ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Rae vallas avalikult kasutataval maa-alal
Rae Vallavolikogu 17.05.2022 määrus number 9; jõustumiskuupäev 27.05.2022

redaktsioon 27.05.2022 [RT IV, 24.05.2022, 6]

Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Rae vallas avalikult kasutataval maa-alal

Vastu võetud 17.05.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 367 alusel.

1. peatükk Üldsätted

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab Rae valla haldusterritooriumil avalikult kasutataval maa-ala kaubanduse korraldamise nõuded ja korra.

  (2) Määrust kohaldatakse majandus- või kutsetegevusele, mille raames toimub:
  1) tänava- ja turukaubanduse, sh toitlustamise korraldamine;
  2) kaubanduse, sh toitlustamise korraldamine avalikul üritusel.

  (3) Määrust kohaldatakse kooskõlas Rae valla heakorraeeskirjaga ning Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja teiste õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalikult kasutatav maa-ala – munitsipaalomandis olev maa Rae valla haldusterritooriumil;
  2) kaubandus avalikul üritusel - kauplemine või teenuse osutamine laadal ning meelelahutuslikel, kultuuri-, sporditemaatilistel ja muudel avalikkusele suunatud üritusel;
  3) kaubanduse korraldaja – isik või asutus, kes korraldab majandus- või kutsetegevuses tänava- või turukaubandust või kaubandust avalikul üritusel, sealhulgas laadal. Kaubanduse korraldajal on lubatud tegeleda kaubandustegevusega, kui ta on registreeritud majandustegevuse registris. Rae vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) või vallavalitsuse hallataval asutusel on õigus tegutseda kaubanduse korraldajana registreeringuta;
  4) kaupleja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  5) kauplemisluba - vallavalitsuse või vallavalitsuse nimetatud teenistuja poolt väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimustel kaupa müüa või teenust osutada;
  6) kauplemistasu – vallavalitsuse poolt väljastatud kauplemisloas määratud tasu;
  7) müüja – kaupleja nimel klienti teenindav füüsiline isik või isik, kes pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust tänava- või turukaubanduse korras;
  8) müügikoht – kuni 9 m2 suurune koht, kus kaupleja pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust.

2. peatükk Tänava- ja turukaubandus ning kaubandus avalikel üritustel

§ 3.   Nõuded müügikohale ja selle paigaldusele

  (1) Kauplemine (sh teenuse osutamine) võib toimuda kaupleja poolt paigaldatud ajutiselt müügiletilt või sõidukist, müügiautomaadist, müügikärult ja kandekaubandusena, samuti võib kauba müüja püstitada ajutiselt kauba müügi ajaks müügileti kergkonstruktsioonile toetuva varikatuse alla. Kauba paigutamine otse tänavakattele või haljasalale on lubatud ainult vallavalitsuse nõusoleku korral, mis peab kajastuma kauplemisloal.

  (2) Müügikoht kooskõlastatakse vallavalitsusega ja kajastatakse väljastataval kauplemisloal. Kui taotletav müügikoht asub Rae vallale kuuluval kinnistul, mida kasutab oma ülesannete täitmiseks vallavalitsuse hallatav asutus, kooskõlastab vallavalitsus enne kauplemisloa väljastamist müügikoha hallatava asutusega.

  (3) Müügikoht peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) ei takista liiklust ega piira liiklejate nähtavust;
  2) ei takista heakorranõuete täitmist;
  3) on sobilik arvestades kauba või teenuse liiki;
  4) ei sega valla poolt korraldatavate avalike ürituste läbiviimist;
  5) on müügivälisel ajal tänavalt või üldsusele avatud samalaadsest kohast eemaldatud või võetud kasutusele piisavad meetmed müügikoha lõhkumise või omavolilise ümberpaigutamise vastu.

  (4) Kauplejad ja müüjad on kohustatud paigutama müügikoha juurde vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja tagama nende õigeaegse tühjendamise ning hoidma korras müügikohtade ümbruse kauplemise ajal ja korrastama müügikoha pärast kauplemist.

  (5) Rae valla heakorraeeskirjas toodud nõuete täitmise eest müügikohas vastutab kauplemisloa taotluses märgitud isik (kaubanduse korraldaja, kaupleja, müüja).

  (6) Vallavalitsusel on kauplemisloaga õigus kehtestada täiendavaid tingimusi müügikohale.

§ 4.   Täiendavad tingimused kauplemisel avalikul üritusel

  (1) Avalikul üritusel tohib kaupa või teenust müüa ajutises müügikohas avaliku ürituse korraldaja loal.

  (2) Avaliku ürituse korraldaja määrab kaubanduse korraldaja, kui avalikul üritusel toimub kauplemine või teenuse osutamine.

