ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/1357, 25. mai 2022, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1241 La Manche’i väina suurte kammkarpide (Pecten maximus) osas
Euroopa Komisjon 25.05.2022 määrus number 1357; jõustumiskuupäev 06.08.2022

redaktsioon

5.8.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 205/4


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2022/1357,

25. mai 2022,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1241 La Manche’i väina suurte kammkarpide (Pecten maximus) osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrust (EL) 2019/1241, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil ning millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1380/2013, (EL) 2016/1139, (EL) 2018/973, (EL) 2019/472 ja (EL) 2019/1022 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2549/2000, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2019/1241 VI lisaga on kehtestatud erisätted, mis käsitlevad loodepiirkonna vete jaoks piirkondlikul tasandil kehtestatud tehnilisi meetmeid.

(2)

Belgial, Iirimaal, Prantsusmaal, Madalmaadel ja Hispaanial (edaspidi „asjaomased liikmesriigid“) on otsene huvi kalavarude majandamiseks La Manche’i väinas. Kooskõlas määruse (EL) 2019/1241 artikli 15 lõikega 3 esitasid asjaomased liikmesriigid 30. aprillil 2021 komisjonile ühise soovituse delegeeritud õigusakti kohta. Asjaomased liikmesriigid saatsid ühise soovituse konsulteerimiseks loodepiirkonna vete nõuandekomisjonile (NWWAC).

(3)

Asjaomaste liikmesriikide esitatud ühises soovituses suurte kammkarpide (Pecten maximus) kohta La Manche’i väinas soovitati kehtestada ICESi 7.d rajooni liidu vetes 49°42′ põhjalaiusest lõuna pool kuni Prantsusmaa territoriaalveteni arude taastamise piirkond ning samuti kehtestada ICESi 7.d ja 7.e rajooni liidu vetes püügikeeluaeg.

(4)

2021. aasta suvel pidasid liit ja Ühendkuningriik arutelusid, et saavutada ajutine kokkulepe suurte kammkarpide hooajalise püügikeelu kohta 2021. aastal. Need hooajalised püügikeelud põhinesid meetmetel, mida käsitleti asjaomaste liikmesriikide poolt 30. aprillil 2021 esitatud ühises soovituses. Tulemusena lepiti kokku vastastikku rahuldav lähenemisviis, mille kohaselt järgisid liit ja Ühendkuningriik 2021. aasta augustist oktoobrini La Manche’i väinas konkreetseid kammkarpide hooajalisi püügikeelde.

(5)

Võttes arvesse, et ühises soovituses tehakse ettepanek muuta määruse (EL) 2019/1241 VI lisa, on käesoleva delegeeritud määruse eesmärk koondada asjaomaste liikmesriikide taotletud sätted ühte õigusakti.

(6)

Käesolevas määruses sisalduvaid meetmeid on hinnatud vastavalt määruse (EL) 2019/1241 artiklile 15. Asjaomased liikmesriigid esitasid tõendid selle kohta, et ettepanekud on kooskõlas määruse (EL) 2019/1241 artikli 15 lõikega 4.

(7)

Kalanduse ja vesiviljeluse eksperdirühmaga konsulteeriti kirjaliku menetluse teel.

(8)

Kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) analüüsis asjaomaste liikmesriikide esitatud tõendeid ja andis neile positiivse hinnangu. Hinnangus kinnitati, (2) et suurte kammkarpide püügi keelamine kõikidele laevastikele teatava ajavahemiku jooksul on suur samm edasi ning see vastab STECFi (3) järeldustele. STECF jõudis ka järeldusele, et varude biomassi seisukohast on tõenäoliselt kasulik pikendada püügikeeluaega La Manche’i väina idaosas 49°42′ põhjalaiusest lõuna pool, et see kestaks 15. maist kuni 15. oktoobrini. Lisaks märkis STECF, et kuigi püügikeeld ICESi 7.d ja 7.e rajooni ülejäänud piirkonnas kestab 15. maist kuni 30. septembrini ja on veidi lühem kui Baie de Seine’i püügipiirkonnas, on see meede tõenäoliselt kasulik, kuna seda kohaldatakse kõigi laevastike suhtes. Kavandatud meede tuleks seega lisada käesolevasse määrusesse.

(9)

Käesolevas määruses esitatud liidu vetele kohaldatavate meetmete eesmärk on saavutada ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu (edaspidi „koostööleping“) artikli 494 lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärgid, ja pidada silmas kõnealuse koostöölepingu artikli 494 lõikes 3 osutatud põhimõtteid. Need ei piira Ühendkuningriigi vetes kohaldatavaid meetmeid.

(10)

Kuna käesoleva määrusega ettenähtud meetmed mõjutavad otseselt liidu laevade püügihooaja kavandamist ja seonduvat majandustegevust, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) 2019/1241 muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. mai 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 198, 25.7.2019, lk 105.

(2)  Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation (STECF-21–05) (STECF hinnang ühistele soovitustele lossimiskohustuse ja tehniliste meetmete määruse kohta). EUR 28359 EN, Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, Luxembourg, 2021, ISBN 978–92-76-40593-1, doi:10.2760/83668, JRC126128.

(3)  Kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee 52. täiskogu istungi aruanne (PLEN-16–02). Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, Luxembourg. EUR 28106 ET doi:10.2788/6958.


LISA

Määruse (EL) 2019/1241 VI lisa C-osas lisatakse järgmine punkt:

„11.

Suurte kammkarpide (Pecten maximus) varude kaitsemeetmed ICESi 7.d ja 7.e rajoonis.

11.1.

Suurte kammkarpide varude taastamise piirkond ICESi 7.d rajooni liidu vetes La Manche’i idaosas 49°42′ põhjalaiusest lõuna pool kuni Prantsusmaa territoriaalveteni:

a)

igal aastal 15. maist kuni 15. oktoobrini on keelatud suurte kammkarpide püük tragidega.

11.2.

Püügikeeluaeg suurte kammkarpide püügil ICESi 7.d ja 7.e rajooni liidu vetes:

a)

igal aastal 15. maist kuni 30. septembrini on keelatud suurte kammkarpide püük tragidega ICESi 7d rajooni liidu vetes (La Manche’i idaosa), mis ei ole hõlmatud punktis 11.1 osutatud varude taastamise piirkonnaga;

b)

igal aastal on 15. maist kuni 30. septembrini keelatud suurte kammkarpide püük tragidega ICESi 7.e rajooni liidu vetes (La Manche’i lääneosa) Põhja Finistère’i piirkonna piires ja ühe meremiili kaugusel sellise piirkonna põhjapiirist, mis asub järgmiste üleilmse geodeetilise süsteemi (WGS84) kohaste koordinaatidega määratud loksodroomide vahel:

 

48°54′23″ N, 5°00′00″ W

 

49°22′34,576″ N, 4°02′45,078″ W

 

49°22′54,465″ N, 3°49′14,415″ W

 

49°22′20″ N, 3°44′18,999″ W

 

49°23′51″ N, 3°36′54″ W

 

49°06′32,121″ N, 3°13′01,174″ W

 

49°06′03,993″ N, 3°23′27,255″ W

 

49°04′52,068″ N, 3°37′04,22″ W

 

48°59′49,782″ N, 3°57′07,907″ W

 

49°01′13,191″ N, 3°57′47,006″ W

 

48°43′55,255″ N, 4°20′24,785″ W

 

48°42′16,586″ N, 4°31′04,325″ W

 

48°39′34″ N, 4°36′25,999″ W

 

48°39′26,901″ N, 4°44′39,883″ W

 

48°36′17″ N, 4°49′32″ W

 

48°52′36″ N, 4°52′45″ W

 

48°49′07″ N, 4°59′26″ W“.


Top

avalikgif