ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a määruse nr 13 "Probleemtooteregistri põhimäärus" muutmine
Vabariigi Valitsus 04.06.2021 määrus number 57; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT I, 08.06.2021, 16]

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a määruse nr 13 "Probleemtooteregistri põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 04.06.2021 nr 57

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 261 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a määruses nr 13 "Probleemtooteregistri põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

"31) tootjate ühenduse osanike, aktsionäride või liikmete nimed;";

2) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 121 järgmises sõnastuses:

"121) vandeaudiitori audiitorkontrolli kokkuvõte juhul, kui Keskkonnaamet on jäätmeseaduse § 1196 lõike 1 alusel audiitorkontrolli nõudnud;";

3) paragrahvi 19 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Registris avalikustatakse masinloetaval kujul:
1) tootja ja tootjate ühenduse nimi ja äriregistri kood ning § 7 lõike 1 punktides 13–27 nimetatud andmed summeerituna;
2) tootja ja tootjate ühenduse poolt jäätmekäitluse sihtarvude saavutamise andmed;
3) tootjate ühenduse osanike, aktsionäride või liikmete nimed ning sellega lepingu sõlminud tootjate nimed.";

4) paragrahvi 24 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

"(2) Tootja ja tootjate ühenduse poolt jäätmekäitluse sihtarvude saavutamise andmed avalikustatakse registris masinloetaval kujul esimest korda 2021. kalendriaasta kohta.";

5) määruse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga "Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3–30), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/851 (ELT L 150, 14.6.2018, lk 109–140).".

Kaja Kallas
Peaminister

Tõnis Mölder
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif