ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Antsla valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord
Antsla Vallavalitsus 18.05.2022 määrus number 3; jõustumiskuupäev 27.05.2022

redaktsioon 27.05.2022 [RT IV, 24.05.2022, 2]

Antsla valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord

Vastu võetud 18.05.2022 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, liiklusseaduse § 12, Antsla Vallavolikogu 10.04.2018 määruse nr 13 "Antsla Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine" § 1 lõike 1 punkti 10 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Antsla valla (edaspidi valla) kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise ja teekaitsevööndisse metsamaterjali ladustamise kord.

  (2) Kohalik tee käesoleva määruse mõistes on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab vald. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee või vallale kuuluv tee.

  (3) Metsamaterjal käesoleva määruse mõistes on puutüve järkamisel saadud tüveosa, raidmed, samuti raiutud võsa. Raidmeteks loetakse oksad, ladvad, raiutud alusmets.

  (4) Valla kohalike teede kaitsevööndi laius on valla omandis olevate teede puhul mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 20 m ja avalikult kasutatavate erateede puhul 10 m.

§ 2.   Liikluspiirangute kehtestamine

  Antsla Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) on ajutiselt või alaliselt piirata sõidukite liiklemist lähtuvalt sõidukite tehnilistest näitajatest või keelata liiklus liiklejate ohutuse tagamiseks, teehoiutööde tegemiseks, tee ja teerajatiste kahjustamise vältimiseks või looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks.

§ 3.   Liikluse ajutine piiramine või sulgemine valla teedel

  (1) Valla teel võib ajutiselt liiklust piirata või valla tee liiklemiseks sulgeda kevadise teedelagunemise, avariide, loodusõnnetuste, vihmast tingitud tee kasutuskõlbmatuks muutumise või kandevõime kaotuse korral, teetööde või vallavalitsuses kooskõlastatud ürituse ajaks.

  (2) Otsuse valla teel liikluse sulgemiseks või piiramiseks teeb vallavalitsus korraldusega. Eratee omanik kooskõlastab avalikus kasutamises oleva eratee kasutamise piiramise või sulgemise vallavalitsusega.

  (3) Massipiirangu või sõidukeelu piirangualas võib vallavalitsus anda loa liiklemiseks.

  (4) Liiklemiseks piirangualadel tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus digitaalselt allkirjastatult aadressil vald@antsla.ee või paberkandjal allkirjastatult aadressil F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn, Antsla vald Võru maakond (Lisa 1).

  (5) Keelupiirkonnas liiklemise luba väljastatakse tasuta.

  (6) Keelupiirkonnas liiklemise lubasid väljastab vallavalitsuse majandusnõunik. Luba vormistatakse taotleja poolt esitatud vormikohasele taotlusele vastava otsuse lisamisena.

  (7) Loa andja keeldub 3 tööpäeva jooksul alates taotluse saabumise päevast loa väljastamisest kui:
  1) pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed liigselt kahjustada või liigelda on ohtlik;
  2) taotletav kaubavedu on võimalik teostada piirangualale lubatud registrimassiga veokiga;
  3) loa taotleja ei esita taotlusvormil nõutud andmeid või esitab valeandmeid;
  4) taotleja ei ole loa andja nõudel esitanud määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente, selgitusi või kõrvaldanud taotluses puudusi.

  (8) Liikluspiirang ei kehti ühissõidukitele, pääste- ja eriteenistuse sõidukitele, prügiautodele, vallavalitsuse sõidukitele.

  (9) Vallavalitsus võib väljastatud loa kehtetuks tunnistada seoses keelupiirkonnas liiklemise põhjuste äralangemisega, samuti keelupiirkonda sissesõidu tingimuste muutumisega.

  (10) Piirangute kehtestamisest ning piirangute lõpetamisest teatatakse valla veebilehel.

§ 4.   Teekaitsevööndisse metsamaterjali ladustamine

  (1) Metsamaterjali ladustamiseks teekaitsevööndisse esitab metsatööde teostaja vähemalt 10 päeva enne metsamaterjali ladustamist valitsusele vormikohase teatise digitaalselt allkirjastatult aadressil vald@antsla.ee või paberkandjal allkirjastatult aadressil F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn, Antsla vald Võru maakond (lisa 2).

  (2) Otsuse vastuväite esitamise vajaduse osas teeb kavandatud tegevuse piirkonna teede eest vastutav teenistuja, tuginedes käesolevale paragrahvile.

  (3) Kui viie päeva jooksul teatise saamisest ei esitata vastuväidet, loetakse metsamaterjali ladustamine kooskõlastatuks.

  (4) Metsamaterjali ladustamise võib jätta kooskõlastamata, kui tee laius ei võimalda hilisemat metsamaterjali peale laadimist või puiduhakke valmistamist ilma liiklust sulgemata.

  (5) Metsamaterjali ladustamisel tuleb täita järgmisi nõudeid:
  1) metsamaterjali ladustamine on lubatud mitte lähemal kui 3 m tee kattest;
  2) metsamaterjal tuleb ladustada selliselt, et oleks välistatud metsamaterjali varisemine teele ja tagatud liiklusohutus;
  3) metsa väljavedu korraldada selliselt, et teele ei satuks oksi ega mulda;
  4) täiendavate peale või mahasõiduteede ehitamine võib toimuda ainult kooskõlas teeomanikuga.

  (6) Laoplatsilt veo lõppedes 10 tööpäeva jooksul korrastab metsatööde teostaja laoplatsi ja sellega piirneva teemaa-ala ning informeerib sellest valitsust. Ebasobivate ilmastikutingimuste puhul võidakse kokku leppida ka pikem korrastamise periood.

  (7) Teemaa-ala õigeaegsel korrastamata jätmisel on valitsusel õigus teemaa-ala korrastamine ja nõuda teemaa-ala korrastamisega seonduvad kulud sisse metsatööde teostajalt.

  (8) Kui laoplatsi alune maa ei kuulu metsatööde teostajale, peab metsatööde teostaja esitama koos käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teatisega laoplatsi aluse maa omaniku kirjaliku kooskõlastuse.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Antsla Vallavalitsuse10.04.2013 määrus nr 2 "Ajutise liikluspiirangu kehtestamine Antsla vallas avalikult kasutatavatel kohalikel teedel";
  2) Antsla Vallavalitsuse 08.01.2014 määrus nr 1 "Antsla valla kohaliku tee ja teemaa kasutamise ja metsamaterjali ladustamise ning väljaveo kasutamise kord".

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Avo Kirsbaum
vallavanem

Kersti Käis
vallasekretär

Lisa 1 Taotlus liiklemiseks alalise massipiirangu piirangualas
Lisa 2 Teatis metsamaterjali ladustamiseks

avalikgif