ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/96, 25. jaanuar 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1859, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1242 artikli 10 rakenduseeskirjad teatavate andmete kogumise kohta ( 1 )
Euroopa Komisjon 25.01.2022 määrus number 96; jõustumiskuupäev 29.01.2022

26.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 17/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/96,

25. jaanuar 2022,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1859, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1242 artikli 10 rakenduseeskirjad teatavate andmete kogumise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrust (EL) 2019/1242, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 595/2009 ja (EL) 2018/956 ning nõukogu direktiivi 96/53/EÜ (1), eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/1859 (2) artikliga 1 kohustatakse tootjaid seirama teatavate uute raskeveokite puhul komaeraldusega väärtusi sisaldavat faili, millel on sama nimi kui tööfailil ja mille laiend on .vsum ning mis sisaldab koondtulemusi iga modelleeritud kasutusotstarbe ja kandevõime tingimuste kohta, mis genereeritakse komisjoni määruse (EL) 2017/2400 (3) artikli 5 lõike 1 alapunktis a osutatud modelleerimisvahendiga selle graafilise kasutajaliidese versioonis (edaspidi „sum exec-andmefail“) ning neid andmed esitama.

(2)

See kohustus on jagatud etappideks vastavalt sõidukite modelleerimise kuupäevale; modelleerimise varaseimakuupäeva (1. jaanuar 2019 kuni 30. september 2019) puhul tuleb andmed esitada rakendusmääruses (EL) 2019/1859 sätestatud kahest aruandluskuupäevast viimaseks, kuna tootjatel on võib olla vaja nendest mittetulenevatel põhjustel modelleerimist korrata.

(3)

30. septembriks 2020 tuli esitada andmed esimese aruandeperioodi kohta; nende andmete hindamine kinnitas, et rakendusmääruse (EL) 2019/1859 artikli 1 lõike 2 punkti a kohaselt esitatud esimestel sum exec-andmefailidel põhinev analüüs annab stabiilseid tulemusi. Seepärast ei pea enam kohustama tootjaid esitama rakendusmääruse (EL) 2019/1859 artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud andmeid ning see punkt tuleks välja jätta.

(4)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2019/1859 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2019/1859 muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2019/1859 artikli 1 lõike 2 punkt b jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. jaanuar 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 198, 25.7.2019, lk 202.

(2)  Komisjoni 6. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1859, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1242 artikli 10 rakenduseeskirjad teatavate andmete kogumise kohta (ELT L 286, 07.11.2019, lk 10).

(3)  Komisjoni 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2400, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 595/2009 seoses raskeveokite CO2 heitkoguste ja kütusekulu kindlaksmääramisega ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EL) nr 582/2011 (ELT L 349, 29.12.2017, lk 1).


Top

avalikgif