ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/702, 5. mai 2022, millega lubatakse kasutada üheksavägise tinktuuri teatavate loomaliikide söödalisandina
Euroopa Komisjon 05.05.2022 määrus number 702; jõustumiskuupäev 26.05.2022

redaktsioon

6.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 132/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/702,

5. mai 2022,

millega lubatakse kasutada üheksavägise tinktuuri teatavate loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatavate söödalisandite taotlemise nõuded ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus üheksavägise tinktuuri kasutamise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse üheksavägise tinktuuri lubamist kõigi loomaliikide söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“.

(4)

Taotleja taotles luba üheksavägise tinktuuri kasutamiseks ka joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lõhna- ja maitseaine kasutamist joogivees lubada. Seepärast ei tohiks lubada üheksavägise tinktuuri joogivees kasutada.

(5)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 12. novembri 2019. aasta arvamuses (2) ja 24. juuni 2021. aasta arvamuses (3) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda üheksavägise tinktuur kahjulikku mõju loomade tervisele, tarbijate tervisele ega keskkonnale. Siiski ei olnud võimalik teha järeldusi pikaealiste loomade kohta (lemmikloomad ja muud mittetoiduloomad, hobused ja paljundamiseks ettenähtud loomad). Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et andmete puudumisel tuleks üheksavägise tinktuuri pidada nahka/silmi ärritavaks või nahka sensibiliseerivaks aineks. Seepärast leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.

(6)

Toiduohutusamet jõudis täiendavalt järeldusele, et üheksavägise tinktuur on toidu maitsestamisel üldtunnustatud ja selle toime söödas on põhimõtteliselt sama nagu toidus, mistõttu ei ole vaja selle tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

(7)

Üheksavägise tinktuuri hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba söödalisandi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud viisil.

(8)

Asjaolu, et üheksavägise tinktuuri kasutamiseks lõhna- ja maitseainena joogivees ei ole luba antud, ei välista selle kasutamist segasöödas, mida manustatakse veega.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. mai 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2019; 17(12):5910.

(3)  EFSA Journal 2021; 19(7):6711.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: organoleptilised lisandid.

Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b475(m)-t

Üheksavägise tinktuur

Söödalisandi koostis

Liigist Verbascum thapsus L. saadud üheksavägise tinktuur.

Broilerid

 

50

1.

Söödalisand lisatakse söödale eelseguna.

2.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

3.

Segamine muude botaaniliste lisanditega on lubatud tingimusel, et aukubiini sisaldus söödamaterjalis ja segasöödas on väiksem kui sisaldus, mis tuleneb ühe söödalisandi kasutamisest maksimaalses või soovitatavas koguses asjaomase liigi või loomakategooria puhul.

4.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas nahakaitsevahendeid ja kaitseprille.

26. mai 2032

Vedelik

Broilerkalkunid

Toimeaine kirjeldus

Nuumsead

Üheksavägise tinktuur, mis on saadud liigist Verbascum thapsus L., nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu (1).

Nuumvasikad

Nuumlamba ja nuumkitse talled

Kuivaine: ≤ 3 %

Lahusti (vesi/etanool):

≤ 97,5 %

Tuhk: ≤ 0,3 %

Aukubiin: ≤ 0,006 %

Lõhelased, v.a paljundamiseks

Polüfenoolid: ≤ 0,22 %

Flavonoidide üldsisaldus (klorogeenhappe ekvivalentides): ≤ 0,10 %

Nuumküülikud

Analüüsimeetod  (2)

Üheksavägise tinktuuri määramine:

gravimeetriline meetod, et teha kindlaks massikadu kuivatamisel ja tuhasisaldus

spektrofotomeetriline meetod, et teha kindlaks polüfenoolide üldsisaldus

kõrgefektiivse õhekihikromatograafia (HPTLC) meetod, et teha kindlaks fenoolhapete üldsisaldus

 


(1)  Natural sources of flavourings („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).

(2)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top

avalikgif