ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Häädemeeste Vallavolikogu 29. märtsi 2018 määruse nr 14 "Vallavara valitsemise kord" muutmine
Häädemeeste Vallavolikogu 20.01.2022 määrus number 1; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 [RT IV, 26.01.2022, 10]

Häädemeeste Vallavolikogu 29. märtsi 2018 määruse nr 14 "Vallavara valitsemise kord“ muutmine

Vastu võetud 20.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ning 34 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Häädemeeste Vallavolikogu 29. märtsi 2018 määrust nr 14 "Vallavara valitsemise kord“ täiendatakse paragrahviga § 181 järgmises sõnastuses:
"§ 181. Vallavara enampakkumise korraldamine elektroonilise oksjonina
(1) Vallavara enampakkumise võib läbi viia elektroonilise oksjonina selleks ettenähtud avaliku internetiportaali kaudu.
(2) Vallavara enampakkumise korraldamisel elektroonilise oksjonina viib enampakkumise korraldaja enampakkumise läbi konkreetse internetiportaali kasutustingimustel, lähtudes käesolevas korras sätestatust ulatuses, mis ei ole vastuolus elektroonilise oksjoni mõttega ja oksjoni läbiviimiseks kasutatava internetiportaali kasutustingimustega.
(3) Elektroonilise oksjoni korraldamisel võib enampakkumise korraldaja jätta enampakkumise läbiviimise komisjoni määramata. Kui komisjoni ei ole määratud, täidab korraga määratud komisjoni ülesandeid enampakkumise korraldaja või korraldaja poolt selleks volitatud isik.
(4) Elektroonilise oksjoni korraldamisel võib enampakkumise korraldaja anda kokkuleppega enampakkumise protokolli koostamise kohustuse üle kolmandale isikule.“

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

avalikgif