ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Viljandi Linnavalitsuse 30.11.2020 määruse nr 16 "Viljandi Hoolekandekeskuse põhimäärus" muutmine
Viljandi Linnavalitsus 13.06.2022 määrus number 7; jõustumiskuupäev 24.06.2022

redaktsioon 24.06.2022 [RT IV, 21.06.2022, 3]

Viljandi Linnavalitsuse 30.11.2020 määruse nr 16 "Viljandi Hoolekandekeskuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 13.06.2022 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõigete 1 ja 2 alusel ning Viljandi linna põhimääruse § 39 lõike 1 ja 2 alusel:

§ 1. Muuta paragrahv 7 lõike 2 esimest lauset sõnastades see järgmiselt:
(2) Hoolekandekeskuse ülesanne on teenusel olevatele isikutele turvalise ja kvaliteetse üldhooldus- ja õendusteenuse pakkumine.
§ 2. Muuta paragrahv 7 lõige 4 punkti 1 sõnastades see järgmiselt:
1) tagab teenusel viibiva isiku ööpäevaringse hoolduse ja õendusteenuse.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Madis Timpson
linnapea

Ene Rink
linnasekretär

avalikgif