ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1472, 13. september 2021, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga
Euroopa Komisjon 13.09.2021 määrus number 1472; jõustumiskuupäev 15.09.2021

14.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 324/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1472,

13. september 2021,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. juuli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2465/96, (1) eriti selle artikli 11 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisas on loetletud Iraagi eelmise valitsuse avalik-õiguslikud asutused, ettevõtted, füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ja üksused, kelle suhtes rakendatakse kõnealuse määruse alusel 22. mail 2003 väljaspool Iraaki asunud rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(2)

8. septembril 2021 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee eemaldada 28 üksust nende isikute ja üksuste loetelust, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. september 2021

Komisjoni nimel

presidendi eest

finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja

kapitaliturgude liidu peadirektoraadi peadirektor


(1)  ELT L 169, 8.7.2003, lk 6.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisast jäetakse välja järgmised kanded:

„16.

ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY. Aadress: P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, Iraq.“

„17.

ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING. Aadress: P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Iraq.“

„20.

BABYLON PROJECT. Aadress: Hashmiya District, Babylon, Iraq.“

„23.

CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE. Aadress: P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Baghdad, Iraq.“

„26.

DIRECTORATE GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING. Aadress: P.O. Box 552, Baghdad, Iraq.“

„52.

GENERAL ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING. Aadress: P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate, Baghdad, Iraq.“

„72.

IRAQI TRADING STATE COMPANY (alias IRAQI TRADING STATE ESTABLISHMENT). Aadress: P.O. Box 17, Al Masbah, Baghdad, Iraq.“

„85.

MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY. Aadress: P.O. Box 13, Mosul, Iraq.“

„92.

NATIONAL COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES. Aadress: P.O. Box 3210 Baghdad, Za'faraniya, Baghdad, Iraq.“

„95.

NATIONAL HOUSE FOR PUBLISHING, DISTRIBUTING AND ADVERTISING. Aadress: Al Jamhuria Street, Baghdad, Iraq.“

„99.

NENAWA GENERAL STATE ENTERPRISE. Aadress: P.O. Box 13, Mosul, Iraq.“

„105.

RAFIDAIN STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS. Aadress: a) P.O. Box 14186, Baghdad-Bab-Al-Mu'adham, near Engineering College, Baghdad, Iraq.“

„117.

STATE COMPANY FOR FAIRS AND COMMERCIAL SERVICES. Aadress: Baghdad Al Nidal Street, P.O. Box 5642-5760, Baghdad, Iraq.“

„122.

STATE CONTRACTING INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY. Aadress: P.O. Box 5784, Baghdad, Iraq.“

„123.

STATE CONTRACTING PILING AND FOUNDATIONS COMPANY (alias STATE CONTRACTING COMPANY FOR PILING AND FOUNDATIONS). Aadress: P.O. Box 22072, Al-Nahtha, near Sharki Baghdad Station, Baghdad, Iraq.“

„143.

STATE ENTERPRISE FOR MARKETING EQUIPMENT AND MAINTENANCE. Aadress: Daura, P.O. Box 12014, Baghdad, Iraq.“

„150.

STATE ENTERPRISE FOR SALTS. Aadress: P.O. Box 2330 Aiwiya, Unknown Soldier, Baghdad, Iraq.“

„157.

STATE ESTABLISHMENT FOR HOUSING IMPLEMENTATION OF SOUTHERN AREA. Aadress: P.O. Box 16, Misan, Iraq.“

„158.

STATE ESTABLISHMENT FOR IRAQI STORES. Aadress: P.O. Box 26, Rashid Street, Baghdad, Iraq.“

„161.

STATE ESTABLISHMENT FOR PREFABRICATED BUILDINGS. Aadress: P.O. Box 9129, Taji/Kadimiya, Baghdad, Iraq.“

„162.

STATE ESTABLISHMENT FOR SLAUGHTERING HOUSES. Aadress: Dora, Baghdad, Iraq.“

„163.

STATE ESTABLISHMENT FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST UTILITIES. Aadress: P.O. Box 1113, Khalid Ibn Al-Waleed St., Baghdad, Iraq.“

„166.

STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION. Aadress: P.O. Box 7021, Karadt Mariam, Baghdad, Iraq.“

„167.

STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION IN RURAL AREAS. Aadress: P.O. Box 7041, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Iraq.“

„168.

STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION OF NORTHERN AREA. Aadress: P.O. Box 265, Majzarah, Kirkuk, Iraq.“

„193.

STATE TRADE ORGANIZATION FOR CAPITAL GOODS, D. Aadressid: a) Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box 5948, Baghdad, Iraq; b) 235/306 Husam Aldin St., near Al-Fateh Square, Baghdad, Iraq.“

„194.

STATE TRADE ORGANIZATION FOR CONSUMER GOODS Aadressid: a) Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 322, Al-Masbah, Baghdad, Iraq.“

„198.

STATE TRADING ENTERPRISE FOR PRECISION INSTRUMENTS (alias STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS). Aadress: Saadoun St., P.O. Box 3164, Baghdad, Iraq.“

Top

avalikgif