ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/113, 27. jaanuar 2022, millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias
Euroopa Liidu Nõukogu 27.01.2022 määrus number 113; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon

28.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/7


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/113,

27. jaanuar 2022,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 4. veebruari 2011. aasta määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias, (1) eriti selle artiklit 12,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 4. veebruaril 2011 vastu määruse (EL) nr 101/2011.

(2)

Läbivaatamine näitas, et kõnealuse määruse I lisas tuleks muuta kolme isiku puhul põhjendusi ning seitsme isiku puhul teavet, mis on seotud kaitseõiguse ja tõhusa õiguskaitse õiguse kohaldamisega Tuneesia õiguse alusel.

(3)

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. jaanuar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ELT L 31, 5.2.2011, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa muudetakse järgmiselt:

i)

A osas „Artiklis 2 osutatud isikute ja üksuste loetelu“ esitatud järgmised kanded asendatakse järgmistega:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

„7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 17. juuli 1992

Viimane teadaolev aadress: presidendipalee, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 09006300

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Leïla TRABELSI tütar

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks, ning kes on seotud Leïla Trabelsiga (nr 2).

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Le Bardo

Sünniaeg: 8. märts 1963

Viimane teadaolev aadress: 49 avenue Habib Bourguiba, Kartaago, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 00589758

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: arst, Naïma EL KEFI tütar, abielus Slim ZARROUKIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks, ning kes on seotud Slim Zarroukiga (nr 30).

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Monastir

Sünniaeg: 30. august 1982

Viimane teadaolev aadress: rue Ibn Maja - Khezama est – Sousse, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 08434380

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Hayet BEN ALI tütar, abielus Badreddine BENNOURIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks, ning kes on seotud Hayet Ben Aliga (nr 33).“

ii)

B osas „Õigus kaitsele ja õigus tõhusale õiguskaitsele Tuneesia õiguse alusel“ pealkirja all „Kaitseõiguse ja tõhusa õiguskaitse õiguse kohaldamine“ esitatud kannetele lisatakse järgmised lõpulaused:

„25.

15. veebruaril 2021 ja 10. märtsil 2021 kuulas eeluurimiskohtunik kohtuasjas 19592/1 ära Mohamed Slim CHIBOUBI. 31. märtsil 2021 otsustas eeluurimiskohtunik eraldada tema juhtumi kohtuasjast 19592/1. Kohtuasi 1137/2 on pooleli.

26.

31. märtsil 2021 otsustas eeluurimiskohtunik eraldada tema juhtumi kohtuasjast 19592/1. Kohtuasi 1137/2 on pooleli.

30.

Tunise apellatsioonikohtu 15. aprilli 2021. aasta otsusega kohtuasjas 29443 mõisteti ta süüdi avaliku sektori vahendite omastamises.

31.

Tunise apellatsioonikohtu 1. novembri 2018. aasta otsusega kohtuasjas 27658 mõisteti ta süüdi avaliku sektori vahendite omastamises.

33.

14. märtsi 2019. aasta otsusega kohtuasjas 40800 mõisteti ta süüdi avaliku sektori vahendite omastamises.

34.

7. jaanuari 2016. aasta otsusega kohtuasjas 28264 mõisteti ta süüdi avaliku sektori vahendite omastamises.

46.

Tunise esimese astme kohtu 21. märtsi 2019. aasta otsusega kohtuasjas 41328/19 mõisteti ta süüdi avaliku sektori vahendite omastamises.“


Top

avalikgif