ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seadus
Riigikogu 12.01.2022 seadus; jõustumiskuupäev 29.01.2022

redaktsioon 29.01.2022 [RT I, 19.01.2022, 1]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.01.2022 otsus nr 55

Politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 12.01.2022

Politsei ja piirivalve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

"(6) Politsei andmekogu andmete töötlemise viisi, tehnoloogilisi lahendusi ja turvameetmeid kajastav teave on asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave avaliku teabe seaduse tähenduses.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud teabe puhul võib Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor juurdepääsupiirangu tähtaega pikendada viie aasta kaupa, kui juurdepääsupiirangu kehtestamise põhjus püsib, kuid mitte kauemaks kui 30 aastaks alates dokumendile juurdepääsupiirangu kehtestamisest.";

2) seadust täiendatakse §-ga 11919 järgmises sõnastuses:

"§ 11919. Juurdepääsupiirangu tähtaja pikendamine

Kui dokumendile juurdepääsu piirangu tähtaeg on lõppenud enne käesoleva paragrahvi jõustumist, kuid piirangu kehtestamise põhjus püsib, võib juurdepääsupiirangut käesoleva seaduse § 8 lõikes 7 sätestatud tingimustel pikendada.".

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

avalikgif