ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruse nr 43 "Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" muutmine
Keskkonnaminister 27.05.2021 määrus number 26; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT I, 01.06.2021, 5]

Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruse nr 43 "Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" muutmine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 26

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2, § 11 lõike 1 ja § 12 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruses nr 43 "Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 31 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõike 1 teisest lausest jäetakse välja tekstiosa "Koidula";

3) lisas esitatud Koidula püsielupaiga kaart tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas1 on esitatud põhjendused kaitstava loodusobjekti tüübi muutmise kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 30. oktoobri 2019. a käskkirjaga nr 1-2/19/693 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee.

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

avalikgif