ESTLEX   18.08.2022 8:48

Sotsiaalkaitseministri 30. jaanuari 2019. a määruse nr 2 "Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 20.05.2022 nr 43

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 67 lõike 2 punktiga 2.

Sotsiaalkaitseministri 30. jaanuari 2019. a määruse nr 2 "Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus" § 8 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

"10) kriisireguleerimise osakond, mille põhiülesanded on tagada kriisisituatsioonideks, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumine, lahendamise võimekuse loomine ning kriisisituatsioonide koordineerimine ja lahendamine.".

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler