ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Jõhvi Vallavolikogu 18.08.2022 määruse nr 22 "Jõhvi Vallavolikogu töökord" muutmine
Jõhvi Vallavolikogu 17.11.2022 määrus number 32; jõustumiskuupäev 25.11.2022

redaktsioon 25.11.2022 [RT IV, 22.11.2022, 11]

Jõhvi Vallavolikogu 18.08.2022 määruse nr 22 “Jõhvi Vallavolikogu töökord" muutmine

Vastu võetud 17.11.2022 nr 32

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 18.08.2022 määruset nr 22 "Jõhvi Vallavolikogu töökord" muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahvi 7 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse:
"(1) Volikogu istungid toimuvad üldjuhul üks kord kuus, kuu viimasel neljapäeval, istungi kutses näidatud ajal, asukohas ja ruumides.“;
  2) paragrahvi 19 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse:
"(1) Volikogu õigusaktide eelnõud koos juurde kuuluvate dokumentidega esitatakse volikogu kantseleisse sisesüsteemi või e-posti kaudu hiljemalt 23. päeval kella 13.00ks enne volikogu korralise istungi toimumise päeva. Kui valitsus esitab volikogule menetlemiseks eelnõud sisesüsteemi kaudu, saadetakse volikogu kantseleile e-posti teel teade millised eelnõud valitsus on otsustanud volikogu menetlusse saata. Vallaelanike algatatud eelnõud võib volikogu kantseleisse esitada ka paberkandjal.“;
  3) paragrahvi 20 lõikesse 3 lisatakse lause:
"Muudatusettepanekute suhtes võetud seisukoht saadetakse volikogu kantseleisse e-posti teel hiljemalt kuuendal tööpäeval enne volikogu korralise istungi toimumise päeva.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees