ESTLEX   02.10.2023 12:02

Noortespordi toetamise kord Raasiku vallas

Vastu võetud 13.09.2022 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Noortespordi toetamise kord (edaspidi: kord) reguleerib Raasiku valla noorte sporditegevuse toetamist Raasiku valla eelarvest.

  (2) Määruse eesmärk on Raasiku valla noorte sportliku tegevuse arendamine ja toetamine.

  (3) Toetuse liigid on:
  1) pearaha;
  2) hüvitis;
  3) treeneri töötasu toetus.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) noor – vanuses 5-19 aastat, kelle elukoht rahvastikuregistris on Raasiku vald;
  2) pearaha – Raasiku valla klubidele eraldatav toetussumma, mida arvestatakse rahvastikuregistri andmetel Raasiku valda registreeritud noore kohta, kes on spordiklubi treeninggrupi nimekirjas ning kelle osalust spordiklubi treeningutel on kinnitanud tema seaduslik esindaja;
  3) hüvitis – väljaspool valda tegutsevate klubide treeninggruppides osalevate noorte treeningtasude osaline kompenseerimine spordialadel, mille harrastamiseks puuduvad Raasiku vallas võimalused;
  4) Raasiku valla spordiklubi – spordiklubi, kes on registreeritud Raasiku valda ja kelle tegevuskoht on Raasiku vallas;
  5) spordiklubi – eraõiguslik juriidiline isik, kes on registreeritud Eesti Spordiregistris (edaspidi "spordiregistris“) spordiklubina;
  6) SPOKU – Raasiku valla iseteeninduskeskkond;
  7) treener – treeninguid juhendav spordispetsialist, kellel on vähemalt nooremtreeneri (EKR 4. tase) treenerikutse;
  8) treeneritoetus – Raasiku valla spordiklubidele, kellele riik maksab treeneri tööjõukulu toetust, makstav toetus.

2. peatükk TOETUSTE TAOTLEMINE, TINGIMUSED JA MENETLEMINE

§ 3.   Pearaha taotlemine ja tingimused

  (1) Taotlusi saavad esitada Raasiku valla spordiklubid, kellel on täidetud alljärgnevad tingimused:
  1) spordiklubi treeningrühmades osalejate minimaalne arv individuaalaladel on kuus ja meeskonnaaladel 12 inimest;
  2) treeningud toimuvad regulaarselt vähemalt üheksa kuu jooksul aastas sagedusega vähemalt kaks korda nädalas;
  3) spordiklubi peab treeningrühmades osalejate arvestust nimekirjade alusel;
  4) noorte treeninguid viib läbi vastava spordiala kutsekvalifikatsiooniga treener lepingu alusel;
  5) spordiklubis on kehtestatud treeningtasu.

  (2) Noortespordi pearaha suuruse valla aastaeelarves kinnitab vallavolikogu.

  (3) Spordiklubi esitab vormikohase taotluse Raasiku valla toetuste iseteeninduskeskkonnas SPOKU hiljemalt 1. novembriks. Taotlusele lisatakse treeningrühmade nimekirjad toetuse taotlemise aasta 15. oktoobri seisuga.

  (4) Pearaha arvestatakse iga Raasiku valda registreeritud noore kohta, kes on spordiklubi treeningrühma nimekirjas toetuse taotlemise aasta 15. oktoobri seisuga ning kelle osalemist treeninggrupis on kinnitanud tema seaduslik esindaja. Noore osaluse treeningrühmas kinnitab tema seaduslik esindaja SPOKUs.

  (5) Pearaha eraldatakse igapäevase treeningtegevusega seotud kulude katmiseks, sh treeneritasuks ning võistlussarjades osalemiseks ja korraldamiseks.

§ 4.   Hüvitise taotlemine ja tingimused

  (1) Hüvitist makstakse teiste kohalike omavalitsuste spordiklubides treenivate Raasiku valla noorte treeningute eest.

  (2) Hüvitise suurus ühe noore kohta ei või ületada vallavolikogu poolt kinnitatud noortespordi toetuse pearaha.

