ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eraüldhariduskoolide toetamine vallaeelarvest
Kastre Vallavolikogu 18.01.2022 määrus number 2; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 - 31.12.2022 [RT IV, 26.01.2022, 31]

Eraüldhariduskoolide toetamine vallaeelarvest

Vastu võetud 18.01.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Kastre valla (edaspidi vald) eelarvest eraüldhariduskooli pidajale toetuse andmise tingimusi ja korda.

§ 2.   Eraüldhariduskool

  Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, mis tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

§ 3.   Erakoolile toetuse andmise tingimused

  Valla eelarvest toetatakse erakooli pidajat, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) erakool tegutseb Eesti Vabariigis;
  2) erakooli pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
  3) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba;
  4) erakooli pidajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  5) erakoolis õppiva õpilase (edaspidi õpilane) ja ühe tema seadusliku esindaja (edaspidi vanem) elukoha andmetena on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Kastre vald;
  6) õpilane õpib põhikoolis;
  7) õpilase eest ei maksa riik õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust täies ulatuses;
  8) õpilase andmed peavad olema kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 4.   Erakoolile toetuse andmine

  (1) Erakooli pidajale antakse õpilase kohta toetus kalendrikuu eest kuumäära alusel, kui on täidetud käesoleva määruse § 3 sätestatud tingimused.

  (2) Kui riik osaleb toetatava õpilase õppekoha tegevuskulude katmises osaliselt, antakse erakooli pidajale selle õpilase eest toetust suuruses, mis saadakse toetuse kuumäärast riigi antava toetuse lahutamise tulemusel.

  (3) Kui õpilane alustab või lõpetab erakoolis õppimise kalendrikuu kestel, antakse erakooli pidajale toetus päevamäära alusel, lähtudes päevade arvust, mil õpilane vastavas kuus õppekohta kasutas.

  (4) Erakooli toetus makstakse välja erakooli pidaja esitatud arve alusel.

§ 5.   Toetuse määr

  Toetust makstakse valla eelarvest erakooli pidajale toetatava õpilase eest kuumääras, mis on Vabariigi Valitsuse poolt igaks kalendriaastaks kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäära ja riigi poolt rahastatava tegevuskulu vahe.

§ 6.   Toetuse sihtotstarve

  Erakooli pidaja võib käesoleva määruse kohaselt saadud toetust kasutada erakooli tegevuskulude katteks.

§ 7.   Erakooli pidaja teavitamiskohustus

  (1) Erakooli pidaja on kohustatud Kastre Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) teavitama kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida käesolevas määruses nimetatud toetuse andmise lõpetamise, sealhulgas õpilastest, kes on lõpetanud õppimise erakoolis.

  (2) Erakooli pidaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 8.   Toetuse väljamaksmise peatamine ja tagasinõudmine

  Kui pärast erakooli toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud, on vallavalitsusel õigus tasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

§ 9.   Järelevalve

  Vallavalitsusel on õigus igal ajal kontrollida toetuse maksmise aluseks olevate tingimuste täitmist ja toetuse kasutamise sihtotstarbelisust, nõudes valla eelarvest toetatava erakooli pidajalt haridusteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide esitamist

§ 10.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022. a.

  (3) Määrus kehtib kuni 31.12.2022. a.

Mati Möller
Volikogu esimees

avalikgif