ESTLEX   08.02.2023 12:23

Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035 ning Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026 kinnitamine

Vastu võetud 16.11.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõigete 3 ja 6 ning rahvatervise seaduse § 10 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035 kinnitamine

  Kinnitada Saare maakonna arengustrateegia aastateks 2022–2035 vastavalt määruse lisale 1 ja Saare maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2022–2035 vastavalt määruse lisale 3.

§ 2.   Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026 kinnitamine

  Kinnitada Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiil aastateks 2022–2026 vastavalt määruse lisale 2 ja Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava aastateks 2022–2026 vastavalt määruse lisale 4.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Ruhnu Vallavolikogu 18. detsembri 2018. a määrus nr 11 "Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 ning tervise- ja heaoluprofiili kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riina Kaljulaid
Volikogu aseesimees

Lisa 1 Saare maakonna arengustrateegia 2022-2035
Lisa 2 Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiil 2022-2026
Lisa 3 Saare maakonna arengustrateegia tegevuskava 2022-2035
Lisa 4 Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava 2022-2026