ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2016. a määruse nr 13 "Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi riiklikule õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord" muutmine
Vabariigi Valitsus 19.05.2022 määrus number 57; jõustumiskuupäev 27.05.2022

redaktsioon 27.05.2022 [RT I, 24.05.2022, 3]

Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2016. a määruse nr 13 "Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi riiklikule õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 19.05.2022 nr 57

Määrus kehtestatakse riigikaitseseaduse § 43 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2016. a määruses nr 13 "Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi riiklikule õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi10 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

"(4) Tehnilise kokkuleppega "Piiriülese õhus liikumise protseduurid Euroopas“ liitunud Euroopa Liidu liikmesriigi esitatava lennuloa taotluse vorm on toodud lisas 3.“;

2) paragrahvi15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Kaitseministeerium annab ilma käesolevas peatükis sätestatud korda kohaldamata igal kalendriaastal lennuloa Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi ja Euroopa Liidu liikmesriigi riiklikele õhusõidukitele ning Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonile kuuluvatele õhusõidukitele.“;

3) paragrahvi15 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

"(7) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonile kuuluv õhusõiduk võib lennata luure-, seire- ja kohaluure süsteemi seadmed sisselülitatult. Nimetatud ja sisse lülitatud seadmetega varustatud Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonile kuuluv õhusõiduk teavitab Kaitseministeeriumi üks päev enne kavandatud sisenemist Eesti õhuruumi, maandumist Eesti territooriumil või üle territooriumi lendamist.“;

4) määrust täiendatakse lisaga 3.

Kaja Kallas
Peaminister

Kalle Laanet
Kaitseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 3 Euroopa Liidu lennuloa taotluse vorm

avalikgif