  (3) Müügikohtade arvu ja paiknemise korraldab ürituse korraldaja.

§ 5.   Müügi ja teenuste osutamise piirangud

  (1) Vallavalitsusel on õigus seada piiranguid kauba müügile või teenuse osutamisele vastavalt eriseadustes sätestatule.

  (2) Tänava- ja turukaubandusele ning kauba või teenuse avalikul üritusel müümisele kehtivad müügipiirangud märgitakse ära vallavalitsuse väljastataval kauplemisloal.

3. peatükk Kauplemisloa taotlus, kauplemisluba ja kauplemistasu

§ 6.   Kauplemisloa taotlus ja kauplemisluba

  (1) Tänava- ja turukaubanduse korral ning avalikul üritusel, sh laadal pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust kaupleja või müüja vallavalitsuse poolt väljastatud kauplemisloa alusel loas määratud kohas ja tingimustel.

  (2) Kaubanduse korraldaja vahendusel toimuva tänava- ja turukaubanduse või avaliku ürituse korraldamise korral esitab loa taotluse vallavalitsusele kaubanduse korraldaja.

  (3) Kauplemisloa saamiseks esitab kaubanduse korraldaja, kaupleja või müüja taotluse vallavalitsusele. Taotlus on leitav Rae valla kodulehel ja iseteeninduskeskkonnas.

  (4) Kauplemisloa taotluse vormi, kauplemisloa vormi ja kauplemistasu kehtestab vallavalitsus.

  (5) Kauplemisloa väljastab või jätab väljastamata Rae Vallavalitsus või Rae Vallavalitsuse poolt volitatud teenistuja.

  (6) Avalikul üritusel, kus kaubanduse korraldajana tegutseb Rae vallavalitsus või vallavalitsuse hallatav asutus, kehtestab kauplemistasu hinnad vallavalitsus.

  (7) Kauplemisluba väljastatakse kauplejale esitatud taotluse ja kauplemistasu tasumist tõendava dokumendi alusel.

  (8) Vallavalitsus väljastab või keeldub kauplemisloa väljastamisest hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase kauplemisloa taotluse esitamisest.

  (9) Vallavalitsusel on õigus kaalutlusotsuse alusel keelduda kauplemisloa väljastamisest järgmistel juhtudel:
  1) kauplemisloa taotlusel on esitatud puudulikke või valeandmeid;
  2) kaubanduse korraldaja, kaupleja või müüja on varasematel kordadel rikkunud käesolevas määruses sätestatut;
  3) müügikoht ei vasta § 3 lõikes 3 sätestatud nõuete;
  4) müüakse seadusega keelatud kaupa või osutatakse seadusega keelatud teenust;
  5) kauplejal puudub teatud kauba või teenuse müügiks nõutav registreering või tegevusluba.

  (10) Kauplemistasu tagastatakse taotluse esitajale kauplemisloa väljastamisest keeldumisel.

  (11) Vallavalitsusel on õigus kauplemisluba tühistada ja nõuda enneaegset kauplemise lõpetamist ning jätta kauplemistasu tagastamata kaalutlusotsuse alusel järgmistel juhtudel:
  1) kauplemisloa taotlusel on esitatud valeandmeid;
  2) müügikohal ei ole täidetud heakorranõuded;
  3) müügikoht ei vasta § 3 lõikes 3 nimetatud nõuetele;
  4) kaupleja või müüja müüb kaupa, mille müügiks puudub tal õigus;
  5) kaupleja või müüja kaupleb kohas, kus tal puudub selleks õigus;
  6) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt kauplemisloal märgitud tingimusi;
  7) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt käesolevas või muus õigusaktis sätestatud nõudeid.

  (12) Kauplemisloa soodustingimustel, tasuta või hinnakirjast erineva hinna määramise otsustab vallavalitsus.

  (13) Kaubanduse korraldaja, kaupleja või müüja on kohustatud kauplemisloa alles hoidma kuni kauplemise lõpuni. Vallavalitsuse poolt määratud isikute nõudmisel on eelnimetatud isikul kohustus esitada kauplemisluba.

4. peatükk Vastutus, järelevalve ja rakendussätted

§ 7.   Vastutus

  Kaubanduse korraldamise nõuete ja korra rikkuja kannab rikkumiste eest vastutust seadusega ettenähtud korras.

§ 8.   Järelevalve

  Järelevalvet käesoleva kaubanduse korraldamise nõuete ja korra täitmise üle teostab vallavalitsuse poolt määratud isik ja teised seaduses ettenähtud isikud.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Tõnis Kõiv
vallavolikogu esimees

avalikgif