ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise lepingu nr 30 muutmise leping nr 82
Maaeluminister 19.01.2022 ; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 [RT I, 26.01.2022, 1]

Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise lepingu nr 30 muutmise leping nr 82

Vastu võetud 19.01.2022


Maaeluministeerium ja Sihtasutus Eesti Piimandusmuuseum on leppinud nende vahel 21.12.2017. a sõlmitud riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise lepingu nr 30 (muudetud 18. detsembril 2018. a lepinguga nr 21 ja 22. augustil 2019. a lepinguga nr 32) muutmises kokku järgnevalt:

1. Punkt 2.1.4 muudetud sõnastus on: "korraldama enne lepingu sõlmimist arvele võetud museaalide esmase dokumenteerimise ja kirjeldamise esimese etapi muuseumiseaduse § 15 lõike 1 alusel kehtestatud kultuuriministri määruse "Muuseumide andmekogu asutamine ja põhimäärus" 2. peatükis esitatud nõuete kohaselt hiljemalt 31. detsembril 2022. a ning lisama andmekogusse museaalide digitaalsed kujutised hiljemalt 31. detsembril 2025;";

2. Punkt 4.2 muudetud sõnastus on: "Ministeerium määrab toetuse reeglina iga aasta esimeses kvartalis ministri käskkirjaga. Toetus makstakse välja ühekordse summana.";

3. Leping jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas ja on sõlmitud tähtajatult.


Pooled:

Maaeluministeerium

SA Eesti Piimandusmuuseum

Registrikood: 70000734

Registrikood: 90014135

E-post: info@agri.ee

E-post: info@piimandusmuuseum.ee

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Urmas Kruuse

Anneli Siimussaar

Maaeluminister

Juhatuse liige

avalikgif