ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/117, 27. jaanuar 2022, millega muudetakse 328. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu
Euroopa Komisjon 27.01.2022 määrus number 117; jõustumiskuupäev 29.01.2022

28.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/65


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/117,

27. jaanuar 2022,

millega muudetakse 328. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

24. jaanuaril 2022 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee kustutada ühe kande nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelust, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. jaanuar 2022

Komisjoni nimel

presidendi eest

finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja

kapitaliturgude liidu peadirektoraadi peadirektor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa pealkirja „Füüsilised isikud“ alt jäetakse välja järgmine kanne:

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (algses kirjaviisis:

Image 1
) (kontrollitud varjunimi: a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz (sünniaeg: 15.8.1970; Sünnikoht: Sereka, endine Jugoslaavia); c) Abdel Aziz Ben Narvan (sünniaeg: 15.8.1970; Sünnikoht: Sereka, endine Jugoslaavia); kontrollimata varjunimi: a) Amro; b) Omar; c) Amrou; d) Amr). Sünniaeg: 8.2.1969. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: K989895 (Tuneesia pass, mis on välja antud 26.7.1995 Genovas, Itaalias, kaotas kehtivuse 25.7.2000). Aadress: Nuoro, Itaalia. Muu teave: Itaaliast välja saadetud Tuneesiasse 24.2.2015. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 25.6.2003.“


Top

avalikgif