ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu määrus (EL) 2021/2061, 11. november 2021, milles käsitletakse kalapüügivõimaluste jaotamist Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu (2021–2026) rakendusamise protokolli alusel
Euroopa Liidu Nõukogu 11.11.2021 määrus number 2061; jõustumiskuupäev 27.11.2021

26.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 421/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2021/2061,

11. november 2021,

milles käsitletakse kalapüügivõimaluste jaotamist Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu (2021–2026) rakendusamise protokolli alusel

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi (edaspidi „Mauritaania“) vahelist kalandusalast partnerluslepingut, mis kiideti heaks nõukogu määrusega (EÜ) nr 1801/2006, (1) on ajutiselt kohaldatud alates 8. augustist 2008. Lepingu protokolli, millega määratakse kindlaks nimetatud lepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mida on alates samast kuupäevas ajutiselt kohaldatud, on mitu korda asendatud.

(2)

Praegu jõus olev protokoll kaotab kehtivuse 15. novembril 2021.

(3)

Nõukogu võttis 8. juulil 2019 vastu otsuse, millega volitatakse komisjoni alustama Mauritaaniaga läbirääkimisi säästva kalapüügi uue partnerluslepingu ja selle uue rakendusprotokolli üle.

(4)

2019. aasta septembrist kuni 2021. aasta juulini toimus Mauritaaniaga kaheksa läbirääkimistevooru. Läbirääkimised viidi lõpule ja Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping (edaspidi „partnerlusleping“) koos selle rakendamise prokolliga (edaspidi „protokoll“) parafeeriti 28. juulil 2021.

(5)

Kooskõlas nõukogu otsusega ST 12392/21 (2) kirjutati partnerluslepingule ja protokollile alla 15. novembril 2021.

(6)

Protokolliga ettenähtud kalapüügivõimalused tuleks jaotada liikmesriikide vahel protokolli kogu kohaldamisajaks.

(7)

Käesolev määrus peaks jõustuma võimalikult kiiresti, pidades silmas liidu Mauritaania püügipiirkonnas toimuva püügitegevuse majanduslikku tähtsust ja vajadust vältida või vähendada nii palju kui võimalik selle tegevuse katkestamist.

(8)

Protokolli kohaldatakse ajutiselt alates selle allkirjastamise kuupäevast, et liidu laevad saaksid püügitegevust jätkata. Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Protokollis sätestatud kalapüügivõimalused jaotuvad liikmesriikide vahel järgmiselt:

1)

püügikategooria 1 – vähilaadsete (v.a langustid ja krabid) püüdmiseks ettenähtud laevad:

Hispaania

4 150 tonni

Itaalia

600 tonni

Portugal

250 tonni

Korraga võib Mauritaania vetes olla kuni 15 selle püügikategooria laeva;

2)

püügikategooria 2 – senegali merluusi püügi traalerid (mitte külmutustraalerid) ja põhjaõngejadalaevad:

Hispaania

6 000 tonni

Korraga võib Mauritaania vetes olla kuni neli selle püügikategooria laeva;

3)

püügikategooria 2a – senegali merluusi (külmutus)traalerid:

Hispaania:

senegali merluus

3 500 tonni

kalmaar

1 450 tonni

seepia

600 tonni

Korraga võib Mauritaania vetes olla kuni kuus selle püügikategooria laeva;

4)

püügikategooria 3 – põhjalähedaste liikide (v.a senegali merluus) püügiks ettenähtud laevad, mis kasutavad muid püügivahendeid kui traalnoot:

Hispaania

3 000 tonni

Korraga võib Mauritaania vetes olla kuni kuus selle püügikategooria laeva;

5)

püügikategooria 4 – tuunipüügiseinerid (võrdluskogus 14 000 tonni)

Hispaania

17 püügilitsentsi (aastased)

Prantsusmaa

12 püügilitsentsi (aastased)

6)

püügikategooria 5 – ritvõngedega tuunipüügilaevad ja triivõngelaevad (võrdluskogus 7 000 tonni)

Hispaania

14 püügilitsentsi (aastased)

Prantsusmaa

1 püügilitsents (aastane)

7)

püügikategooria 6 – pelaagilisi traalnootasid kasutavad külmutustraalerid:

Saksamaa

13 038,4 tonni

Prantsusmaa

2 714,6 tonni

Läti

55 966,6 tonni

Leedu

59 837,6 tonni

Madalmaad

64 976,1 tonni

Poola

27 106,6 tonni

Iirimaa

8 860,1 tonni

Protokolli kohaldamisaja jooksul on liikmesriikidel järgmine arv kvartalilitsentse:

Saksamaa

4

Prantsusmaa

2

Läti

20

Leedu

22

Madalmaad

16

Poola

8

Iirimaa

2

Liikmesriigid teatavad komisjonile juhtudest, kui teatavad litsentsid võidakse anda teiste liikmesriikide käsutusse.

Korraga võib Mauritaania vetes olla kuni 19 selle püügikategooria laeva;

8)

püügikategooria 7 – värske pelaagilise püügi laevad:

Iirimaa

15 000 tonni

Juhul kui neid kalapüügivõimalusi ei kasutata, võib need kanda üle püügikategooria 6 alla vastavalt selle kategooria jaotamispõhimõttele.

Korraga võib Mauritaania vetes olla kuni kaks selle püügikategooria laeva.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 15. novembrist 2021 (protokollile allakirjutamise kuupäev).

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. november 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

Z. POČIVALŠEK


(1)  Nõukogu 30. novembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1801/2006 Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta (ELT L 343, 8.12.2006, lk 1).

(2)  Nõukogu 11. novembri 2021. aasta otsus ST 12392/21 Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).


Top