  (3) Hüvitise taotluse esitab spordiklubi Raasiku valla toetuste infosüsteemis SPOKU. Noore osaluse treeningutel kinnitab lapsevanem SPOKUs.

  (4) Hüvitise taotluste esitamise tähtaeg jooksva kalendriaasta kohta on hiljemalt 30. märts I poolaasta kohta ning 30. november II poolaasta kohta. Ühel poolaastal on võimalik taotleda maksimaalselt 50% aastasest hüvitise määrast.

  (5) Hüvitis makstakse spordiklubile.

§ 5.   Treeneri töötasu toetuse taotlemine ja tingimused

  (1) Toetust makstakse Raasiku valla spordiklubidele, kes on täitnud Spordikoolituse ja Teabe Sihtasutuse esitatavad nõuded ja kellele riik eraldab treeneri tasustamiseks töötasu toetust.

  (2) Treeneri töötasu toetuse suurus moodustab 100% riigi makstavast toetusest.

  (3) Spordiklubi esitab vormikohase taotluse Raasiku valla toetuste iseteeninduskeskkonnas SPOKU hiljemalt 1. novembriks.

§ 6.   Taotluste menetlemine ja lepingute sõlmimine

  (1) Vallavalitsuse vastutav ametnik kontrollib 10 päeva jooksul esitatud dokumentide nõuetele vastavust ja õigsust. Ametnikul on vajadusel õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (2) Puuduste kõrvaldamiseks antakse tähtaeg, mis on vähemalt seitse tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, lükatakse taotlus tagasi ning menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

  (3) Kontrollitud taotlused vaatab läbi ja teeb otsuse toetuste eraldamise osas vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad kaks vallavalitsuse esindajat, Raasiku Valla Spordi juhataja ning volikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni esindaja.

  (4) Komisjoni ettepaneku alusel otsustab toetuse andmise või mitteandmise vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist.

  (5) Toetus makstakse taotleja pangakontole vallavalitsuse korralduse alusel pärast lepingu sõlmimist.

  (6) Vallavalitsus sõlmib taotlejaga toetuslepingu 14 kalendripäeva jooksul pärast toetussummade kinnitamist. Lepingu sõlmimise eelduseks on eelmise perioodi toetusaruande nõuetekohane esitamine.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA LÕPPSÄTTED

§ 7.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase toetuse kasutamise aruande toetuse kasutamise perioodile järgneva kuu jooksul. Aruanne esitatakse Raasiku valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU.

  (2) Järelevalvet eraldatud toetuse kasutamise üle teostab vallavalitsus. Kontrollimisõigust omab Raasiku vallavanema poolt määratud ametnik, kellel on kontrollimise käigus õigus nõuda taotlejalt kuludokumentide koopiaid kasutatud toetuse osas, selgitusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures. Kontrolli tulemused esitab kontrollija kirjalikult vallavalitsusele.

  (3) Vallavalitsusel on õigus leping lõpetada ja nõuda taotlejalt toetus tagasi või vähendada seda juhul, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) muudel toetuse kasutamise lepingus sätestatud tingimustel.

§ 8.   Informatsioon ja avalikustamine

  (1) Toetust saavate spordiklubide nimed ning toetussummad avaldatakse valla kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalis ning kohalikus lehes.

  (2) Toetust saavad spordiklubid on kohustatud võistlustel osaledes ning üritusi korraldades kasutama Raasiku valla sümboolikat.

§ 9.   Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormide kehtestamine ja toetuse suurus

  (1) Korra rakendamiseks kehtestab vajalikud taotluste, lepingu ja aruande vormid vallavalitsus.

  (2) Korras käsitletud toetuste kogusumma kinnitab volikogu koos vallaeelarve vastuvõtmisega.

§ 10.   Määruse rakendamine ja määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määruse § 3 lõike 1 punkt 4 jõustub kahe aasta pärast määruse jõustumisest arvates.

  (3) Raasiku Vallavolikogu 12.02.2007. a määrus nr 4 "Teiste omavalitsuste spordiklubides treenivate laste ja noorte toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Kadi Tammaru
volikogu aseesimees