ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Hiiumaa valla perearstiteenuse toetuse maksmise kord
Hiiumaa Vallavolikogu 20.01.2022 määrus number 2; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 [RT IV, 26.01.2022, 25]

Hiiumaa valla perearstiteenuse toetuse maksmise kord

Vastu võetud 20.01.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Hiiumaa valla (edaspidi vald) perearstiteenuse toetuse maksmise kord (edaspidi kord) reguleerib vallas nimistuga tööd alustavale perearstile makstava toetuse taotlemist, maksmist ning tagasinõudmist.

  (2) Perearsti toetus (edaspidi toetus) on valla eelarvest ühekordselt makstav rahaline toetus vallas nimistuga töötamist alustavale perearstile, kelle vastuvõtukoht asub vallas.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võib taotleda vallas nimistuga töötamist alustav perearst, kelle vastuvõtukoht asub Hiiumaal, tingimusel, et taotleja ei ole viimase viie aasta jooksul vallas perearstina töötanud.

  (2) Toetuse taotlus tuleb esitada Hiiumaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kolme kuu jooksul nimistuga perearstina tööle või tegutsema asumisest.

  (3) Taotluses tuleb märkida nimi, isikukood, kontaktandmed, teeninduspiirkond, tegutsemise ja/või töötamise koht ja arvelduskonto number ning residentuuri lõpetamise aasta.

  (4) Taotlusele tuleb lisada:
  1) Terviseameti otsus nimistu kinnitamise ja teeninduspiirkonna määramise kohta.

§ 3.   Toetuse andmine

  (1) Vallavalitsus kontrollib taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning taotluses esitatud andmete õigsust. Vajadusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid, dokumente ja selgitusi.

  (2) Vallavalitsus otsustab toetuse andmise või toetuse andmisest keeldumise hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul taotluse registreerimisest.

  (3) Vallavalitsus keeldub toetuse andmisest, kui taotleja ei vasta toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele või taotleja on esitanud teadlikult valeandmeid.

  (4) Taotlejale antakse toetust üks kord.

§ 4.   Toetuse suurus ja maksmine

  (1) Toetuse suurus on 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot ühe taotleja kohta.

  (2) Makstavast toetusest peetakse kinni kõik õigusaktides ettenähtud maksud.

  (3) Toetus makstakse taotluses märgitud arvelduskontole ühe kuu jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest arvates.

§ 5.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub viie aasta jooksul peale toetuse saamist töötama vallas perearstina.

§ 6.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Vallavalitsusel on õigus toetus tagasi nõuda, kui toetuse saaja lõpetab enne viie aasta möödumist toetuse saamisest alates vallas perearstina töötamise. Toetuse saaja on kohustatud eelnimetatud sündmuse saabumisel teavitama kirjalikult vallavalitsust.

  (2) Töötamine või tegutsemine loetakse peatunuks toetuse saaja lapsehoolduspuhkuse või ajateenistuskohustuse täitmise ajal ning toetuse saaja töötamise või tegutsemise kohustus pikeneb nimetatud aja võrra. Toetuse saaja on kohustatud eelnimetatud sündmuse saabumisel kirjalikult vallavalitsust teavitama.

  (3) Töötamine või tegutsemine loetakse pidevaks perearsti ajutise töövõimetuse ajal või juhul, kui toetust saanud isiku perearstina töötamise staaž ei katke viieaastase perioodi kestel rohkem kui kolmeks kuuks.

  (4) Toetus tuleb maksta tagasi toetuse tagasimaksmise teatise esitamisest arvates kolme aasta jooksul igal aastal ühe kolmandiku suuruses osas tagasimaksmisele kuuluvast toetuse summast.

  (5) Toetuse saaja hüvitab talle väljamakstud toetuse proportsionaalselt määruses nimetatud aja lõpuni jäänud ajaga.

Anu Pielberg
vallavolikogu esimees

avalikgif