ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Tartu Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 12 "Tartu Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine
Tartu Vallavolikogu 19.01.2022 määrus number 1; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 [RT IV, 26.01.2022, 2]

Tartu Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 12 "Tartu Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 19.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 35 ja p 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lg 2 alusel

§ 1.   Tartu Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 12 "Tartu Vallavalitsuse palgajuhend“ § 5 lõiget 3 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:
"(3) Teenistujate palgamäära vahemikud on järgmised:
valdkondade juhid – 50%–85% vallavanema põhipalgast;
spetsialistid – 30%–65% vallavanema põhipalgast;
tehnilised töötajad – kehtiv töötasu alammäär – 45% vallavanema põhipalgast.
Teenistuskohale ettenähtud põhipalga kinnitab vallavanem lähtudes palgamäära vahemikest, kinnitatud vallaeelarvest, teenistuskoha teenistusülesannetest, vastutusest ning teenistuja teenistusalastest teadmistest, oskustest ja kogemustest.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Vahur Poolak
Vallavolikogu esimees

avalikgif