ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Korteriühistutele toetuse andmise kord
Väike-Maarja Vallavolikogu 27.05.2021 määrus number 27; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT IV, 08.06.2021, 21]

Korteriühistutele toetuse andmise kord

Vastu võetud 27.05.2021 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kord reguleerib korterelamute sihtotstarbelist toetamist korterelamute kinnistute heakorrastamiseks Väike-Maarja valla eelarveliste vahendite olemasolu korral.

  (2) Määrus sätestab toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse määramise alused ja korra.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  (1) Toetuse eesmärk on:
  1) parandada hoovide välisilmet;
  2) parendada hoovide kasutamisvõimalusi hooviga piirnevate elamute elanike poolt;
  3) suurendada korterelamute elanike omaalgatust ja koostöötahet;
  4) tugevdada sotsiaalseid suhteid korterelamutes.

  (2) Korterelamu hoov/õueala (edaspidi hoov) on korra mõistes korterelamu(id)t ümbritsev maa-ala, mis piirneb järgmise krundiga, kui ei ole teisiti kokku lepitud, ja mis asub Väike-Maarja valla haldusterritooriumil.

§ 3.   Toetatavad tegevused

  Toetust võib taotleda:
  1) sissesõiduteede parendamiseks;
  2) rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks;
  3) jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks;
  4) prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamiseks või parendamiseks (sh jäätmekonteinerite soetamiseks);
  5) abihoone ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või lammutamiseks.

§ 4.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse taotlejale kuni 50% ulatuses tegevuste maksumusest.

  (2) Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 3000 eurot aastas. Ühistaotluse korral 6000 eurot aastas.

  (3) Taotleja tohib aasta jooksul esitada toetuse taotluse ühele projektile.

§ 5.   Taotleja

  (1) Toetust võib taotleda Väike-Maarja vallas tegutsev korteriühistu.

  (2) Taotleja võib taotluse esitada ühiselt teise taotleja või taotlejatega, kui nende hoovid külgnevad üksteisega (ühistaotlus).

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotlus esitatakse avalduse vormil ja sellele lisatakse:
  1) taotleja üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust hoovi heakorrastamiseks vajaliku töö teostamise kohta ja kinnitust, et ühistu garanteerib toetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu;
  2) kinnistu plaan kavandatava töö asukoha skeemiga;
  3) fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;
  4) vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks;
  5) ühistaotluse esitamisel kinnitus nõusoleku kohta ühistaotluse esitamiseks;
  6) vähemalt kaks hinnapakkumust, mis vastaks kavandatava tegevuse kirjeldusele. Juhul kui projekti maksumus on väiksem kui 1000 eurot, on taotleja kohustatud võtma vähemalt ühe hinnapakkumuse potentsiaalselt lepingupartnerilt.

  (2) Taotleja juhtorgani liikmed ei tohi olla parima hinnapakkumise esitanud isiku juhtorgani liikmed, aktsionärid või osanikud.

  (3) Toetuse taotlus- ja aruandevormid kinnitab Väike-Maarja Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (4) Toetuse taotlemise ja menetlemise tähtajad kehtestab vallavalitsus.

  (5) Vallavalitsus informeerib avalikkust toetuse taotlemise võimalustest.

§ 7.   Taotluste läbivaatamine

  (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

  (2) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel informeerib vallavalitsus sellest taotlejat ning määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui taotleja jätab tähtajaks puudused kõrvaldamata või tuvastatakse valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 8.   Taotluste hindamine

  (1) Vallavalitsus moodustab korraldusega taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks hindamiskomisjoni (edaspidi hindamiskomisjon).

  (2) Hindamiskomisjon tunnistab taotleja ja taotluse vastavaks, kui on täidetud määruses sätestatud nõuded, kusjuures kavandatava töö eelarve ei tohi olla põhjendamatult kõrge.

  (3) Hindamiskomisjon hindab vastavaks tunnistatud taotlusi. Hindamiskomisjon arvestab taotluste hindamisel kavandatavate tegevuste sobivust toetuse eesmärkidega. Hindamiskomisjon lähtub muuhulgas järgmistest asjaoludest:
  1) kavandatava tegevuse vajadusest;
  2) hoovi asukohast ja atraktiivsusest;
  3) kasusaajate hulgast;
  4) kinnistu turvalisusest;
  5) kavandatava tegevuse jätkusuutlikkusest.

  (4) Kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib komisjon teha taotlejale ettepaneku toetuse summa vähendamiseks või toetatava tegevuse muutmiseks tingimusel, et saavutatakse taotluses toodud eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa või tegevuste muutmisega, jäetakse taotlus rahuldamata.

§ 9.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, arvestades hindamiskomisjoni ettepanekut.

  (2) Vallavalitsus teavitab kirjalikult taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, taotluse mitterahuldamisest pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmist.

  (3) Kulutuste tegemine taotluse rahuldamise otsuseni toimub taotleja omal vastutusel.

§ 10.   Lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu (edaspidi toetusleping) ühe kuu jooksul arvates otsuse langetamisest.

  (2) Toetuslepingus sätestatakse:
  1) toetuse kasutamise otstarve ja tähtaeg;
  2) toetuse saajale toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
  3) toetuse saaja kohustused, sh toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
  4) vallavalitsuse õigused toetuseks eraldatud raha kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

§ 11.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuslepingus nimetatud tähtajaks esitab toetuse saaja vallavalitsusele toetuse kasutamise lõpparuande vallavalitsuse kinnitatud vormil koos tõenditega valla eelarvest eraldatud toetuse ja taotleja omafinantseeringu kasutamise kohta.

  (2) Toetuse sihtotstarbelise ja toetuslepingu tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab vallavalitsus. Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus taotlusest, toetuse andmise otsusest, toetuslepingust, taotleja poolt esitatud tõenditest ja aruannetest. Vajaduse korral on vallavalitsusel õigus küsida lisateavet toetuse kasutamise kohta.

  (3) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuslepingu tingimuste muu rikkumise korral on vallavalitsusel õigus toetusleping ühepoolselt lõpetada ning toetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda.

  (4) Toetuse kasutamise aeg on kuni üks aasta alates lepingu sõlmimisest.

  (5) Vallavalitsus võib taotleja soovil ning taotlejast olenemata asjaoludel pikendada toetuse kasutamise perioodi kuni üks aasta.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrus nr 19 "Projekti "Hoovid korda“ toetuse taotlemise ja kasutamise kord Väike-Maarja vallas“.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

avalikgif