ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/600, 7. aprill 2021, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris
Euroopa Komisjon 07.04.2021 määrus number 600; jõustumiskuupäev 04.05.2021

redaktsioon 04.05.2021

14.4.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 127/26


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/600,

7. aprill 2021,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikli 57 lõiget 4 ja artikli 58 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87 (2) lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel. Kõnealuseks perioodiks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Tolliseadustiku komitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. aprill 2021

Komisjoni nimel

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi

peadirektor

Gerassimos THOMAS


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjused

(1)

(2)

(3)

Volframisulamist vardad, mis sisaldavad üle 94 % massist volframi ja 1,5 % massist lantaani, pikkusega 150 mm ja läbimõõduga 3 mm. Vardad ei ole saadud paagutamisel, neil ei ole pinnakatet ega räbustit. Nende otsad on nürid (st ilma teravate tippudeta) ja nad on üksikult värviga märgistatud. Värvimärgistus tähistab legeerivat elementi ja volframisisaldust. Vardad on pakitud partiidena.

Vardaid tuleb teritada ja neid kasutatakse keevituselektroodidena TIG-keevituseks (Tungsten Inert Gas (TIG)). Elektroodi otstarve selle keevitusprotsessi ajal on tekitada kaar elektroodi ja töödeldava detaili vahel. Elektrood ei sula protsessi käigus, st see on sulamatu.

8101 99 10

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, XV jaotise märkusega 3 ja märkuse 5 punktiga a, grupi 74 märkuse 1 punktiga d, grupi 81 alamrubriigi märkusega 1 ning CN-koodide 8101 , 8101 99 ja 8101 99 10 sõnastusega.

Vardad peavad läbima spetsiaalse otste lihvimise protsessi, et saavutada selline otste kuju, et neid saaks kasutada elektroodidena TIG-keevituses. Seetõttu ei leita tootel olevat tollile esitamisel rubriigi 8515 keevitusseadmete keevituselektroodide objektiivseid omadusi. Järelikult ei või toodet klassifitseerida rubriiki 8515 kuuluvate metallide kaarkeevitusseadmete osadena.

Toode vastab selle objektiivseid tunnuseid ja omadusi arvestades rubriigi 8101 sõnastusele, mis hõlmab volframit ja sellest valmistatud tooteid. (Vt ka harmoneeritud süsteemi (HS) selgitavad märkused, rubriik 8101 , esimene lõik, milles on märgitud, et volframist latid, mis on valtsitud või tõmmatud varrasteks, kuuluvad sellesse rubriiki. See säte on kooskõlas ka rubriiki 8311 käsitlevate HSi selgitavate märkuste esimese lõiguga, mille kohaselt mitteväärismetallist elektroodid, mis ei ole räbustiga kaetud või räbustikust südamikuga, ei kuulu rubriiki 8311 ja tuleb vastavalt nende koostismaterjalile klassifitseerida asjakohastesse gruppidesse.)

Seega tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 8101 99 10 alla kui volframist varbmaterjal (v.a üksnes paagutamisel saadud).


Top

avalikgif