ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Harju maakonna edela suuna avaliku teenindamise leping nr 2-8/22005
 16.02.2022 ; jõustumiskuupäev 25.11.2022

redaktsioon 25.11.2022 [RT I, 22.11.2022, 15]

Harju maakonna edela suuna avaliku teenindamise leping nr 2-8/22005

Vastu võetud 16.02.2022


MTÜ PÕHJA-EESTI ÜHISTRANSPORDIKESKUS, registrikoodiga 80213342, asukohaga Roosikrantsi 12/1, 10119 Tallinn (edaspidi: Tellija), mida esindab volikirja alusel Andrus Nilisk

ja

Aktsiaselts SEBE, registrikoodiga 10077848, asukohaga Tartu maakond, Kambja vald, Räni alevik, Kassisilma tn 24, 61708 (edaspidi: Vedaja), mida esindab juhatuse liige Üllar Kaljuste isikus, eraldi nimetatud Pool ja koos Pooled, arvestades, et
a) Tellija korraldas riigihanke "Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna edela suuna bussiliinidel", viitenumber 243610 (edaspidi Riigihange);
b) Vedaja on osutunud Riigihankel edukaks pakkujaks

sõlmisid avaliku teenindamise lepingu (edaspidi Leping või ATL) alljärgnevas:


1. Üldsätted

1.1. ATL dokumendid koosnevad ATL-st ja ATL lisadest ning hilisematest ATL muudatustest. ATL lahutamatuteks osadeks on samuti Riigihanke hanketeade, Riigihanke alusdokumendid (edaspidi: HD) koos lisadega ning Vedaja poolt Riigihankel esitatud pakkumus. Vedaja kohustuste mahu ja sisu määratlemisel lähtutakse lisaks käesolevale ATL-le eelnimetatud dokumentidest ning nende lisadest.

1.2. ATL-l on selle sõlmimise hetkel järgmised lisad:
1.2.1. Lisa 1: Veootsad liinide lõikes päevas (näidis);
1.2.2. Lisa 2: Liiniläbisõit liinide lõikes päevas (näidis);
1.2.3. Lisa 3: Hilinenud ja ärajäänud veootsade aruanne (näidis);
1.2.4. Lisa 4: Puuduste fikseerimise aruanne (näidis);
1.2.5. Lisa 5: Toetuse summa vähendamise aruanne (näidis);
1.2.6. Lisa 6: Toetuse summa arvestuse aruanne (näidis);
1.2.7. Lisa 7: Vedaja kulude kvartali omahinna aruanne (näidis);
1.2.8. Lisa 9: Teavituskokkulepe (näidis);
1.2.9. Lisa 10: Vedaja toetuse summa vähendamine seoses ärajäänud ning hilinenud veootstega;
1.2.10. Lisa 11: Tellija juhendmaterjalid.

1.3. Oma allkirjadega käesoleval ATL-l kinnitavad Pooled, et nad on nende lisade olemasolust teadlikud ja nõustuvad lisade formaadi ja sisuga. Pooled võivad muuta lisades sätestatud aruande vorme kokkuleppel (sh neid lihtsustada).

1.4. Vastuolu puhul käesoleva ATL-u ning ATL p-s 1.1 nimetatud muude ATL dokumentide vahel kohaldatakse neid järgnevas prioriteetsuse järjekorras:
1.4.1. ATL;
1.4.2. Riigihanke hanketeade;
1.4.3. Riigihanke muud alusdokumendid;
1.4.4. Vedaja poolt Riigihankel esitatud pakkumus.

1.5. ATL eesmärgiks on Vedaja poolt täita avaliku teenindamise kohustust, sh teostada reisijate avaliku liiniveo veoteenuseid ning täita ka veoteenuse osutamisega seonduvaid teisi kohustusi ATL-s täpsustatud tingimustel.

1.6. Pooled juhinduvad ATL täitmisel lisaks ATL-le ja selle lisadele ka Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, kohustuslikest eeskirjadest ja standarditest.

1.7. Kui ATL-s ei ole sätestatud teisiti, siis viiteid kindlale punktile, alapunktile või lisale tõlgendatakse viidetena ATL vastavale punktile, alapunktile või lisale. ATL-s on kasutatud pealkirju vaid viitamise lihtsustamise huvides ning neid ei arvestata ATL sätete defineerimisel, tõlgendamisel või piiramisel. ATL-s, kus kontekst seda nõuab, võivad ainsuses olevad sõnad tähendada mitmust ja vastupidi.

1.8. ATL täitmise keel on eesti keel.

1.9. ATL-s kasutatavate mõistete tõlgendamisel lähtutakse HD Lisa 1 lisas 5 toodud mõistete seletustest.

1.10. Tellija ja Vedaja vahel lepitakse kokku ATL-s nimetatud teavitustega seotud punktide kohta teavitusviisid, -kanalid ja kontaktandmed ning nende kohta sõlmitakse Lisa 9.


2. Lepingu jõustumine

ATL loetakse sõlmituks kas Tellija poolt digitaalselt allkirjastatud vormis nõustumuse andmisega või Tellija poolt muus vormis nõustumuse andmisel ATL allkirjastamisel eraldi dokumendina mõlema poole poolt HDs sätestatud tingimustel ja korras.


3. Vedaja kohustused seoses avaliku teenindamisega

3.1. Vedaja osutab ATL objektiks olevatel bussiliinidel kvaliteetset ja järjepidevat veoteenust ATL-s sätestatud tingimuste kohaselt vastavalt Tellija kehtestatud ja kinnitatud sõiduplaanile ja Tellija määratud töömahtudele.

3.2. Vedaja kohustub kogu ATL kehtivuse vältel tagama ATL täitmisel kasutatavate busside vastavuse HD (sh kuid mitte ainult HD lisa 1 lisas 4) ja pakkumuses sätestatud tingimustele. Vedaja kohustub ATL täitmiseks kasutatavad bussid esitama enne teenuse osutamise algust Tellijale ülevaatuseks vastavalt HD lisa 1 lisas 4 sätestatule. Vedaja võib ATL täitmisel kasutatavaid busse vahetada või muuta üksnes Tellija sellekohasel eelneval kirjalikul nõusolekul ja eeldusel, et ATL täitmiseks kasutatavad bussid vastavad igal ajahetkel HD ja pakkumuse tingimustele. Kui Vedaja on pakkumuses märkinud, et kavatseb ATL täitmisel kasutada metaangaasil, biometaangaasil või alternatiivkütusel sõitvaid busse, ent ATL täitmisel soovib Vedaja kasutada väiksemas proportsioonis nimetatud kütuseliigiga sõitvaid busse, loetakse oluliseks lepingurikkumiseks iga pakkumusele mittevastava bussi kasutamise juhtumit eraldiseisvalt.

3.3. ATL-st tulenevate kohustuste täitmiseks kasutatavate busside vanus peab olema igal hetkel, kui vastavat bussi ATL täitmiseks kasutatakse, mitte vanem kui HD lisa 1 lisas 4 sätestatud.

3.4. Vedaja kohustub tagama, et depoost veoteenuse osutamiseks väljuv buss vastab nii oma tehnilise seisundi, puhtuse kui ka korrashoiu poolest ATLs ja õigusaktides, seal hulgas HD lisa 1 lisas 4 esitatud nõuetele ning bussid peavad olema varustatud talveperioodil esmaste abivahenditega.

3.5. Vedaja on kohustatud Tellijat teavitama koheselt kõigist ärajäänud veootstest kooskõlas Lisa 9 ja Lisa 11 nõuetega ja koheselt suunama liinile asendusbussi. Asendusbuss peab asendama ärajäänud veootsa algpeatusest maksimaalselt 25 minuti või jätkama katkenud veootsa teenindamist maksimaalselt 45 minuti jooksul, välja arvatud liini viimane väljumine transpordipäeval. Asendusbuss peab vastama kõikidele HD nõuetele. Vedaja peab asendusbussi ja ärajäämiste kohta esitama teavituses andmed vastavalt Lisas 9 ja Lisas 11 sätestatule. Vedaja on Tellija nõudmisel kohustatud esitama täiendavaid andmeid ja dokumente, mille pinnalt on Tellijal võimalik veenduda, et asendusbuss vastas kõikidele HD nõuetele.

3.6. Vedaja on kohustatud Tellijat teavitama koheselt kõigist ärajäänud või osaliselt teenindatud veootstest ja üle 10-minutilistest hilinemistest. Lisaks Lisas 9 ja Lisas 11 nimetatule on Vedaja kohustatud Tellijat teavitama hiljemalt 24 tunni jooksul vastavate asjaolude asetleidmisest järgmistel juhtumitel: ATL täitmisel asetleidnud liiklusõnnetused, ATL täitmisel rakendatud busside ja/või bussijuhtide suhtes läbiviidud korrakaitseorgani või ametiisikute kontrollimenetlused (sealhulgas haldusmenetlused, süüteomenetlused) ja kontrollimenetluste tulemid (sealhulgas rakendatud sanktsioonid ja tuvastatud asjaolud, näiteks sõiduki tehnoülevaatuse kontrollkaart). Vedaja poolt omaalgatuslikult Tellija teavitamata jätmine käesolevas punktis loetletud asjaoludest on ATL oluline rikkumine.

3.7. Vedaja kohustub tagama, et:
3.7.1. kogu ATL kehtivuse ajal täidab Vedaja kõik ATL täitmisega seotud kohustused HD-s ette nähtud nõudeid järgides, samuti järgib ja täidab Vedaja kõiki muid õigusaktides sätestatud nõudeid ja kohustusi;
3.7.2. omab ATL täitmiseks kõiki vajalikke lube, sh ühistranspordiseaduse (edaspidi ÜTS) § 39 lõikes 1 nimetatud ühenduse tegevusluba, sertifikaate või muud sarnast, mis on nõutavad ATL täitmisega seotud kohustuste täitmiseks. Kui Vedaja ühenduse tegevusloa kehtivus lõpeb enne ATL lõppemise tähtpäeva, kohustub Vedaja esitama Tellijale hiljemalt 30 päeva enne ühenduse tegevusloa kehtivuse lõppemise tähtaega uue ühenduse tegevusloa;
3.7.3. tema poolt Riigihankes nimetatud veokorraldaja vastab kogu ATL täitmise perioodi kestel kõikidele õigusaktides sätestatud nõuetele. Kui Vedaja poolt Riigihankes nimetatud veokorraldaja mistahes hetkel ATL kehtivuse perioodil ei vasta enam õigusaktides sätestatud nõuetele, kohustub Vedaja Tellijat sellest viivitamatult teavitama ja viivitamatult määrama uue, nõuetele vastava veokorraldaja;
3.7.4. Vedaja või alltöövõtja poolt ATL täitmisel kasutatavad isikud järgivad ATLst tulenevaid kohustusi ning toimivad kohustuste täitmisel täiel määral kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega, samuti omavad kohustuste täitmiseks kõiki vajalikke õigusaktides ette nähtud lube, sertifikaate või muid sarnaseid volitusi. Tellijal on õigus nõuda Vedajalt ATL täitmisel osalevate bussijuhtide kohta andmeid, kontrollimaks isikute vastavust ATL ja õigusaktide nõuetele;
3.7.5. ATL täitmisel kasutatavad muud seadmed ja vahendid vastavad ATL-s ja õigusaktides sätestatud nõuetele;
3.7.6. ATL objektiks olevatel bussiliinidel veoteenust osutatakse Tellija poolt teatavaks tehtud piletihindade alusel. Kui hankemenetluse kestel või ATL täitmise perioodil kaob õigusaktide muutmise tõttu vajadus sõidupiletite müügi korraldamiseks või sõidupileti olemasolu kontrollimiseks, siis vabaneb Vedaja vastavatest kohustustest ilma, et selleks tuleks ATL-t muuta;
3.7.7. Vedaja bussijuhid oleksid teadlikud veoteenuse osutamise ATL tingimustest ja õigusaktidest. Vedaja vastutab bussijuhtide tegevuse eest veoteenuse osutamisel;
3.7.8. liiniveo teenust osutatakse vastavalt Tellija poolt kinnitatud sõidugraafikule ja täies kooskõlas HD nõuetega;
3.7.9. Tellija poolt riikliku ühistranspordiregistri (edaspidi: ÜTRIS) läbi sõiduplaanide programmi (PIKAS – tööriist, millega saab ÜTRIS andmebaasi sisestada ühistranspordiliine, sõiduplaane, järjekordi jm) kasutada andmisel Vedajale sisestab Vedaja tegelikud sõidujärjekorrad Tellija poolt kasutada antavasse sõiduplaanide koostamise programmi, see tähendab Vedaja on kohustatud Tellija nõudel ÜTRIS süsteemi kasutama ning sisestama sinna tõele vastavad andmed. Muul juhul edastab Vedaja sõidujärjekorrad Tellija nõudmisel;
3.7.10. hiljemalt teenindusperioodi alguseks ja ATL täitmise ajal on Vedaja poolt ATL täitmiseks rakendatavad bussijuhid läbinud autoveoseaduses (edaspidi AvS) ettenähtud ametikoolituse ning omavad AvS-s sätestatud Transpordiameti poolt väljastatud koolitustunnistust ning neil on olemas kõik Eestis vajalikud bussijuhina töötamise õigust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;
3.7.11. käedvaba side dispetšerite ja kõigi liine teenindavate bussijuhtide vahel kogu veoteenuse osutamise perioodil;
3.7.12. Vedaja või alltöövõtja poolt ATL täitmisel rakendatav bussijuht täidab ametialases tegevuses töölepingu seaduse, tubakaseaduse, liiklusseaduse (edaspidi LS) ja ÜTS-i ja nende alusel vastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõudeid, samuti kõiki muudest õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning Tellija juhiseid (sealhulgas Tellija jagatud koolitusmaterjalidest tulenevaid nõudeid);
3.7.13. bussijuhid annavad sõitjatele eesti keeles teavet peatuste, sõiduplaani, piletihindade, sõiduplaanide muudatuste jm veoteenuse oluliste asjaolude kohta ning paluvad sõitjatel kinnitada sõidu ajaks turvavöö;
3.7.14. bussijuht veendub enne veoteenuse osutamise alustamist piletimüügiseadmete, alkolukkude, turvakaamerate, tabloode ja muu sarnase korrasolekus ning teavitab viivitamatult riketest Vedajat;
3.7.15. bussijuht enne ette antud veootsa teenindamise alustamist valib piletimüügiseadmest nõuetekohase reisi ja tagab, et bussi välis- ja sisetabloodel olev info on vastavuses piletimüügiseadmes oleva veootsa andmetega;
3.7.16. bussi sõitjatesalongi sisetemperatuurtalvel on vähemalt +10º Celsiuse järgi ning suvel mitte üle +25º Celsiuse järgi. Kui sõitjatesalongi sisetemperatuur on 25º Celsiuse järgi või rohkem, on konditsioneeri sisse lülitamine kohustuslik;
3.7.17. bussides on pimedal ajal sisse lülitatud sõitjate salongi valgustus;
3.7.18. bussijuht ei häiri raadio ja muude meediakanalite kuulamisega sõitjaid;
3.7.19. bussijuht abistab lapsevankriga ja puudega isikute sisenemist ja väljumist bussist, kui isik avaldab selleks soovi;
3.7.20. bussijuhil on veoteenuse osutamise ajal seljas korrektne Vedaja vormiriietus. Vedaja esitab minimaalselt 5 päeva enne teenuse osutamise algust Tellijale informatsiooniks vormiriietuse näidised;
3.7.21. ATL täitmiseks ei kasutata bussijuhte, kelle puhul on 3 kuu jooksul Tellija või järelevalveametnik tuvastanud vähemalt 20 korda sõitja sisenemisel sõiduõiguse kontrolli teostamata jätmist või kelle kohta on laekunud samal perioodil korduvalt põhjendatud pretensioone sõitjatelt ATL või õigusaktide rikkumise kohta;
3.7.22. Paigaldama bussidesse Tellija poolt kehtestatud reisijateveo tüüptingimused. Teenuse tüüptingimused paigaldatakse bussi siseseinale piletimüügiseadme vahetusse lähedusse, et reisijateveolepingut sõlmides ehk bussi sisenedes ja piletit ostes ning oma sõiduõigust registreerides oleks reisijal võimalik tingimuste sisuga tutvuda. Tüüptingimuste muutmise korral edastab Tellija Vedajale uued tüüptingimused, mis tuleb paigaldada bussidesse Tellija poolt ette antud tähtaja jooksul.

3.8. Vedaja tagab majandusarvestuse pidamisel ÜTS §-s 23 sätestatud nõuete järgimise.

3.9. Vedaja kohustub mitte tegema takistusi Tellijale ning osalema ka ise ATL objektiks olevatel bussiliinidel sõitjatevoogude uurimises ja liini busside täituvuse kontrollimises vastavalt Tellija juhistele. Vedaja kohustus osaleda eelnimetatud uuringutes seisneb eelkõige, kuid mitte ainult, järgnevas:
3.9.1. bussijuht teeb Vedaja esindajana koostööd loendajaga;
3.9.2. bussijuht lubab loendajal tasuta sõita Tellija poolt väljastatud tõendi alusel;
3.9.3. bussijuht annab loendajale abistavat informatsiooni teede ja peatuste ning igapäevase teenindamise käigus saadud teabe kohta.

3.10. Vedaja peab tegema Tellijaga koostööd, mis on vajalik Tellijale Vedaja poolt ATL täitmise kontrollimiseks, ATL täitmisega seotud analüüside ja uuringute tegemiseks või Tellija majandustegevuse läbiviimiseks ja planeerimiseks.

3.11. Vedaja on kohustatud paralleelselt ja üheaegselt organiseerima bussiliinide korrapärase dispetšeerimise ja sõitjate teavitamise. Dispetšeerimine peab olema tagatud busside liiniloleku ajal. Kui dispetšer on hõivatud, peab automaatvastus sissehelistajat teavitama, et liin on parasjagu hõivatud. Tellija nõudel peab Vedaja esitama 5 tööpäeva jooksul ülevaate dispetšeerimise tulemustest ühes asjaomase statistikaga. Dispetšeerimise ülevaade sisaldab teavet:
3.11.1. sõiduplaanidest kinnipidamise ja korraldatud ümberistumiste tagamise kohta;
3.11.2. selle kohta, milliseid meetmeid on rakendatud liiklushäirete korral regulaarse liikluse taastamiseks;
3.11.3. sõitjateabe korraldamise ning ärajäänud, katkestatud ja asendatud või muul moel ebaregulaarsetest veootstest teatamise kohta;
3.11.4. sõitjatelt laekunud kaebuste lahendamise kohta.

3.12. Vedaja omab õigust teha ajutisi muudatusi busside liikluses ettenägematute ja Eesti klimaatilistes tingimustes erakordsete liiklustakistuste või ohtlike liiklusolude (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms) korral kuni sõidetavuse taastumiseni. Nimetatud muudatustest on Vedaja koheselt kohustatud informeerima sõitjaid ja Tellijat. Vedaja peab Tellijat informeerides ka põhjendama ajutiste muudatuste tegemise vajadust. Vedaja poolt tehtud ajutised muudatused ei tohi kesta kauem, kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus.

3.13. Tellijal on õigus igal ajal kontrollida Vedaja poolt ATL täitmiseks kasutatavaid busse nende vastavuse tuvastamiseks ATL-s, HD-s, selle lisades, Vedaja pakkumuses ning kõikides kohaldatavates õigusaktides sätestatud tingimustele.

3.14. Tellijal on vastavalt ATL-s sätestatud tingimustele õigus igal ATL kehtivuse aastal ühepoolselt ATL objektiks olevat liiniläbisõitu võrreldes HD punktis 7.4 toodud aastase eeldusliku liiniveomahuga suurendada või vähendada kuni 20% ent kogu ATL kehtivusaja jooksul kokku mitte rohkem kui +/- 20% kogu ATL prognoositud veomahust vastavalt HD p 7.4 sätestatule. Vedajat teavitatakse ette vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva veomahtude suurendamisel kuni 5% ulatuses või veomahtude vähendamisel HD p 7.4 nimetatud eelduslikust aastamahust. Kui Tellija soovib korraga suurendada liiniläbisõitu enam kui 5% ulatuses HD p 7.4 nimetatud eelduslikust aastamahust, kohustub Tellija sellest Vedajat ette teavitama vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva enne muudatuse ellurakendamist. Vedaja nõusolekul võib etteteatamise tähtaeg olla lühem. Pakkujad peavad arvestama, et Tellijal on õigus eeldatavat liiniläbisõitu ja sõiduplaane muuta juba enne ATL täitmise algusaega, teavitades sellest Vedajat käesolevas punktis ettenähtud korras ette ning sellisel juhul kohustub Vedaja vajadusel tagama vajalikud ressursid, sh nõuetekohased bussid, muudatuste ellurakendamiseks.

3.15. Vedaja kohustub Tellijale esitama iga poolaasta kohta andmed oma kogu majandustegevuse kasumlikkuse kohta, seejuures iga majandusaasta kohta kohustub Vedaja esitama Tellijale majandusaasta aruande.


4. Toetus avaliku teenindamise eest

4.1. ATL täitmise eest makstakse Vedajale toetust vastavalt Vedaja pakkumuses esitatud liinikilomeetri hinnale, arvestades ATL-s ja HD-s sätestatud tingimusi. Vedajale makstava toetuse aluseks on reaalne liiniläbisõit lähtudes piletimüügisüsteemi andmetest, seejuures ei kanna Vedaja piletimüügisüsteemis esinevatest riketest lähtuvaid riske eeldusel, et Vedaja on piletimüügisüsteemi riketest piletimüügisüsteemi haldajat ja Tellijat nõuetekohaselt teavitanud. Vedaja kannab ATL täitmisega seotud tasu- ja kuluriski, samuti asjaolude muutumise riski, välja arvatud ATL-s või seaduses sätestatud juhtudel.

4.2. Vedajale makstakse igal kalendrikuul ATL kohustuste täitmise eest toetust, mille Tellija arvestab Vedajale iga ATL objektiks oleva bussiliini osas vastavalt sõiduplaanile tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõidu) eest (Lisad 1 ja 2) vastavalt Vedaja poolt Riigihankes pakutud liinikilomeetri hinnale: 1,28 eur/km.

4.3. Vedaja poolt pakkumuses esitatud liinikilomeetri hind on Vedaja toetuse arvestamise aluseks kogu ATL kehtivusaja vältel ning Vedaja toetuse suurendamine ja vähendamine on võimalik ainult ATL-s või seaduses nimetatud alustel ja korras. Vedaja poolt teenuse osutamiseks vajalike seadmete kasutamisega kaasnevad teenusepakkujate kulud või tasud (tarkvaralitsentsid, turvasertifikaadid, riistvara rent, andmeside jne) sisalduvad liinikilomeetri hinnas ja Tellija neid Vedajale täiendavalt ei hüvita, välja arvatud kui hankedokumentides on sätestatud teisiti.

4.4. Vedaja toetusest arvatakse maha "Toetussumma vähendamise aruande" kohaselt toetusest maha arvatavad summad.

4.5. Toetuse arvestamise aluseks olevat Vedaja pakkumuses esitatud liinikilomeetri hinda muudetakse ATL kehtivusaja vältel järgmiselt:

4.5.1. Kui muutub kas tarbijahinnaindeks (THI) või Eesti keskmise töötasu indeks Statistikaameti andmetel või gaasikütuse hinna indeks maagaasibörsi hinna alusel või elektrienergia hinna indeks elektrienergiabörsi hinna alusel või muutub muu kütuse hinna indeks või muutuvad gaasikütuse või elektrienergia aktsiisid või muutub mitu eelnimetatud näitajat, siis arvutatakse alltoodud valemi järgi liinikilomeetri hind ja ümardatakse kolmekohaliseks peale koma:

Tn = TAD x KSTIP

kus
Tn – liinikilomeetri hind poolaastal n (euro/km);
TAD – liinikilomeetri hind pakkumuses (euro/km);
KSTIP – ühistranspordi kütuseliikidega statistiline hinnaindeks perioodil P

KSTIP = KS * (DP * DO + GP * GO + EP * EO + XP * XO) + PS * PP + MS * MP

kus
KS – kütuse kulu osatähtsus aastas Statistikaameti poolt koostatud valemis YTSHI (ühistranspordi statistiline hinnaindeks);
DP – diiselkütuse keskmine hinna muutus perioodil P1 (1. jaanuar – 30. juuni) või perioodil P2 (1. juuli – 31. detsember) võrreldes pakkumuse esitamise aasta III kvartali keskmise hinnaga, aluseks võetakse diiselkütuse hinna muutuse indeks Statistikaametist;
DO – diiselkütusel töötavate busside osatähtsus bussidest, mis on kasutusel ATL täitmiseks, sh asendusbussid;
GP – maagaasi keskmise hinna muutus perioodil P1 (1. jaanuar – 30. juuni) või perioodil P2 (1. juuli – 31. detsember) võrreldes pakkumuse esitamise aasta III kvartali keskmise hinnaga – maagaasi hinnana kasutatakse maagaasibörsi GET Baltic perioodi keskmist hinda, millele lisatakse Eesti Vabariigis kehtiv aktsiisimäär mootorikütusena kasutatavale maagaasile;
GO – gaasikütusel töötavate busside osatähtsus bussidest, mis on kasutusel ATL täitmiseks, sh asendusbussid;
EP – elektrienergia keskmine hinna muutus perioodil P1 (1. jaanuar – 30. juuni) või perioodil P2 (1. juuli – 31. detsember) võrreldes pakkumuse esitamise aasta III kvartali keskmise hinnaga – elektrienergia hinnana kasutatakse elektrienergiabörsi NordPool keskmist hinda, millele lisatakse Eesti Vabariigis kehtiv aktsiisimäär elektrile;
EO – elektrienergial töötavate busside osatähtsus bussidest, mis on kasutusel ATL täitmiseks, sh asendusbussid;
XP – muu kütuse liigi keskmise hinna muutus perioodil P1 (1. jaanuar – 30. juuni) või perioodil P2 (1. juuli – 31. detsember) võrreldes muu kütuse keskmise hinnaga esimeses kvartalis, millal Vedaja ostis muud kütust Lepingu täitmiseks. Arvestuste aluseks võetakse Vedaja poolt tasutud arved vastavatel perioodidel;
XO – muu kütuse liigil töötavate busside osatähtsus bussidest, mis on kasutusel ATL täitmiseks, sh asendusbussid;
PS – töötasu kulu osatähtsus aastas Statistikaameti poolt koostatud valemis YTSHI;
Pp – töötasu muutumise indeks perioodil P1 (1. jaanuar – 30. juuni) või perioodil P2 (1. juuli – 31. detsember) võrreldes pakkumuse esitamise aasta III kvartali töötasu indeksiga – aluseks võetakse Eesti keskmise töötasu indeks Statistikaametist;
MS – muu kulu osatähtsus aastas Statistikaameti poolt koostatud valemis YTSHI;
Mp –THI muutumise indeks perioodil P1 (1. jaanuar – 30. juuni) või perioodil P2 (1. juuli – 31. detsember) võrreldes pakkumuse esitamise aasta III kvartali THI-ga – aluseks võetakse THI Statistikaametist.

4.5.2. KSTIP-d kasutatakse perioodile P1 ja P2 järgneva samalaadse poolaasta liinikilomeetri hinna arvutamiseks vastavalt alates perioodile P1 järgnevast 1. jaanuarist ja perioodile P2 järgnevast 1. juulist. Tasaarveldusi ei tehta tagantjärele. Erinevaid kütuseliike kasutavate busside osatähtsused tulenevad vastavalt nende läbisõidule selle perioodi (P1 või P2) kohta, mida kasutatakse uue liinikilomeetri hinna arvutamisel.

Näidis:

2021.aastaks on YTSHI valemi tegelikud kaalud Statistikaametist ehk kütuse, palga ja muude kulude osatähtsused järgmised: 27,8%; 51,9% ja 20,3%.
Pakkumuse LKM hind on näiteks 1,20 euro/km.
Kui võrreldes III kvartaliga pakkumuse esitamise aastal A on perioodil P1 ehk I poolaastal aastal B (mis on aastale A järgnev aasta) keskmine muutus kütuse hindades DP1 = 1,04; GP1 = 1,03; EP1 = 1,02; XP1 = 1,0 (kas ei ole muutust või ei ole seda kütust kasutuses);
töötasus PP1 = 1,05 ja tarbijahinnaindeksis
THIP1 = 1,01
ning busse on kasutuses vastavalt D = 10%, G = 50%, E = 40% ja X = 0,

siis KSTI = 0,278 * (1,04*0,10+1,03*0,50+1,02*0,40+1,0*0) + 0,519*1,05 + 0,203*1,01 = = 0,278 * (0,104+0,515+0,408+0) + 0,545 + 0,205 = = 0,278 * 1,027 + 0,545 + 0,205 = = 0,286 + 0,545 + 0,205 = indeks KSTI on 1,036 ehk muutus on +3,6% ja Tn = 1,20*1,036 = 1,243 euro/km – on järgmise perioodi ehk I poolaasta aasta C (mis on aastale B järgnev aasta) liinikilomeetri hind.

Statistikaamet koostab igaks aastaks valemi jaoks kulukomponentide kaalud, arvestades avaliku teenindamise lepingute alusel bussidega teostatud maakondade liiniveo vedajate kulude struktuuri perioodil IV kvartalist III kvartalini (1. oktoobrist 30. septembrini) rakendamiseks järgnevast 1. jaanuarist kalendriaasta jooksul.

2021. aastaks on valemis nimetatud kulude osakaalud järgmised:
Töötasu: 51,9%
Kütus: 27,8%
Muu kulu: 20,3%

4.6. Punktis 4.5 sätestatud viisil võib korrigeerida Vedaja toetuse aluseks olevat liinikilomeetri hinda kuni 2 korda kalendriaastas Vedaja taotluse või Tellija arvestuste alusel. Esimene indeksi kasutamise poolaasta n on peale pakkumuse esitamise aastale järgneva aasta II kvartali näitajate avaldamist ehk pakkumuse esitamise aastale järgneva teise aasta 1. jaanuarist.

4.7. Üleplaanilise töö eest toetust ei arvestata, välja arvatud eelnevalt Tellijaga kirjalikult kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja Vedajast mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral vastavalt ATL p 3.12 sätestatule on Vedajal õigus saada tasu vastavalt läbitud veomahule ka ilma Tellija eelneva kirjaliku kokkuleppeta.

4.8. ATL sätestatud kohustuste täitmise eest tasub Tellija vedajale hiljemalt veoteenuse osutamise kuu 5. kuupäevaks, erandina jaanuaris hiljemalt 30. kuupäevaks, ettemaksu summas 30 000 EUR ja tasub Vedaja toetuse ülejäänud osa vastaval kuul osutatud teenuse eest hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu viimaseks kuupäevaks, kui on täpsustunud mahaarvamiste summa. Tellija kannab arvestatud toetuse Vedaja arvelduskontole nr eeldusel, et Vedaja on edastanud Tellijale toetuse saamiseks nõuetekohase arve.

4.9. Toetuse maksmise tähtaeg Vedajale lükkub edasi, kui Vedaja ei ole tähtaegselt esitanud ATL punktides 8.8.1–8.8.2 nimetatud aruandeid. ATL punktides 8.8.1–8.8.2 nimetatud aruannete esitamisega viivitamise korral maksab Tellija Vedajale toetuse välja 20 päeva jooksul alates Vedaja poolt kõigi ATL punktides 8.8.1–8.8.2 nimetatud nõuetekohaste aruannete esitamisest.


5. Lepingu täitmistagatis

5.1. ATL täitmistagatise suuruseks on 547 000 (viissada nelikümmend seitse tuhat) eurot Täitmistagatis tagab kõiki Tellija nõudeid Vedaja vastu, mis tulenevad ATL täitmisest, ülesütlemisest või rikkumisest, sh kuid mitte ainult Tellija leppetrahvinõudeid ja kahjuhüvitusnõudeid Vedaja vastu.

5.2. ATL täitmistagatis loetakse Tellijale antuks, kui Vedaja on Tellijale esitanud:
5.2.1. maksekorralduse ATL punkti-s 5.1. nimetatud rahasumma deponeerimise kohta Tellija arvelduskontole EE 161010220105556012, või;
5.2.2. Euroopa Liidus asutatud ja tegutseva Finantsinspektsiooni (või tagatise andnud asutuse asukohamaa analoogse järelevalveasutuse) järelevalve alla kuuluva krediidiasutuse, krediidiandja või krediidivahendaja või kindlustusandja garantiikirja (edaspidi: Garantiikiri) originaaleksemplari, mille kohaselt on Tellija õigustatud saama Garantiikirja alusel maksimaalselt ATL punktis 5.1 nimetatud rahasumma väljamakse Tellija esimesel nõudmisel hiljemalt 10 pangapäeva jooksul ja Tellija poolt nimetatud summas. Garantiikiri ei tohi sisaldada Tellija õiguseid kitsendavaid lisatingimusi. Nimetatud lisatingimusi sisaldav Garantiikiri on käesolevas punktis nõutule mittevastav ning selle esitamist käsitletakse käesolevas punktis nõutava Garantiikirja esitamata jätmisena;
5.2.3. Lepingu sõlmimise järgselt antud esimene Garantiikiri peab kehtima vähemalt 1 (üks) aasta arvestatuna selle Vedaja poolt Tellijale üleandmise päevast.

