ESTLEX   08.02.2023 13:08

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 14 "Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 17.11.2022 nr 112

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 98 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruses nr 14 "Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna "rakendamiseks" sõnadega ", eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse kasutamiseks";

2) paragrahvis 4 asendatakse sõnad "ning kalandusturu korraldamise seaduses" sõnadega ", kalandusturu korraldamise seaduses ning vedelkütuse erimärgistamise seaduses";

3) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

"§ 71. Eriotstarbelise diislikütuse ostuõigusega seotud andmed

Eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) ostuõiguse taotleja ja saaja nimi ning registrikood;
2) andmed füüsilise isiku surma ja juriidilise isiku likvideerimise kohta;
3) ostuõiguse taotleja ja saaja telefoninumber, e-posti aadress ning asu- ja tegevuskoha aadress;
4) ostuõiguse taotluse esitanud isiku nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress ning esindusõiguse alus;
5) eriotstarbelise diislikütuse ostmiseks volitatud isiku nimi ja isikukood või isikukoodi puudumise korral sünniaeg ning volituse kestus;
6) ostuõiguse taotluses esitatud andmed;
7) ostuõiguse taotluse esitamise kuupäev;
8) andmed ostuõiguse andmise või taotluse rahuldamata jätmise kohta, taotluse rahuldamata jätmise korral selle põhjendus;
9) andmed vedelkütuse erimärgistamise seaduses sätestatud nõuete täitmise üle teostatud järelevalve kohta;
10) andmed aktsiisisoodustuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise kohta;
11) andmed ostuõiguse kehtivuse kohta, sealhulgas andmed ostuõiguse kehtetuks tunnistamise kohta.";

4) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

"(5) Eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse andmete esitaja on ostuõiguse taotleja või ostuõigust omav isik.";

5) paragrahvi 9 punktis 2 asendatakse tekstiosa "6 ja 7" tekstiosaga "6–71";

6) paragrahvi 9 punkti 3 täiendatakse pärast sõna "otsus" sõnadega "ja § 71 punktis 8 sätestatud andmete aluseks olev otsus".

Kaja Kallas
Peaminister

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär