ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/1367, 4. august 2022, millega muudetakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias
Euroopa Liidu Nõukogu 04.08.2022 otsus number 1367; jõustumiskuupäev 06.08.2022

redaktsioon

5.8.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 205/276


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/1367,

4. august 2022,

millega muudetakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. jaanuaril 2011 vastu otsuse 2011/72/ÜVJP (1) teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias.

(2)

Kanne, mis puudutab ühte isikut, kelle suhtes kaotasid piiravad meetmed kehtivuse 31. juulil 2022, ning teave, mis käsitleb tema kaitseõigust ja õigust tõhusale õiguskaitsele, tuleks välja jätta.

(3)

Otsust 2011/72/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2011/72/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

1.   Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. jaanuarini 2023.

2.   Käesolev otsus vaadatakse pidevalt uuesti läbi. Asjakohasel juhul võib selle kehtivust pikendada või seda muuta, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.“

2)

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 4. august 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BEK


(1)  Nõukogu 31. jaanuari 2011. aasta otsus 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias (ELT L 28, 2.2.2011, lk 62).


LISA

Otsuse 2011/72/ÜVJP lisa muudetakse järgmiselt:

1)

A jaos (Artiklis 1 osutatud isikute ja üksuste loetelu) jäetakse välja järgmist isikut käsitlev kanne:

„45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF“;

2)

B jaos (Õigus kaitsele ja õigus tõhusale õiguskaitsele Tuneesia õiguse alusel:) jäetakse välja järgmine kanne:

„45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 2011. ja 2013. aastal Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEFi ära teda esindatavate juristide juuresolekul.“


Top

avalikgif