5.3. Pärast ATL sõlmimist Tellijale antav täitmistagatis antakse hiljemalt 20 päeva enne ATL täitmise esimest päeva. Kui Vedaja ei ole tähtaegselt täitmistagatist andnud, on Tellijal õigus ATL-t taganeda ja nõuda Vedajalt leppetrahvi kuni summas, mis vastab täitmistagatise täiele ulatusele.

5.4. Lepingu punktis 5.2.3 nimetatud Garantiikirjale järgnevalt on Vedaja kohustatud andma Tellijale uued Garantiikirjad hiljemalt 1 (üks) kuu enne eelmise Garantiikirja kehtivuse lõppemist ja kehtivusega arvestatuna eelmise Garantiikirja kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast vähemalt 1 (üks) aasta. Lepingu lõppemise tähtpäevale vahetult eelnevalt esitatav Garantiikiri peab kehtima vähemalt Lepingu lõppemise tähtpäevani +3 (kolm) kuud.


6. Piletimüügiga seonduvad kohustused

6.1. Vedaja soetab ja paigaldab omal kulul kõikidesse ATL täitmisel kasutatavatesse bussidesse HD nõuetele vastavad piletimüügiseadmed.

6.2. Vedaja kohustub läbi oma bussijuhtide (sealhulgas alltöövõtjate poolt rakendatavate bussijuhtide) ATL objektiks olevatel bussiliinidel teostama piletimüügiseadmetega piletimüüki, sealhulgas ka raha laadimist kontaktivabadele kaartidele või muudele piletimüügisüsteemiga ühilduvatele andmekandjatele ja sõiduõiguse kontrolli Tellija poolt teatavaks tehtud piletihindade, õigusaktidest tulenevate ja Tellija poolt määratletud sõidusoodustuste alusel.

6.3. Vedaja kohustub paigaldama piletimüügiseadmed kõikidesse ATL täitmisel kasutatavatesse bussidesse, sealhulgas ka asendusbussidesse ja reservbussidesse ning osutama teenust üksnes bussidega, milles on toimivad piletimüügiseadmed.

6.4. Piletimüügiseadmed peavad olema paigaldatud hiljemalt HD Lisa 1 lisa 4 määratud tähtajaks, mil bussid esitatakse Tellijale ülevaatuseks.

6.5. Piletimüügiga seoses on Vedaja kohustatud tagama, et:
6.5.1. bussijuht müüb nõuetekohaseid sõidupileteid vastavalt sõitja sõidusoovile ning kohustub väljastama sõitjale sõidupileti;
6.5.2. bussijuht peab võimaldama sõitjal pileti registreerimist või muul ettenähtud viisil kehtivaks muutmist;
6.5.3. ÜTS-s sätestatud piirides kontrollima reisijatel kehtiva sõiduõiguse olemasolu;
6.5.4. tagama bussides Tellija poolt antud sõitjainfo olemasolu;
6.5.5. laadima sularaha kontaktivabadele kaartidele või muudele piletimüügisüsteemiga ühilduvatele andmekandjatele;
6.5.6. tegema koostööd Tellijaga sõidupiletite müügi turvalisuse tagamisel, sealhulgas rakendama Tellija soovitud meetmeid sõidupiletite müügi turvalisuse tagamiseks;
6.5.7. kandma eelneva kuu piletimüügist saadud raha Tellija arvelduskontole vastavalt Tellija poolt esitatud nõudele;
6.5.8. kasutama piletimüügisüsteemi keskkonda.

6.6. Tellija teavitab Vedajat Tellija määratletavate piletihindade ja sõidusoodustuste muutustest.

6.7. Tellijal ja seadusega määratud kolmandatel isikutel on õigus teostada kontrolli piletimüügi protsessi üle ATL objektiks olevate bussiliinide bussides, mis seisneb peamiselt sõidupiletite müügikäibe jälgimises, kontrollostude sooritamises ja kontrollis kontroll- ja müügiseadmete korrasoleku üle, vajadusel järelevalvekaamerate kasutamises.

6.8. Vedaja on kohustatud korraldama kõikidele ATL täitmisel kasutatavatele bussijuhtidele seadmete kasutamise koolitusi. Koolituste läbiviimine toimub Tellija poolt antud juhendmaterjalide alusel ning koolitustel on Tellija või Tellija poolt määratud kolmanda osapoole kohalolek kohustuslik. Kõik koolitusmaterjalides sisalduvad juhised ja nõuded loetakse ATL tähenduses Tellija siduvateks juhisteks, mille täitmise peab Vedaja tagama kõikide enda poolt ATL täitmisel kasutatavate bussijuhtide poolt sõltumata sellest, kas konkreetne bussijuht koolitusel osales või mitte.

6.9. ATL täitmise käigus ATL lisas 11 sisalduvate juhendmaterjalide muutmine või täiendamine toimub Tellija ühepoolse teatega Vedajale ning muudetud või täiendatud juhendmaterjal muutub kohustuslikuks alates Vedajale edastamisest. ATL allkirjastamisega loetakse Vedaja selleks oma nõusoleku andnuks ning loetakse Vedaja nõustunuks sellega, et järelevalvekaamerate salvestisi kasutatakse ATL täitmise kontrollimiseks ning vastavate rikkumiste tuvastamisel on Tellijal õigus rakendada ATL-st tulenevaid sanktsioone.


7. Järelevalvekaameratega seonduvad õigused ja kohustused

7.1. Vedaja kohustub varustama bussid turvakaameratega vastavalt HD Lisa 1 Lisa 4 sätestatud nõuetele ning tagama, et turvakaamerad toimivad tõrgeteta. Vedaja kohustub viivitamatult teavitama turvakaamerate opereerimisel esinevatest tõrgetest Tellijat ja kõrvaldama puuduse või asendama mittenõuetekohase või mittetoimiva kaamera sama päeva jooksul.

7.2. Vedaja peab lubama Tellija nõudel teehooldekaamerate ja/või andurite paigaldamist ja käitamist bussidele. Kõik kulud seoses sellega kannab Tellija. Kaamerate paigaldamine ja hilisem eemaldamine ei tohi kahjustada busside kaubanduslikku välimust ja/või väärtust. Vedaja kohustus on kaamerate säilimise tagamine ja sellega seotud riskide kandmine. Teehooldekaamerate kasutusse andmise täpsemad tingimused määratletakse eraldi sõlmitavas ATL lisas.


8. Muud avaliku teenindamisega seonduvad õigused ja kohustused

8.1. Lisaks muudele ATL-s sätestatud Vedaja kohustustele kohustub Vedaja korraldama ka bussijuhtidele, dispetšerite ja Vedaja poolt nimetatavate kontaktisikute (veokorraldaja/logistik) koolitusi;
8.1.1. Sealhulgas vähemalt 1 kuu enne teenuse osutamise algust tuleb Vedajal läbi viia ATL täitmisel rakendatavatele bussijuhtidele, dispetšeritele ja Vedaja poolt nimetatavatele kontaktisikutele (veokorraldaja/logistiku) koolitus ATL nõuetekohase täitmise, teenuse turvalise osutamise ja klienditeeninduse kohta vastavalt Tellija poolt eelnevalt heakskiidetud koolitusplaanile. Koolitusplaani aluseks on ATL lisas 11 toodud juhendid ja bussidesse paigaldamisele kuuluvad Tellija juhistele vastavad tüüptingimused (p 3.7.22).
8.1.2. Bussijuhtide koolitus võib toimuda Tellijaga kooskõlastatult 1 (ühe) kuu jooksul teenuse osutamise alustamisest.
8.1.3. Vedaja peab tagama, et kõikidele ATL täitmisel rakendatavatele bussijuhtidele, dispetšeritele ja Vedaja poolt nimetatavatele kontaktisikutele (veokorraldaja/logistik) viiakse läbi koolitus minimaalselt 1 kord aastas kogu lepinguperioodi vältel. Vedaja peab Tellija nõudmisel väljastama koolitustel osalejate nimekirjad koos koolitusel osalenute kinnitusega.
8.1.4. Kõigist nimetatud koolitustest tuleb Tellijat informeerida.

8.2. Vedajal on kohustus paigaldada ATL alusel avalikke bussiliine teenindavate busside esi- ja tagapaneelile ning mõlemale küljele Vedaja logo või kaubamärk, mis on nii suur, kui nõutud õigusaktides.

8.3. Vedaja on kohustatud paigaldama ATL alusel avalikke bussiliine teenindavatesse bussidesse elektroonilised sise- ja välistablood vastatavalt HD lisa 1 lisas 4 sätestatud tingimustele ning tagama nende töötamise liini teenindamise perioodil.

