ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/815, 23. mai 2022, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga
Euroopa Komisjon 23.05.2022 määrus number 815; jõustumiskuupäev 26.05.2022

redaktsioon

25.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 146/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/815,

23. mai 2022,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. juuli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2465/96, (1) eriti selle artikli 11 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 IV lisas on loetletud endise presidendi Saddam Husseini režiimiga seotud füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ja üksused, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse ja kelle suhtes kehtib rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemise keeld.

(2)

19. mail 2022 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee kustutada ühe isiku ja kaks üksust nende isikute ja üksuste loetelust, kelle suhtes tuleks kohaldada varade külmutamist.

(3)

Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 1210/2003 IV lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. mai 2022

Komisjoni nimel

presidendi eest

finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraadi

peadirektor


(1)  ELT L 169, 8.7.2003, lk 6.


LISA

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1210/2003 IV lisast jäetakse välja järgmised kanded:

„80.

Khalaf M. M. Al-Dulaymi (alias Khalaf Al Dulaimi). Sünniaeg: 25. jaanuar 1932. Pass nr H0044232 (Iraagi pass).“

„98.

MIDCO FINANCIAL, S.A. (teise nimega MIDCO FINANCE, S.A.). Muu teave: föderaalnumber CH-660-0-469-982-0 (Šveits).“

„99.

MONTANA MANAGEMENT, INC. Aadress: Panama.“

Top

avalikgif