ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/466, 17. november 2020, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates sissetuleku ja elamistingimuste valdkonna jaoks kindlaks tervist ja elukvaliteeti käsitlevate muutujate arvu ja nimetused 
Euroopa Komisjon 17.11.2020 määrus number 466; jõustumiskuupäev 08.04.2021

redaktsioon 08.04.2021

19.3.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/466,

17. november 2020,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates sissetuleku ja elamistingimuste valdkonna jaoks kindlaks tervist ja elukvaliteeti käsitlevate muutujate arvu ja nimetused

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. oktoobri 2019. aasta määrust (EL) 2019/1700, millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 452/2008 ja (EÜ) nr 1338/2008 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003 , (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Et katta asjakohaste alamteemade puhul kindlaks tehtud vajadusi, peaks komisjon sätestama elutingimuste valdkonna (EU-SILC) andmekogumi muutujate arvu ja nimetused.

(2)

ELi sissetulekute ja elamistingimuste statistika (EU-SILC) uuring on peamine vahend Euroopa poolaasta ja Euroopa sotsiaalõiguste samba raames nõutava teabe esitamiseks, eelkõige tulu jaotamise, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kohta. Samuti annab selle iga kolme aasta järel koostatav tervisemoodul teavet tervishoiu, tervist määravate tegurite, tervisliku seisundi ja puuete kohta ning iga kuue aasta tagant koostatav elukvaliteedimoodul teavet heaolu ning sotsiaalse ja kultuurilise osalemise kohta.

(3)

Kogutavate muutujate arv ei ületa määruse (EL) 2019/1700 jõustumise ajal ehk 3. novembril 2019 kogutud elamistingimuste valdkonna muutujate arvu rohkem kui 5 %,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Elamistingimuste valdkonna iga kolme aasta järel koostatava tervisemooduli ja iga kuue aasta järel koostatava elukvaliteedimooduli muutujate arv ja nimetused on sätestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 261I, 14.10.2019, lk 1.


LISA

Iga kolme aasta tagant koostatava tervishoiumooduli ja iga kuue aasta tagant koostatava elukvaliteedimooduli muutujate arv ja nimetused sissetuleku ja elutingimuste valdkonnas.

Moodul

Alamteema

Muutuja tunnuskood

Muutuja nimetus

Tervis

Tervishoid

(6 kogutavat muutujat)

HS200

Arstiabiga seotud finantskoormus (v.a ravimid)

HS210

Hambaraviga seotud finantskoormus

HS220

Ravimitega seotud finantskoormus

PH090

Viimase 12 kuu jooksul toimunud üldarsti või perearsti konsultatsioonide arv

PH080

Viimase 12 kuu jooksul toimunud hambaarsti, ortodondi või muu hambaravispetsialisti konsultatsioonide arv

PH100

Viimase 12 kuu jooksul toimunud eriarsti või kirurgi (v.a hambaarstid, ortodondid jm hambaravispetsialistid) konsultatsioonide arv

Tervist mõjutavad tegurid

(8 kogutavat muutujat)

PH110A

BMI 1 Kaal

PH110B

BMI 2 Pikkus

PH122

Füüsiline aktiivsus tööülesannete täitmisel

PH132

Füüsiline aktiivsus (v.a tööülesannete täitmisel)

PH142

Puuviljade söömise sagedus (v.a mahla joomine)

PH152

Köögiviljade või salati söömise sagedus (v.a mahla joomine)

PH171

Tubakatarbimise sagedus (sh elektroonilised sigaretid või muud samalaadsed elektroonilised seadmed)

PH180

Mis tahes liiki alkohoolse joogi tarbimise sagedus

Terviseseisundi ja puude üksikasjad

(6 kogutavat muutujat)

PH101

Raskused nägemisel isegi prille või kontaktläätsi kandes

PH111

Kuulmisraskused isegi kuuldeaparaadi kasutamisel

PH121

Raskused kõndimisel või trepist käimisel

PH131

Probleemid mälu või keskendumisega

PH141

Raskused (enesehooldusel, nt) kogu keha pesemisel või riidessepanekul

PH151

Suhtlemisraskused (tavakeele kasutamisel, näiteks teiste mõistmisel või enda arusaadavaks tegemisel)

Elukvaliteet

Heaolu

(7 kogutavat muutujat)

PW241

Kõrvalejäetustunne

PW030

Rahulolu rahalise olukorraga

PW160

Rahulolu isiklike suhetega

PW120

Rahulolu ajakasutusega (vaba aja hulk)

PW230

Tunnen end üksildasena

PW090

Olen õnnelik

PW180

Saan loota teiste abile

Sotsiaalne ja kultuuriline osalemine

(13 kogutavat muutujat)

PS010

Kinokülastuste arv

PS020

Etenduste külastuste arv (teatrietendused, kontserdid, ooperi-, balleti- ning tantsuetendused)

PS030

Kultuuriobjektide külastuste arv

PS040

Spordiüritustel viibitud kordade arv

PS041

Kunstiline tegevus

PS042

Raamatute lugemine (sh e-raamatud või audioraamatud, aasta jooksul)

PS050

Perekonnaga (sugulastega) kohtumise sagedus

PS060

Sõpradega kohtumise sagedus

PS070

Perekonnaga (sugulastega) suhtlemise sagedus

PS080

Sõpradega suhtlemise sagedus

PS110

Osalemine ametlikes vabatahtlikes tegevustes

PS111

Osalemine mitteametlikes vabatahtlikes tegevustes

PS102

Kodanikuaktiivsus


Top

avalikgif