8.4. Vedajal on keelatud paigutada ATL alusel avalikke bussiliine teenindavatele bussidele välireklaami.

8.5. Vedajal on õigus paigaldada ATL alusel avalikel bussiliinidel kasutusel olevatele bussidele sisereklaami üksnes Tellija eelneval kirjalikus vormis nõusoleku olemasolul ning Poolte vahel täiendavalt kokku lepitud Vedaja toetuse vähendamise korral.

8.6. Vedaja on kohustatud Tellija nõusolekut küsima igakordselt paigaldatava või eemaldatava sisereklaami kohta, samuti mistahes muude reklaamiga seonduvate tingimuste ning asjaolude muutmisel.

8.7. Tellija kohustub ATL objektiks olevatel bussiliinidel veoteenuse osutamisel:
8.7.1. informeerima sõitjaid ATL objektiks olevate bussiliinide muutustest (välja arvatud ATL punktis 3.12 nimetatud muudatused) massiteabevahendite kaudu (muuhulgas võib Tellija informeerimiskohustuse täitmiseks kasutada piirkonna keskuse kodulehte, valla kodulehte, infoteateid koolides, bussides ja peatustes);
8.7.2. varustama ATL täitmiseks kasutatavad bussid sõitjainfoga, infoga piletihinna ja trahvide kohta piletita sõidu korral;
8.7.3. teavitama Vedajat bussiliinidel plaanipäraselt tehtavatest muudatustest ja planeeritavast ajutisest ümbersõidumarsruudist;
8.7.4. esitama Vedajale iga kuu 10. kuupäevaks ATL objektiks olevatel bussiliinidel eelmise kuu "Toetuse summa vähendamise aruande" (ATL lisa 5), kuid antud kohustuse rikkumine ei välista Tellija õigust tugineda Vedaja toetuse vähendamise aluseks olevatele asjaoludele hilisemalt;
8.7.5. koostama iga kuu 15. päevaks ATL objektiks olevate bussiliinide suhtes eelmise kuu toetuse arvestuse aruande (ATL lisa 6);
8.7.6. tasuma Vedajale osutatud teenuse eest ATL-s sätestatud korras.

8.8. Vedaja:
8.8.1. esitab Tellijale iga päeva kohta bussiliinide tegeliku töömahu päevaaruanded (Lisad 1 ja 2) elektroonilisel kujul ATL-s märgitud Tellija eposti aadressidele 1 kord kuus eelneva kuu kohta, hiljemalt järgmise kalendrikuu 10. päevaks. Tegeliku töömahu päevaaruannetes nimetatud üleplaanilis(t)e veootsa(de) teostamise alus on p 8.8.4 alusel toimunud teavitus. Hilisemalt esitatud üleplaaniliste veootsade aruandeid ei arvestata ning Tellijal puudub vastavas osas kohustus. Üleplaaniliste veootsade teostamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada;
8.8.2. esitab Tellijale elektrooniliselt iga kalendrikuu 10. kuupäevaks eelmise kuu ATL objektiks olevate bussiliinide hilinenud ja ärajäänud veootsade aruande (Lisa 3) ning ärajäänud veootsa(de) põhjuse(d), samuti busside asendamise juhtumid liinide kaupa konkreetseid kuupäevi ja asendamise põhjuseid ära näidates;
8.8.3. teatab koheselt Tellijale lisaks igakuise aruande esitamisele ATL objektiks olevate bussiliinide ärajäänud ja hilinenud veootstest (sealhulgas avariidest), elektroonilist taasesitamist võimaldavas vormis, olenemata sellest, kas eelloetletud asjaolud ilmnesid Vedajast tingitud asjaolude tõttu või muudel, Vedajast sõltumatutel põhjustel. Ärajäänud või hilinenud veoots loetakse Vedaja poolt Tellijale teatatuks üksnes siis, kui seda on tehtud kooskõlas Lisas 9 ja Lisas 11 sätestatuga;
8.8.4. informeerib koheselt Tellijat kirjalikult töömahu muutustest, mida ei ole Tellija tellinud, näidates ära täiendava töömahu teostamise põhjuse ja tehtud töömahu (liiniläbisõit, veootsad). Kui Vedaja ei teavita Tellijat nõutavatest asjaoludest koheselt, või on teavitamise aluseks olevad asjaolud tingitud Vedajast, puudub Vedajal õigus asjaoludele tugineda;
8.8.5. esitab Tellija nõudmisel viimase määratud tähtpäevaks, vormis ja viisil täiendavad andmed ja aruandluse bussiliinide töö ja busside kohta, samuti muid ATL täitmisega seonduvaid andmeid, mida Tellijal on vaja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;
8.8.6. edastab Tellijale kõik talle saabunud sõitjate kaebused ja ettepanekud, mis on seotud Vedaja poolt ATL täitmisega;
8.8.7. edastab Tellijale kvartaalselt aruande Vedaja osutatava teenuse omahinna kohta, esitades aruandes andmed oma kulutuste kohta vastavalt ATL lisa 7 formaadile hiljemalt kvartali lõppemisele järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks. Kvartali perioodideks on 1. jaanuar – 31. märts, 1. aprill – 30. juuni; 1. juuli – 30. september ning 1. oktoober – 31. detsember.

8.9. Aruandlus ja teated peavad olema eestikeelsed. Kirjalikult või mistahes muus vormis esitatud info või aruanne peavad oma sisult olema identsed.

8.10. Kui Vedaja esitab mistahes ATL lisa 1–3 kohase aruande vastava aruande esitamise tähtajast hiljem, lükkuvad ka Tellija poolt vastavate aruannete esitamise tähtajad edasi ning Tellija esitab vastavad aruanded 10 päeva jooksul arvates Vedaja poolt kõikide vastava perioodi kohta käivate ATL lisades 1–3 nimetatud aruannete saamise päevast.

8.11. Tellijal on õigus nõuda Vedajalt täiendavaid andmeid ja aruandlust bussiliinide töö ja kasutatavate busside kohta, kui Vedaja mistahes põhjusel ei kasuta ÜTRIS süsteemi, samuti tulenevalt ÜTS-st ettevõtte raamatupidamisandmete kohta.

8.12. Tellijal on õigus kontrollida ATL täitmist puudutavat Vedaja raamatupidamisalast algdokumentatsiooni, aruandeid ning muid dokumente vastavalt ÜTS §-le 23.

8.13. Tellijal on õigus igal ajal kontrollida bussiliiklusele ning bussijuhtidele esitatud nõuete täitmist, sõiduplaanidest kinnipidamist, busside täituvust ja vastavust kõikidele kehtivatele õigusaktidele ja ATL-le ning Vedaja poolt ATL nõuetekohase täitmise mistahes muid aspekte. Vedaja peab eelnimetatud kohustuste täitmise võimaldamiseks tegema kõik endast oleneva.

8.14. Vedaja kohustub ATL täitmise puudustest ja kõrvalekalletest informeerima koheselt Tellijat kirjalikult Tellija poolt teatavaks tehtud aadressil.

8.15. Vedaja kohustub lubama Tellija poolt määratud isikutel kontrollida sõitjate sõiduõigust tõendavaid dokumente ning bussidele ja sõidukijuhtidele esitatavate ATL-s ja muudes õigusaktides fikseeritud nõuete täitmist.


9. Sanktsioonid

9.1. Lepinguliste kohustuste rikkumiste puhul rakendatavatele sanktsioonidele kohaldatakse Eestis kehtivale seadusandlusele lisaks ATL-s sätestatud erisusi.

9.2. Hilinenud ja ärajäänud veootste eest Vedaja toetuse vähendamine toimub ATL Lisas 10 sätestatut järgides, mis ei välista ATL käesoleva peatüki rakendamist juhul, kui hilinenud või ärajäänud veoots/veootsad on käsitatav(ad) väheolulise või olulise rikkumisena ATL tähenduses.

