ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Võru Linnavolikogu 09.03.2016 määruse nr 5 "Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine" muutmine
Võru Linnavolikogu 08.09.2021 määrus number 15; jõustumiskuupäev 15.09.2021

redaktsioon 15.09.2021 [RT IV, 10.09.2021, 8]

Võru Linnavolikogu 09.03.2016 määruse nr 5 "Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ muutmine

Vastu võetud 08.09.2021 nr 15
jõustumine 15.09.2021

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruses nr 5 "Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ (RT IV, 15.03.2016, 9) paragrahvi 1 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) "Sotsiaalhoolekande seaduses“ sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsusorgani ülesanded, välja arvatud §-des 14, 17, 20, 23, 26, 27, 30, 33, 38, 41, 42, 44, 451,455,4515 ja 133 lõikes 6 nimetatud valdkondi reguleerivate teenuste korraldamise ja toetuste maksmise kordade kehtestamine, delegeeritakse Võru Linnavalitsusele.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2021. aasta 15. septembril.

Argo Mõttus
volikogu aseesimees

avalikgif