ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. septembri 2003. a määruse nr 233 "Klassifitseerimata laevade seadistamise ja varustamise nõuded ning ohutusnõuded" muutmine
Majandus- ja taristuminister 18.05.2022 määrus number 39; jõustumiskuupäev 27.05.2022

redaktsioon 27.05.2022 [RT I, 24.05.2022, 1]

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. septembri 2003. a määruse nr 233 "Klassifitseerimata laevade seadistamise ja varustamise nõuded ning ohutusnõuded“ muutmine

Vastu võetud 18.05.2022 nr 39

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 19 lõike 5 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. septembri 2003. a määruses nr 233 "Klassifitseerimata laevade seadistamise ja varustamise nõuded ning ohutusnõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõnad "Veeteede Amet“ sõnaga "Transpordiamet“ vastavas käändes;

2) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

"Laevade ohutusnõuded“;

3) määruse preambulis asendatakse number "6“ numbriga "5“;

4) paragrahvi 1 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

"§ 1. Kohaldamisala

(1) Määrust kohaldatakse meresõiduohutuse seaduse § 19 lõikes 5 nimetatud laevadele (edaspidi laevad).“;

5) paragrahvi 1 lõigetest 2, 3 ja 4 jäetakse välja sõna "klassifitseerimata“.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Kristi Talving
Ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler kantsleri ülesannetes

avalikgif