ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Terviseameti registrite liitmisega
Vabariigi Valitsus 01.08.2022 määrus number 75; jõustumiskuupäev 06.08.2022

redaktsioon 06.08.2022 [RT I, 03.08.2022, 1]

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Terviseameti registrite liitmisega

Vastu võetud 01.08.2022 nr 75

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 11 lõike 2, riigikaitseseaduse § 8214 lõike 4 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 591 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruse nr 54 "Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus" muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruse nr 54 "Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus" § 11 lõike 2 punktis 13 asendatakse sõnad "tervishoiutöötajate riiklik register" sõnadega "tervishoiukorraldamise infosüsteem".

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2016. a määruse nr 112 "Tsiviiltoetuse registri põhimäärus" muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2016. a määruse nr 112 "Tsiviiltoetuse registri põhimäärus" § 30 lõike 1 punktis 17 asendatakse sõnad "tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklik register" sõnadega "tervishoiukorraldamise infosüsteem".

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 "Tervise infosüsteemi põhimäärus" muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruses nr 138 "Tervise infosüsteemi põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Tervishoiukorralduse infosüsteemi vastutav töötleja edastab infosüsteemi:
1) tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni tõendavad andmed;
2) tervishoiutöötaja või tervishoiuteenuse osutamisel osaleva isiku töökohta puudutavad andmed;
3) tervishoiutöötajana või tervishoiuteenuse osutamisel osaleva isikuna registreerimise andmed;
4) tegevusloa omaja kontaktandmed;
5) tegevusloa andmed;
6) organisatsioonilised andmed.";

2) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 142 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

"Samuti arvestatakse Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste institutsioonide soovitustega.".

Urmas Reinsalu
Välisminister peaministri ülesannetes

Peep Peterson
Tervise- ja tööminister

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

avalikgif