9.3. Väheolulised lepingurikkumised on rikkumised, mis ei mõjuta olulisel määral osutatava teenuse kvaliteeti, milleks loetakse mh, kuid mitte ainult järgmisi rikkumisi:
9.3.1. mistahes bussidele või bussijuhtidele esitatavate nõuete mittetäitmine, välja arvatud ATL punktis 9.4.10 või punktis 9.4.12;
9.3.2. Vedaja ei teavita piletimüügisüsteemi ehk PMS-i dispetšerrakenduse kaudu Tellijat ja PMS haldajat piletimüügiseadmete riketest ja/või tõrgetest liinitöös (ärajäämised/hilinemised) või muudest asjaoludest (sealhulgas kaamerate töö tõrgetest) kooskõlas ATL Lisa 9 ja Lisa 11 nõuetega;
9.3.3. Vedaja poolt ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta bussiliinidel kasutusel olevatele bussidele reklaami paigaldamine või nõuetele mittevastava reklaami paigaldamine või nõuetele mittevastava logo või kaubamärgi paigaldamine;
9.3.4. Vedaja, alltöövõtja või nende poolt rakendatavate bussijuhtide suhtes on Tellijale laekunud põhjendatud kaebus ATL-st või õigusaktidest tulenevate vedaja kohustuste rikkumise kohta kas Vedaja või bussijuhi poolt;
9.3.5. Vedaja poolt aruannete või teadete mittenõuetekohane esitamine või neis tõele mittevastavate andmete esitamine, sh tõele vastavate andmete mitteesitamine, v.a. kui konkreetse teavituskohustuse rikkumine on ATL järgi käsitatav olulise lepingurikkumisena;
9.3.6. teehooldekaamerate ja/või andurite paigaldamise ja käitamise mittelubamine bussidele;
9.3.7. mistahes muu ATL-s sätestatud kohustuse rikkumine, mida ei ole otsesõnu nimetatud olulise lepingurikkumisena.

9.4. Olulised lepingurikkumised on:
9.4.1. mistahes muudatuste tegemine busside liikluses (näiteks: kinnitatud sõiduplaanis sätestatud bussiliini marsruudi mittejärgimine või peatuse mitteteenindamine; hilinemised, reisi teenindamata jätmine jm) Vedaja algatusel, v.a. ATL p 3.12 sätestatud erakorralised asjaolud, millest Vedaja on Tellijat viivitamatult informeerinud ja informeerimisel muudatuse tegemist põhjendanud;
9.4.2. piletimüügiga seonduvate kohustuste (sealhulgas piletimüügiseadmete kasutamisega või selles esinevate puuduste kõrvaldamisega seonduvate kohustuste või ÜTRIS-süsteemi kasutamisega seotud kohustuste) mistahes moel rikkumine;
9.4.3. Vedaja ei ole hiljemalt 30 päeva enne ühenduse tegevusloa kehtivusaja lõppemist esitanud Tellijale uut ühenduse tegevusluba;
9.4.4. Vedaja ei täida kohustust nõuetekohase Garantiikirja esitamise kohta;
9.4.5. Vedaja ei paigalda bussidesse piletimüügiseadmeid või piletimüügiseadmetes esinevaid vigu ei kõrvaldata Lisa 11 sätestatud tähtaegadeks;
9.4.6. kuus või enam käesoleva Lepingu täitmisega seotud väheolulist rikkumist 3 kuu jooksul;
9.4.7. Vedaja ei ole ükskõik millist rikkumist kõrvaldanud Tellija poolt antud täiendava tähtaja jooksul;
9.4.8. Vedaja, alltöövõtja või nende poolt ATL täitmisel rakendatav bussijuht ei täida ametialases tegevuses õigusaktidega kehtestatud nõudeid või Tellija poolt antud siduvaid juhised (sealhulgas koolitusmaterjalidest tulenevaid nõudeid või reegleid);
9.4.9. järelevalvekaamerate salvestistele ligipääsu mittevõimaldamine, juhul kui järelevalvekaamerad on bussi paigaldatud või järelevalvekaamerate paigaldamisega mittenõustumine või takistamine;
9.4.10. Vedaja kasutab ATL täitmisel busse, mille kasutamist ei ole Vedaja Tellijaga eelnevalt kooskõlastanud või mis ei vasta HD nõuetele (sh kui Vedaja ei esita pakkumuses nimetatud busse Tellijale ülevaatuseks hiljemalt HD Lisa 1 Lisas 4 sätestatud tähtajaks enne ATL teenindamise algust) ja/või ei ole Vedaja pakkumuses nimetatud bussidega vähemalt samaväärsed ja/või mille suhtes on korrakaitseorgan rakendanud sõidukeeldu;
9.4.11. Vedaja rakendab ATL täitmisel alltöövõtjaid, kelle kasutamist ei ole Vedaja eelnevalt Tellijaga kirjalikult kooskõlastanud;
9.4.12. Vedaja on märkinud oma pakkumuses, et kasutab bussidena metaangaasil, biometaangaasil või alternatiivkütusel sõitvaid busse, kuid ATL teenindamiseks ei kasuta pakkumuses märgitud proportsioonile vastaval määral nimetatud kütuseliigiga sõitvaid busse;
9.4.13. Vedaja rikub mistahes moel ATL p 3.15 sätestatud kohustusi;
9.4.14. muu Vedaja rikkumine, mis on ATL või HD tingimuste kohaselt käsitatav olulise lepingurikkumisena.

9.5. Iga väheolulise lepingurikkumise korral võib Tellija esitada leppetrahvinõude või vähendada toetust Vedajale kuni 150 euro võrra. Iga olulise lepingurikkumise korral võib Tellija esitada leppetrahvinõude või vähendada toetust Vedajale kuni 1500 euro võrra. Kui ATL-s on konkreetse rikkumise puhuks sätestatud erinev leppetrahv, on Tellijal õigus nõuda käesolevas punktis nimetatud leppetrahvide asemel konkreetse rikkumise suhtes sätestatud leppetrahvi.

9.6. Tellija võib leppetrahvile lisaks nõuda alati ka kahju hüvitamist kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega.

9.7. Vedaja ATL-st tulenevate kohustuste täitmisel avastatud puudused fikseeritakse Tellija poolt vastava akti (edaspidi Puuduste fikseerimise akt) koostamise teel. Puuduste fikseerimise aktis fikseeritakse rikkumise olemus ja avastamise aeg ning antakse Vedajale tähtaeg rikkumise kõrvaldamiseks, kui see on puuduse olemusest tulenevalt võimalik, mõistlik ja vajalik. Tellija teavitab Vedajat ATL nõuete rikkumisest ning täiendava tähtaja andmisest mõistliku aja jooksul pärast nõuete rikkumisest teadasaamisest. Täiendava tähtaja andmine ei välista leppetrahvi. Kui täiendava tähtaja andmine ei ole puuduse olemusest tulenevalt vajalik või võimalik, teavitab Tellija Vedajat toimunud rikkumistest, saates Vedaja poolt ATL-s märgitud kontakt e-posti aadressil Puuduste fikseerimise akti. Puudused loetakse fikseerituks ja Vedaja puuduste esinemisest nõuetekohaselt teavitatuks Tellija poolt käesolevas punktis sätestatud teate või Puuduste fikseerimise akti saatmisega e-posti teel. Kui Vedaja ei pea Tellija e-posti teel saadetud teadet või Puuduste fikseerimise akti põhjendatuks, on Vedajal õigus esitada Tellijale kirjalikus vormis vastuväited hiljemalt 5 tööpäeva jooksul Tellija poolt vastava puuduste kohta teate või Puuduste fikseerimise akti saatmisest. Kui Vedaja ei ole eelnimetatud tähtaja jooksul vastuväiteid esitanud, loetakse Vedaja mistahes vastuväidetest loobunuks ja rikkumise omaks võtnuks.

9.8. Vedaja toetuse vähendamine vormistatakse ATL lisas 5 toodud vormil, mis saadetakse Vedaja poolt ATL-s näidatud kontakt e-posti aadressil iga kuu 10. kuupäevaks. Eelnev ei piira Tellija õigust rakendada leppetrahve ja toetuse vähendamist tulenevalt rikkumistest, mis on toimunud kuni 6 kuud enne toetuse vähendamist. Kõik ATL-s sätestatud sanktsioonid arvatakse maha Vedaja toetusest ning need kajastatakse aruandes, mis saadetakse Vedaja poolt ATL-s näidatud kontakti e-posti aadressil iga kuu 15. kuupäevaks. Vedaja toetus loetakse Tellija ühepoolse tahteavaldusega vähendatuks Tellija poolt käesolevas punktis nimetatud lisa 5 vormi saatmisega Vedaja e-postile.

9.9. Pooled on kokku leppinud, et eraldiseisva dokumendina leppetrahvide või muude sanktsioonide nõudmise kohta kirjalikke nõudekirju ei koostata, vaid piisab puuduse või muu lepingurikkumise fikseerimisest aktis ning sellest tingitud sanktsiooni ja vastava Vedaja toetuse vähendamise kajastamisest ATL Lisa 6 formaadis aruandes sõltumata Töövõtja poolt aruande allkirjastamisest.

9.10. Pooled vabanevad vastutusest ATL mittetäitmise või mittekohase täitmise korral, kui mittetäitmise või mittekohase täitmise põhjustasid asjaolud, millised antud olukorras on vältimatud ja Poolte tahtest sõltumatud, nagu politsei ja/või sõjaväeoperatsioonid, loodusjõudude toime, samuti sõjaseisukord, streigid ja teised asjaolud, mis kujutavad endast vääramatut jõudu.

9.11. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemise korral teevad pooled kõik nendest sõltuva vältimaks ja vähendamaks võimaliku kahju teket.

9.12. ATL-s sätestatu ei välista täiendavate õiguskaitsevahendite kasutamist, mis tulenevad kohaldatavatest õigusaktidest.

9.13. Kui seadusest tulenev nõude esitamise, kujundusõiguse kasutamise või Vedaja kohustuste rikkumisele tuginemise tähtaeg on lühem kui 6 kuud, loetakse see Tellija suhtes kuuekuuliseks. Tähtaeg hakkab kulgema alates Vedaja poolt Tellija vastavasisulistest asjaoludest kirjalikus vormis teavitamisest.


10. Lepingu kehtivus, lõpetamine ja muutmine

10.1. Teenuse osutamise algus on 01.12.2022 ning ATL kehtib 8 aastat alates teenuse osutamise algusest. Juhul kui ATL sõlmimise viibimise tõttu, sealhulgas tulenevalt ATL sõlmimisele eelneva hankemenetlusega seonduvatest võimalikest vaidlustus- ja kohtumenetlustest, ei osutu võimalikuks ATL alusel teenuse osutamise alustamine käesolevas punktis sätestatud eelduslikul alguskuupäeval, alustatakse teenuse osutamist Tellija poolt nimetatud kuupäeval pärast viivitust põhjustanud asjaolu äralangemist, seejuures peab Tellija Vedaja nõudel tagama, et ATL sõlmimise ja ATL alusel teenuse osutamise alguse vahele jääks vähemalt 9 kuud ettevalmistusaega, välja arvatud kui Vedaja on valmis teenuse osutamist alustama lühema ettevalmistusajaga. Sellisel juhul lükatakse edasi ka käesolevas punktis sätestatud teenuse osutamise eelduslikku lõppkuupäeva perioodi võrra, mille osas teenuse osutamise alustamine viibis.

10.2. Ühenduse tegevusloa tähtaja lõppemise või loa kehtetuks tunnistamise korral ATL lõpeb ennetähtaegselt, Tellija poolt erakorralise ülesütlemisega ilma etteteatamistähtajata.

10.3. Arvestades õigusaktides sätestatud erisusi on Tellijal õigus lõpetada ATL ühepoolselt ennetähtaegselt, teatades sellest Vedajale kirjalikult ette 30 päeva, kui:
10.3.1. esineb vähemalt 2 Vedaja-poolset ATL p 9.4 nimetatud olulist lepingurikkumist 12 kalendrikuu jooksul;
10.3.2. Vedaja või mõne tema alltöövõtja suhtes ilmneb kasvõi üks ÜTS § 48 lõike 1 punktides 1–6 nimetatud asjaoludest;
10.3.3. Vedaja-poolsed ATL rikkumised on tinginud Vedaja toetuse vähendamise ühes kuus vähemalt 10% ulatuses selles kuus Vedajale ilma rikkumisteta maksmisele kuulunud toetusest ja seda vähemalt 2 (kahel) kuul ülesütlemisele eelneva 15 kuu jooksul;
10.3.4. Vedaja ei ole HD Lisa 1 lisa 4 sätestatud tähtaegadeks esitanud Tellijale ülevaatuseks kõiki Vedaja pakkumuses nimetatud busse või busside ülevaatuse tulemusena on tuvastatakse busside mittevastavused HD, õigusaktide või Vedaja pakkumuse tingimustele (sh juhul, kui Vedaja ei esita pakkumuses märgitud proportsioonis metaangaasil, biometaangaasil või alternatiivkütusel busse) ning Vedaja ei ole rikkumist kõrvaldanud hiljemalt 10 päeva jooksul Lisa 1 Lisa 4 sätestatud tähtaja saabumisest;
10.3.5. Vedaja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või saneerimine;
10.3.6. Vedaja majandustegevus on vähemalt kahel järjestikusel majandusaastal olnud kahjumlik või Vedaja ei ole esitanud Tellijale andmeid oma majandustegevuse kasumlikkuse kohta kooskõlas ATL nõuetega.

10.4. ATL erakorralisel ülesütlemisel Tellija poolt Vedajast tingitud asjaoludel on Tellijal õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi ATL täitmistagatise summa ulatuses. Käesolevas punktis nimetatud leppetrahv muutub sissenõutavaks alates Tellija poolt Vedajale ATL ülesütlemise teate esitamisest. Eeltoodu ei välista Tellija õigust kasutada muid seadusega ette nähtud õiguskaitsevahendeid, samuti esitada muid nõudeid, eelkõige nõuda ATL ennetähtaegsest lõpetamisest tekkivate kahjude hüvitamist.

10.5. Vedajal on õigus lõpetada ATL ühepoolselt ennetähtaegselt, teavitades sellest ette vähemalt 60 päeva, kui Tellijast põhjustatud asjaolude tõttu ei ole Vedaja saanud toetust ning võlgnevus Vedaja ees ületab ATL ülesütlemisavalduse esitamisele eelnenud 1 kuu liiniläbisõidu ja kehtiva liinikilomeetri hinna korrutise summat. Nimetatud etteteatamistähtaeg hakkab kulgema Vedaja poolt Tellija kirjalikus vormis teavitamisest. Mistahes muul alusel ei ole Vedajal õigust ATL-t ühepoolselt ennetähtaegselt üles ütelda.

10.6. ATL lõpetamisel ennetähtaegselt Tellija poolt Vedajast tingitud asjaolude tõttu kohustub Vedaja jätkama ATL täitmist maksimaalselt 6 kuu kestel alates ATL ülesütlemisest, kui Tellija seda nõuab või seni, kuni Tellija poolt leitud uus vedaja alustab veoteenuse osutamist, vastavalt sellele kumb tähtaeg või sündmus saabub varem. Tellijal on õigus määrata ATL ülesütlemisteates lühem periood, mille vältel Vedaja on kohustatud ATL täitmist jätkama.

10.7. ATL ennetähtaegsel lõpetamisel p-s 10.5 sätestatud alustel tagastatakse Vedajale ATL täitmistagatis, arvestades sellest maha Vedaja võlgnevused Tellija ees.

10.8. ATL muutmine toimub Poolte kirjalikul kokkuleppel riigihangete seaduses sätestatud alustel ja korras.


11. Lõppsätted

11.1. Kõik ATL-st tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

11.2. Kõik ATL ja selle lisade muudatused jõustuvad poolte poolt allakirjutamise hetkest või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

11.3. ATL on koostatud eesti keeles ja digitaalselt allkirjastatuna.

11.4. Pooled on kokku leppinud, et käesolev ATL on haldusleping.


12. Poolte andmed

VEDAJA

TELLIJA

Aktsiaselts SEBE

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

Registrikood 10077848

Registrikood 80213342

Tartu maakond, Kambja vald, Räni alevik,

Roosikrantsi 12/1, Tallinn 10119

Kassisilma tn 24, 61708

 

Telefon: 6064 969

Telefon: 6406 780

e-post: [email protected]

e-post: [email protected]

SEB Pank AS a/a EE921010220005002019

SEB Pank AS a/a EE981010220041254012

 

 

Kontaktisik:

Kontaktisik:

Üllar Kaljuste

Andrus Nilisk

Juhatuse liige

Tegevdirektor

telefon: 6064 969

telefon: 6406 781

e-post: [email protected]

e-post: [email protected]

 

 

Lisa 1 Veootsad liinide lõikes päevas (näidis)
Lisa 2 Liiniläbisõit liinide lõikes päevas (näidis)
Lisa 3 Hilinenud ja ärajäänud veootsade aruanne (näidis)
Lisa 4 Puuduste fikseerimise aruanne (näidis)
Lisa 5 Toetuse summa vähendamise aruanne (näidis)
Lisa 6 Toetuse summa arvestuse aruanne (näidis)
Lisa 7 Vedaja kulude kvartali omahinna aruanne (näidis)
Lisa 9 Teavituskokkulepe (näidis)
Lisa 10 Vedaja toetuse summa vähendamine seoses ärajäänud ning hilinenud veootstega
Lisa 11 Tellija juhendmaterjalid