ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a määruse nr 148 "Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud" muutmine
Vabariigi Valitsus 03.06.2021 määrus number 55; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT I, 08.06.2021, 5]

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a määruse nr 148 "Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud" muutmine

Vastu võetud 03.06.2021 nr 55

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 15 lõike 8 ja § 17 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a määruses nr 148 "Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkti 4 täiendatakse pärast sõna "taasväärtustamine" tekstiosaga ", sealhulgas: R4k – jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine";

2) paragrahvi 2 punktis 9 asendatakse sõna "taasrafineerimine" sõnaga "regenereerimine";

3) paragrahvi 2 punktis 12 asendatakse tekstiosa "R12s – jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub" tekstiosaga "R12s – jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide, ainete või segude eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub";

4) paragrahvi 5 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

"§ 5. Rakendussätted";

5) paragrahvi 5 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

"(2) "Jäätmeseaduse" § 117 lõike 1 kohased jäätmealase tegevuse aruanded esitatakse, kasutades jäätmete taaskasutamistoimingut R4k esmakordselt 2022. aastal toimunud tegevuse kohta.";

6) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa "Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3–30), muudetud komisjoni direktiiviga (EL) 2015/1127 (ELT L 184, 11.07.2015, lk 13–15)" tekstiosaga ", muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/851 (ELT L 150, 14.6.2018, lk 109–140)".

Kaja Kallas
Peaminister

Tõnis Mölder
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif