ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. oktoobri 2020. a määruse nr 79 "Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise kord" muutmine
Kohtla-Järve Linnavolikogu 27.05.2021 määrus number 90; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT IV, 08.06.2021, 17]

Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. oktoobri 2020. a määruse nr 79 "Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 90

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. oktoobri 2020. a määruse nr 79 "Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise kord“ muutmine

  Kohtla-Järve Linnavalitsuse 29. oktoobri 2020. a määruses nr 79 "Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvist 23 jäetakse välja tekstiosa "iga aasta märtsikuus“;
  2) paragrahvi 25 lõikes 3 jäetakse välja tekstiosa "linna ametlikul veebilehel“;
  3) paragrahvi 25 lõikes 4 jäetakse välja tekstiosa "linna ametlikul veebilehel“;
  4) paragrahvi 25 lõikes 6 asendatakse tekstiosa "valitakse välja idee“ tekstiosaga "valitakse välja ideed“;

Riina Ivanova
volikogu esimees

avalikgif