ESTLEX   07.07.2022 16:32

Kaitseministri 23. oktoobri 2013. a määruse nr 51 "Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus ja vormiriietuse väljastamise kord“ muutmine

Vastu võetud 09.05.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 13 lõike 3 alusel.

Kaitseministri 23. oktoobri 2013. a määruse nr 51 "Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus ja vormiriietuse väljastamise kord“ lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Kalle Laanet
Minister

Kusti Salm
Kantsler

Lisa Mütsimärgid