ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
Tartu Vallavolikogu 19.01.2022 määrus number 2; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 [RT IV, 26.01.2022, 3]

Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 19.01.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja lg 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 alusel.

§ 1.   Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määrust nr 22 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ (edaspidi: määrus) muudetakse järgmiselt:
1) määruse § 17 lõiget 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:
"(2) Tugiisikuteenus määratakse üldjuhul tähtajaliselt.“;
2) määruse § 17 lõiget 4 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:
"(4) Teenuse saaja vabastamise tugiisikuteenuse eest tasumise kohustusest või tasu vähendamise otsustab vallavalitsus korraldusega.“;
3) määruse § 47 lõike 2 punkti 10 lõpus asendatakse kirjavahemärk ".“ kirjavahemärgiga ";“;
4) määruse § 47 lõiget 2 täiendatakse 11. punktiga järgmises sõnastuses:
"11) muude erakorraliste kulutuste hüvitamine.“;
5) määruse § 50 lõiget 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:
"(2) Sissetulekust sõltuvat toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kõigi liikmete kolme eelmise kuu keskmine sissetulek on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kolme ja poole kordne määr pereliikme kohta.“;
6) määrust täiendatakse 10. jaotisega järgmises sõnastuses:
"10. jaotis
Muude erakorraliste kulude hüvitamine
§ 653. Muude erakorraliste kulude hüvitamise taotlemine ja maksmine
(1) Toetuse taotlemiseks esitab isik või erandkorras kolmas isik vallavalitsusele taotluse, millele võimalusel lisatakse vastavate ametkondade tõendid taotluse põhjendatuse kinnitamiseks (politsei, päästeamet, tervishoiuasutus vms).
(2) Toetust saab taotleda elukorralduse või eluasemega seotud kulude katmiseks, mille tegemise vajadus on vältimatu.
(3) Toetuse määramisel võetakse arvesse isiku või perekonna toimetulekuvõimet ning elukondlikke vajadusi. Erakorraliste kulutuste hüvitamiseks määratakse toetust ulatuses, mis tagab isikule kehtiva toimetulekupiiri.
(4) Toetus määratakse ja makstakse koheselt, kui ohus on inimese tervis ja elu või kui toetuse hilisem maksmine toob kaasa täiendavaid kulutusi.
(5) Maksmisele kuuluva hüvitise suuruse otsustab täitevorgan volikogu poolt kehtestatud muude erakorraliste kulude hüvitise piires.“;
7) määruse § 76 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:
"§ 76. Küttetoetuse määramine
(1) Küttetoetust määratakse pensioniealisele üksi elavatele eakatele või eakate paarile, kelle sissetulek on väiksem kui riiklikult kehtestatud kolme ja poole kordne toimetulekupiir ning kes on raskes majanduslikus olukorras ja toetuse taotlus on põhjendatud.
(2) Erandkorras määratakse küttekulude kompenseerimise toetust keskmise, raske või sügava puudega isikule, kelle sissetulek on ühes kuus väiksem kui kahe ja poole kordne toimetulekupiir.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Vahur Poolak
Vallavolikogu esimees

avalikgif