvi Vallavalitsusele;
  10) korraldab asutuse arengukava koostamise ning vastutab selle tähtaegse kinnitamise ja ajakohasuse eest;
  11) koostab iga kalendriaasta lõpus järgmise kalendriaasta tegevusplaani esitamiseks Jõhvi Vallavalitsusele;
  12) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  13) täidab muid vallavanema antud, oma ametikohast ning õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 5.   Asutuse nõukogu

  (1) Asutusel on 5-liikmeline nõukogu, mis:
  1) arutab läbi ja kiidab heaks asutuse eelarve ja eelarve täitmise aruande;
  2) analüüsib töötajate koosseisu ja teeb ettepanekuid koosseisu kinnitamiseks ja muutmiseks;
  3) analüüsib teenuste hindasid ning teeb ettepanekuid uute teenuste osutamise või hindade muutmise kohta;
  4) osaleb asutuse arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamiseks esitamist oma arvamuse;
  5) teeb ettepanekuid asutuse järgmise aasta tegevusplaani või strateegiliste arengusuundade kohta.

  (2) Nõukogu liikmed nimetab vallavalitsus 4 aastaks.

  (3) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kelle ülesandeks on nõukogu koosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine.

  (4) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (5) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt neli nõukogu liiget. Nõukogu otsused võetakse vastu koosolekust osavõtvate nõukogu liikmete häälteenamusega.

  (6) Nõukogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa asutuse juhataja.

§ 6.   Asutuse finantseerimine

  (1) Asutusel on oma eelarve, mille kinnitab Jõhvi Vallavolikogu.

  (2) Eelarve tulud moodustuvad vallaeelarve eraldistest, tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust ja muudest õigusaktidega lubatud laekumistest.

  (3) Asutuse tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab Jõhvi Vallavalitsus.

  (4) Asutuse raamatupidamist korraldab Jõhvi Vallavalitsus.

§ 7.   Asutuse tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Asutuse tegevuse ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab Jõhvi Vallavolikogu.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees