ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 23 "Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad" muutmine
Tartu Vallavolikogu 19.01.2022 määrus number 3; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 [RT IV, 26.01.2022, 4]

Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 23 "Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad“ muutmine

Vastu võetud 19.01.2022 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" alusel.

§ 1.   Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määrust nr 23 "Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad“ (edaspidi: määrus) muudetakse järgmiselt:
1) määruse § 1 p 6 muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses järgmiselt:
"6) hapniku tootmiseks vajaliku elektri kompenseerimine 100 eurot kvartalis;“;
2) määruse § 2 p 6 muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses järgmiselt:
"6) küttetoetus kuni 250 eurot leibkonna kohta aastas;“;
3) määruse § 2 p 7 lõpus asendatakse kirjavahemärk ".“ kirjavahemärgiga ";“;
4) määruse § 2 täiendatakse 8. punktiga järgmises sõnastuses:
"8) muude erakorraliste kulude hüvitamine kuni 3000 eurot.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist

Vahur Poolak
Vallavolikogu esimees

avalikgif