ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Põltsamaa Vallavolikogu 21.02.2019 määruse nr 5 "Eluruumi kasutusse andmise ja kasutamise kord ning üüri piirmäära kehtestamine" muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 20.01.2022 määrus number 2; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 [RT IV, 26.01.2022, 6]

Põltsamaa Vallavolikogu 21.02.2019 määruse nr 5 "Eluruumi kasutusse andmise ja kasutamise kord ning üüri piirmäära kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 20.01.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja elamuseaduse § 8 punkti 2 ja § 371 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 21.02.2019 määruse nr 5 "Eluruumi kasutusse andmise ja kasutamise kord ning üüri piirmäära kehtestamine“ § 2 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Põltsamaa valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäär on 3 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Reet Alev
vallavolikogu esimees

avalikgif