ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kanepi valla 2022. aasta eelarve
Kanepi Vallavolikogu 20.01.2022 määrus number 1; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 - 31.12.2022 [RT IV, 26.01.2022, 26]

Kanepi valla 2022. aasta eelarve

Vastu võetud 20.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Kanepi valla põhimääruse § 32 lõike 9 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Kanepi valla 2022. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Kohustuste võtmine

  Lubada Kanepi Vallavalitsusel võtta investeerimislaenu kuni 1 100 000 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022.a

Piret Rammul
volikogu esimees

Lisa Kanepi valla 2022. aasta eelarve

avalikgif