ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/1356, 4. august 2022, millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias
Euroopa Liidu Nõukogu 04.08.2022 määrus number 1356; jõustumiskuupäev 06.08.2022

redaktsioon

5.8.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 205/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1356,

4. august 2022,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 4. veebruari 2011. aasta määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias, (1) eriti selle artiklit 12,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 4. veebruaril 2011 vastu määruse (EL) nr 101/2011.

(2)

Määruse läbivaatamine nõukogus näitas, et ühte isikut puudutav kanne ja teave, mis käsitleb tema kaitseõigust ja õigust tõhusale õiguskaitsele, tuleks välja jätta.

(3)

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. august 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BEK


(1)  ELT L 31, 5.2.2011, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa muudetakse järgmiselt:

1)

A jaos (Artiklis 2 osutatud isikute ja üksuste loetelu) jäetakse välja järgmist isikut käsitlev kanne:

„45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF“;

2)

B jaos (Õigus kaitsele ja õigus tõhusale õiguskaitsele Tuneesia õiguse alusel:) jäetakse välja järgmine kanne:

„45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 2011. ja 2013. aastal Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEFi ära teda esindavate juristide juuresolekul.“


Top

avalikgif