ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 7 "Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas" muutmine
Narva Linnavolikogu 27.05.2021 määrus number 14; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT IV, 08.06.2021, 10]

Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 7 "Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas“ muutmine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punkti 10, § 36 lõike 1 punkti 1 ja lõike 4 ning 5 alusel.

Narva Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Teha Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruses nr 7 "Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas“ (edaspidi määrus) järgmised muudatused:

  (1) Määruse § 2 lõike 1 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"2) vähemalt 80% töövõimekaotusega, puuduva töövõimega ja raske puudega isikud;“.

  (2) Määruse § 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Vanaduspensionärid vanuses kuni 65 aastat omavad õigust soodustusele linnapiire ületavatel liinidel suuruses 0,13 eurot pileti maksumusest. Pensionärid vanuses 65 kuni 66 aastat omavad õigust soodustusele linnapiire ületavatel liinidel suuruses 0,25 eurot pileti maksumusest. 66-aastased ja vanemad isikud, vähemalt 80% töövõimekaotusega, puuduva töövõimega ja raske puudega isikud ning sügava puudega isiku ja puudega lapse saatjad omavad õigust soodustusele linnapiire ületavatel liinidel suuruses 0,5 eurot pileti maksumusest.“.

  (3) Määruse § 3 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Õigus soodustusele kehtib tööpäeviti ajavahemikul 15. aprill – 15. oktoober avalikel liinidel nr 34, 36, 37, 38, 39, 41.“.

  (4) Tunnistada kehtetuks määruse § 3 lõiget 3.

§ 2.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras ja rakendatakse alates 02.02.2022.

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

avalikgif